Kungörelse (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare

7 av 12 paragrafer (58 %) har ändrats i kungörelse (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:954). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1995:1256


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Mästarbrev får av Företagarnas Riksorganisation tilldelas förtjänta och skickliga hantverksutövare. Förordning (1991:954)

2 §

  Organisationens styrelse beslutar om tilldelande av mästarbrev.

Innan styrelsen avgör fråga om tilldelande av mästarbrev skall den inhämta yttrande rörande sökandens kompetens från en särskild nämnd, mästarbrevsnämnden.

Nämnden granskar ansökningshandlingarna och verkställer den utredning som kan erfordras för bedömande av sökandens kvalifikationer samt yttrar sig därom till organisationen. Förordning (1979:42)

3 §

  Mästarbrev skall avse visst yrke.

Organisationen fastställer de yrken i vilka mästarbrev utfärdas. Förordning (1979:42)

6 §

  Ansökan om mästarbrev göres skriftligen hos organisationen. Till ansökningshandlingen skall fogas de handlingar sökanden önskar åberopa för att styrka att han uppfyller de villkor som är föreskrivna för tilldelande av mästarbrev. Förordning (1979:42)

7 §

  Mästarbrev kan återkallas om innehavaren av brevet i utövandet av sitt yrke gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller ådagalagt uppenbar vårdslöshet eller bristande skicklighet eller om han icke längre uppfyller de särskilda villkor som föreskrives för tilldelande av mästarbrev.

Organisationens styrelse beslutar om återkallande av mästarbrev. Förordning (1979:42)

8 §

  Organistionen får
   1. fastställa att mästarbrev skall utfärdas i visst yrke,
   2. fastställa att viss fordring skall gälla för prov som avses i 5 § första stycket,
   3. återkalla mästarbrev

endast om mästarbrevsnämnden tillstyrkt det. Förordning (1979:42)

10 §

  Organisationen får uttaga avgift när ansökan om mästarbrev görs och när mästarbrev tilldelas någon.

Avgifterna fastställs av mästarbrevsnämnden efter framställning av organisationen. Förordning (1985:29)