Vägtrafikskattelag (1973:601)

38 av 54 paragrafer (70 %) har ändrats i vägtrafikskattelag (1973:601) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:356). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Vägtrafikskattelag (1973:601) upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:327


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Vägtrafikskatt utgår till staten enligt denna lag i form av fordonsskatt och kilometerskatt.

Beteckningar som användes i denna lag har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595) och i bilregisterkungörelsen (1972:599), om ej annat sägs.

Med bensin avses i denna lag de produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1961:372) om bensinskatt.

Som ägare av fordon anses den som är eller bör vara upptagen i bilregistret som ägare. Lag (1985:159)

2 §

  Fordonsskatt utgår för motorfordon, traktor, motorredskap eller släpvagn, om fordonet är eller bör vara registrerat och inte är avställt (skattepliktigt fordon). En påhängsvagn med en skattevikt över 3 000 kilogram är dock inte skattepliktig om den dras uteslutande av bilar som inte är bensin- eller gasoldrivna.

Utöver fordonsskatt utgår kilometerskatt för skattepliktig bil som drivs med brännolja samt för skattepliktig släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av sådan bil (kilometerskattepliktigt fordon).

Om undantag från skatteplikt föreskrivs i 6 §. Lag (1986:214)

3 §

  Beskattningsmyndighet är länsstyrelsen i det län, där fordonets ägare har sin adress enligt bilregistret eller, om fordonet ej är registrerat, i det län där fordonets ägare har sin hemvist. Saknar ägaren hemvist inom landet, är länsstyrelsen i Stockholms län beskattningsmyndighet.

Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunnig i enlighet med reglerna i 1 kap. 6 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag förs av ett allmänt ombud. Ombudet skall också yttra sig i mål och ärenden hos riksskatteverket om förhandsbesked.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar allmänna ombud och ersättare för dessa. Lag (1986:1296)

4 a §

  har upphävts genom lag (1984:168)

5 §

  Med skattevikt avses den vikt efter vilken vägtrafikskatt beräknas.
Skattevikten utgör för

personbil, motorcykel, traktor eller   tjänstevikten
motorredskap buss, lastbil eller annan släpvagn än
påhängsvagn               totalvikten, dock högst den
                     bruttovikt, med vilken
                     fordonet får föras på väg som
                     är upplåten för högst 10 tons
                     axeltryck eller 16 tons
                     boggitryck
påhängsvagn               den del av fordonets
                     totalvikt som vilar på dess
                     fasta axel eller fasta axlar,
                     dock högst den bruttovikt,
                     med vilken fordonet får föras
                     på väg, som är upplåten för
                     högst 10 tons axeltryck eller
                     16 tons boggitryck.

Kan en buss, lastbil eller släpvagn förses med två eller flera olika karosserier beräknas skattevikten efter det karosseri som ger högst totalvikt för fordonet. I fråga om lastbil som kan förses med anordning för påhängsvagn beräknas dock skattevikten efter fordonets totalvikt med sådan anordning. Lag (1984:256)

6 §

  Från skatteplikt undantas
   1. motorcykel, som är inrättad som invalidfordon och som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen,
   2. motorfordon som enligt bilregistret har årsmodellbeteckning 1950 eller äldre.

Regeringen får under förutsättning av ömsesidighet förordna om undantag från skatteplikt för fordon, som äges av den som är anställd vid främmande lands beskickning eller konsulat i Sverige och som ej är svensk medborgare. Lag (1984:256)

7 §

  Skattskyldig för visst fordon är ägaren av fordonet. Lag (1976:337)

9 §

  Skatt beräknas för varje fordon för en sammanhängande tid av tolv kalendermånader (skatteår) eller för var och en av tre delar av helt skatteår (skatteperioder).

Är fordon skattepliktigt under endast en del av skatteår eller skatteperiod beräknas skatten för den tid fordonet är skattepliktigt, om ej annat följer av 12 § andra stycket.

