Förordning (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.;

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:369). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.; upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1994:193


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 §

  Vad i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är föreskrivet om upphovsrätt skall jämväl gälla verk, som först utgivits av Förenta nationerna, Förenta nationernas fackorgan eller Organisationen av amerikanska stater, samt icke utgivet verk, som någon av nämnda organisationer får utgiva.

4 § 1 mom. Bestämmelserna i 48 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom. sägs, gälla även televisionsutsändning som äger rum i främmande land, anslutet till Europeiska överenskommelsen den 22 juni 1960 om skydd för televisionsutsändningar med därtill hörande tilläggsprotokoll den 22 januari 1965, eller som företas av televisionsföretag med säte i ett sådant land. Förordning (1986:369)

6 §

  har upphävts genom förordning (1986:369)

8 §

  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller även verk som tillkommit före den dag ifrågavarande främmande land blev medlem av Bernunionen eller bunden av Världskonventionen med de undantag som sägs i andra och tredje styckena.

Exemplar av verk som framställts före den dag som avses i första stycket får fritt spridas och visas, dock att vad i 23 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk föreskrives om uthyrning av noter till musikaliskt verk skall tillämpas.

Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel som framställts före den dag som avses i första stycket för mångfaldigande av visst verk får användas för sitt ändamål under en tid av två år och sex månader från nämnda dag. På exemplar som framställts med stöd härav har bestämmelserna i andra stycket motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna i första--tredje styckena skall äga motsvarande tillämpning på rättigheter som avses i 4--5 §§ och på fotografisk bild som avses i 7 §. Förordning (1986:369)