Förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken

10 av 22 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:930). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1123


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på regionmusiken. Förordning (1984:452)

3 §

  Regionmusiken skall samråda med Stiftelsen Institutet för rikskonserter i fråga om musik som förmedlas av institutet och i fråga om indelningen i musikregioner samt med överbefälhavaren i fråga om regionmusikens medverkan inom försvaret.

För regionmusikens medverkan i rikskonsertverksamheten och inom försvaret gäller de allmänna riktlinjer i fråga om repertoar som meddelas, i fråga om rikskonsertverksamheten, av Stiftelsen Institutet för rikskonserter och, i fråga om försvaret, av stiftelsen och överbefälhavaren i samråd. Förordning (1977:487)

4 §

  Regionmusiken leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en direktör och högst elva andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland sistnämnda ledamöter utser regeringen en ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:594)

6 §

  För regionmusikens verksamhet finns åtta musikregioner. I varje region finns ett regionkansli och musikavdelningar.

Antalet musikavdelningar samt förläggningsort för musikavdelning fastställes av regeringen särskilt. Förordning (1977:487)

11 §

  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden, direktören och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden, direktören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av direktören. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:930)

15 §

  har upphävts genom förordning (1986:930)

18 §

  Styrelsens ordförande och övriga icke självskrivna ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänsten som direktör tillsättes för högst sex år av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av regionmusiken. Förordning (1975:1232)

19 §

  I ärende om tillsättning av tjänst skall anslag som avses i 11 - 13 §§ anställningsförordningen (1965:601) ske även i regionkansliernas och musikavdelningarnas lokaler. Förordning (1977:487)

21 §

  har upphävts genom förordning (1977:487)

22 §

  Personal inom regionmusiken är skyldig att bära tjänstedräkt enligt bestämmelser som meddelas av styrelsen. Tjänstedräkten fastställes av regeringen. Förordning (1975:1232)