Skatteår och skatteperiod fastställes av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1979:278)

10 §

  har upphävts genom lag (1986:488)

11 §

  Traktorer indelas i skattehänseende i klass I (trafiktraktorer) och klass II (jordbrukstraktorer). Lag (1986:1421)

11 a §

  En traktor hänförs, om annat inte sägs i 11 b §, till klass I om den
   1. har en tjänstevikt över 2 000 kilogram och används för transport på väg som inte är enskild eller
   2. är en till traktor ombyggd bil. Lag (1986:1421)

11 b §

  Traktorer som inte skall hänföras till klass I skall hänföras till klass II.

Till klass II hänförs också en traktor enligt 11 a § 1 om den
   1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, såvitt gäller skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller
   2. används endast för transporter som är begränsade till
      a. transport av endast traktorn med förare,
      b. godsbefordran vid passage över väg,
      c. befordran av gods som är lastat på traktorn,
      d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap, som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet, eller för dess förare. Lag (1986:1421)

11 c §

  Ett skattepliktigt motorredskap beskattas som en jordbrukstraktor, om det har en tjänstevikt som inte överstiger 2 000 kilogram och inte är en till motorredskap ombyggd bil, och i annat fall som en trafiktraktor. Lag (1986:1421)

12 §

  Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga 1 till denna lag, om inte annat följer av 12 a §. Skatten utgår för skatteperiod med en tredjedel, för kalendermånad med en tolftedel och för dag med 1/360 av skatten för helt år. Överstiger fordonsskatten för ett fordon 3 600 kronor för helt år utgår fordonsskatt för skatteperiod.

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad, utgår fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om fordon, för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för helt skatteår, för den kalendermånad under vilken skatteplikt första gången inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning än avställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas fordonsskatt för avställningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet övergått till ny ägare under avställningstiden.

Fordonsskatt erläggs före ingången av skatteår eller skatteperiod.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag härifrån för grupp av fordon. Lag (1987:213)

12 a §

  För en personbil som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 3 till denna lag utgår fordonsskatt enligt bilaga 1 endast till den del fordonsskatten för år räknat överstiger 384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun, där den skattskyldige har sin adress enligt bilregistret vid den tidpunkt, som anges i 14 § första eller andra stycket eller vid ingången av den tid som anges i 14 § tredje stycket. Saknas sådan adress gäller i stället den adress som borde vara antecknad i bilregistret.

Den lägre fordonsskatten tillämpas när fordonsskatt påförs för helt skatteår eller hel skatteperiod, när skatt påförs därför att skatteplikt inträder för ett fordon eller vid efterbeskattning. Lag (1988:108)

12 b §

  Används en trafiktraktor för att dra påhängsvagnar som inte är registrerade här i riket utgår fordonsskatt för traktorn med två gånger det belopp som anges i bilaga 1 till denna lag. Lag (1986:1421)

16 §

  Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om till betalning förfallen fordonsskatt ej erlagts. Detta gäller inte i fråga om skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret och inte heller i fråga om skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 24 §.

Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får det användas av den nye ägaren även om fordonsskatt, för vilken en tidigare ägare är skattskyldig, inte har erlagts. Detsamma gäller för ett fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket. Lag (1986:214)

17 §

  Kilometerskattepliktigt fordon skall vara försett med särskild, godkänd räknare för registrering av fordonets körsträcka och tillhörande anordningar för dess funktion (kilometerräknarapparatur). Apparaturen skall vara plomberad. Kilometerskattepliktig personbil skall vidare vara försedd med särskilt märke, som visar att fordonet är kilometerskattepliktigt. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från skyldighet att förse personbil med sådant märke.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om godkännande, montering, plombering, renovering, reparation, kontroll och liknande åtgärd som har avseende på kilometerräknarapparatur, beräkning av körsträcka på grundval av registreringar i kilometerräknare samt om märke som avses i första stycket.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan medge att kilometerskattepliktigt fordon inte behöver vara försett med kilometerräknarapparatur. Lag (1986:214)

18 §

  Kilometerskatt utgår för den körsträcka som ett fordon tillryggalagt under den tid då det varit kilometerskattepliktigt.

Skatten beräknas för helt tiotal kilometer efter de skattesatser som anges i bilaga 2 till denna lag.

Den skattskyldige skall för varje skatteperiod lämna uppgift till ledning för beräkning av skatten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från detta. Uppgift till ledning för beräkning av skatt skall lämnas även i andra fall, om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar om detta.

