Kriminalregisterkungörelse (1973:58);

9 av 17 paragrafer (53 %) har ändrats i kriminalregisterkungörelse (1973:58); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1998:627). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kriminalregisterkungörelse (1973:58); upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:1134


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Om skyldighet för domstol och annan myndighet att underrätta rikspolisstyrelsen om dom, beslut eller annat som skall antecknas i kriminalregistret finns särskilda bestämmelser. Förordning (1979:100)

3 §

  Utdrag av kriminalregistret skall inhämtas när framställning om häktning görs samt innan någon
   1. döms till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård,
   2. överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller, om fängelse är föreskrivet för brottet, till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller
   3. åläggs förvandlingsstraff. Förordning (1998:627)

3 a §

  Utdrag av kriminalregistret meddelas på framställning av
   1. chefen för justitiedepartementet eller den han bemyndigar därtill för utredning i ärende om utlämning för brott eller om nåd i brottmål, i fråga om den som prövningen gäller,
   2. chefen för utrikesdepartementet eller den han bemyndigar därtill i den mån utdraget behövs för fullgörande av skyldighet som åvilar Sverige enligt överenskommelse med främmande stat,
   3. arbetsmarknadsstyrelsen för utredning i ärende om kallelse till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som prövningen gäller,
   4. högskolans avskiljandenämnd för utredning i fråga om den som prövningen gäller. Förordning (1987:1164)

4 §

  Domstol eller annan myndighet, som avses i 8 § första stycket lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister eller som enligt regeringens tillstånd har rätt att få utdrag för visst slag av ärenden, skall göra framställning om utdrag av kriminalregistret på blankett enligt formulär som Rikspolisstyrelsen fastställer. Sådan blankett får dock icke användas vid framställning enligt 6 §.

En domstol får även begära i elektronisk form om utdrag av kriminalregistret. Förordning (1997:901)

9 §

  Till domstol eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge eller till poliscentral i Danmark, Finland eller Norge skall utdrag av kriminalregistret meddelas, om det begäres för utredning i brottmål. Förordning (1975:14)

11 §

  har upphävts genom förordning (1988:290)

12 §

  har upphävts genom förordning (1988:290)

13 §

  Utdrag av kriminalregistret skall avsändas så snart det kan ske. Har utdraget begärts av en myndighet skall det, om inte Rikspolisstyrelsen av särskilda skäl bestämmer annat, avsändas senast andra arbetsdagen efter det att framställningen om utdrag kom in.

Utdrag som har begärts av en enskild sänds i brev, som skall vara rekommenderat om utdraget innehåller anteckning om den enskilde. På begäran av den enskilde får utdraget istället sändas till en polismyndighet för avhämtning där.

Om en begäran om utdrag har gjorts av en domstol enligt 4 § andra stycket skall, om inte Rikspolisstyrelsen av särskilda skäl bestämmer annat, utdraget levereras i elektronisk form.
Förordning (1997:901)

16 §

  Rikspolisstyrelsen tillhandahåller blanketter och meddelar efter samråd med riksåklagaren och domstolsverket de närmare anvisningar som behövs för tillämpning av denna kungörelse. Förordning (1979:702)

Whoops, looks like something went wrong.