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från detta för grupper av fordon. I sådana fall som avses i 20 § andra -- fjärde styckena betalas dock kilometerskatt även för en del av en skatteperiod.
Lag (1986:214)

21 §

  Ett kilometerskattepliktigt fordon får inte användas
   1. om det inte är försett med kilometerräknarapparatur av godkänt slag som är plomberad och godkänd vid besiktning samt fungerar tillfredsställande,
   2. om till betalning förfallen kilometerskatt ej erlagts.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge att fordon, utan hinder av första stycket 1, får användas i avvaktan på reparation eller besiktning av kilometerräknarapparaturen.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller inte i fall som avses i 17 § tredje stycket.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte i fråga om skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret och inte heller i fråga om skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet om skatten inte har förfallit till betalning vid ägarbytet eller om skatten har fastställts genom ett beslut enligt 24--25 a §.

Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får det brukas av den nye ägaren även om kilometerskatt, för vilken en tidigare ägare är skattskyldig inte har erlagts. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket 2. Lag (1986:214)

22 §

  Vägtrafikskatt påförs, om inte annat följer av 23--25 a §§, genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Om det i bilregistret saknas uppgifter som behövs för påförande av skatten, påförs den enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1986:214)

24 §

  Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning fastställa tillkommande vägtrafikskatt om skatt undandragits genom att
   1. fordon brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och avställning av fordon,
   2. föreskriven anmälan till registreringsmyndigheten ej gjorts,
   3. i anmälan eller ansökan till registreringsmyndigheten lämnats oriktig uppgift,
   4. fordonet ej undergått föreskriven registreringsbesiktning efter ändring som avses i 13 eller 19 §.

Tillkommande skatt fastställs genom beslut om efterbeskattning även när vägtrafikskatt har undandragits genom att oriktig uppgift har lämnats i mål om skatt.

Vid efterbeskattning enligt första eller andra stycket äger 23 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

Beslut om efterbeskattning meddelas även om skatt fastställts enligt 23 § eller tid som sägs i 23 § andra stycket löpt ut. Efterbeskattning får ej ske om inte beskattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgörande i målet har vunnit laga kraft. Vid efterbeskattning enligt denna lag gäller i övrigt 4 kap. 11 och 12 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:168)

25 a §

  Har ett kilometerskattepliktigt fordon brukats i strid mot 21 § första stycket 1, får beskattningsmyndigheten även för pågående skatteperiod fastställa kilometerskatten för den vägsträcka som fordonet brukats på sådant sätt. Därvid tillämpas 23 § tredje stycket samt 26 §.
Lag (1986:214)

26 §

  Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker. Avser prövningen flera skatteperioder för samma skatteår skall frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna. Lag (1984:168)

26 a §

  Finner beskattningsmyndigheten att ett skattebeslut eller ett beslut om efterbeskattning har blivit oriktigt på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende skall myndigheten besluta om rättelse. Lag (1984:168)

27 §

  Vid efterbeskattning påför beskattningsmyndigheten den skattskyldige skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som tillkommer.

Har skattskyldig i mål om skatt skriftligen lämnat uppgift som befinnes oriktig, påförs honom skattetillägg med tjugo procent av den skatt som ej skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Skattetillägg utgår dock ej, om uppgiften ej prövats med hänsyn till att besvären kommit in för sent.

I fråga om skattetillägg skall 7 kap. 4 §, 6 §, 7 § andra stycket och 8 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas.
Uppgår skattetillägg eller det sammanlagda beloppet av flera samtidigt till fastställelse föreliggande skattetillägg inte till 50 kronor, påförs inte tillägg.

Fråga om skattetillägg prövas av beskattningsmyndigheten. Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt prövas dock av kammarrätten på talan av allmänt ombud. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej prövats i målet, och skall väckas inom ett år från utgången av den månad då dom eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft. Lag (1984:168)

28 §

  Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om körsträcka för kilometerskattepliktigt fordon inte kommit in inom föreskriven tid skall erinran om uppgiftsskyldigheten och om förseningsavgift sändas till den som ägde fordonet vid utgången av skatteperioden, om ej annat följer av andra stycket.

Om ägaren i fall som avses i första stycket har underlåtit att inom föreskriven tid lämna uppgift om fordonets körsträcka för två på varandra följande skatteperioder skall beskattningsmyndigheten påföra ägaren förseningsavgift. Detsamma gäller om ägaren har anmanats att lämna uppgift om körsträcka men inte följt anmaningen inom den tid som har föreskrivits i denna.

Förseningsavgift enligt andra stycket utgår med 100 kronor. Avgiften bestäms dock till 200 kronor om förseningsavgift har påförts även för den närmast föregående skatteperioden eller om förseningen avser en uppgift som ägaren har anmanats att lämna.

Fråga om förseningsavgift prövas av beskattningsmyndigheten. I fråga om förseningsavgift skall 7 kap. 6 § första och tredje styckena samt 7 kap. 8 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas. Därutöver gäller att förseningsavgifter avseende samma fordonsägare för en och samma skatteperiod får nedsättas till 500 kronor eller, i fall som avses i tredje stycket andra meningen, 1 000 kronor.
Lag (1986:214)

29 §

  Vid beräkning av skatt eller skattetillägg som skall påföras eller återbetalas skall beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Skattebelopp under 25 kronor behöver inte betalas in till staten och återbetalas inte heller. Lag (1986:214)

30 §

  Vad som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om indrivning, avkortning och avskrivning av skatt skall i tillämpliga delar gälla fordonsskatt, kilometerskatt, skattetillägg och förseningsavgift. Vad i 58 § 2 mom. första stycket och 67 § första stycket uppbördslagen sägs om länsskattemyndighet skall därvid i stället gälla länsstyrelse.
Fordonsskatt som förfallit till betalning men inte har erlagts får dock avkortas genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret, utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Vid återbetalning av skatt skall avräknas endast sådan till betalning förfallen fordonsskatt eller kilometerskatt som ej erlagts, restavgift och skattetillägg som belöper på sådan skatt, förseningsavgift enligt 28 § samt sådan avgift enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) som uppbärs i samband med uppbörd av vägtrafikskatt. I fråga om avräkningen skall 23 och 31 §§ tillämpas.

Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får äga rum vid indrivning av fordonsskatt, kilometerskatt, restavgift, skattetillägg och förseningsavgift. Lag (1986:1296)

31 §

  Beslut som avses i 23--27 §§, 28 § andra eller tredje stycket eller 40 § eller som avser rättelse får överklagas av den skattskyldige och av allmänna ombudet genom besvär hos kammarrätten. Allmänna ombudets besvärstid räknas från beslutets dag.

Beslut enligt 16 § tredje stycket eller 21 § sjätte stycket får överklagas av den skattskyldige genom besvär hos regeringen.

Bestämmelserna i 8 kap. 2, 3 , 4, 6, 11 och 13 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller även för vägtrafikskatt.
Vad där sägs om allmänt ombud gäller då allmänt ombud enligt 3 §. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § är motpartens besvärstid dock två veckor.
Lag (1986:214)

33 §

  Den som uppsåtligen vidtar åtgärd med kilometerräknarapparatur på fordon så att körsträcka som skall ligga till grund för beräkning av kilometerskatt för fordonet ej registreras eller registreras för lågt döms, om förfarandet ej utgör ett led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet brukar fordon, på vars kilometerräknarapparatur har vidtagits åtgärd som nu sagts. lag (1979:278)

33 a §

  Brukas ett fordon i strid mot 16 § eller 21 § första stycket 2 och har två månader förflutit från den dag då den skatt som har föranlett brukandeförbudet förföll till betalning, skall polisman ta hand om fordonets registreringsskyltar.

Polisman skall ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat enligt första stycket om fordonet hade varit skattepliktigt.

Den polisman som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (1982:994)

34 §

  Brukas ett fordon i strid mot 16 § eller 21 § första stycket 2 sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 33 a §, döms ägaren till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms ägaren till ett avställt fordon som brukas, om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 33 a § och brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 16 § eller 21 § första stycket 2 om fordonet hade varit skattepliktigt.

Brukas i annat fall ett fordon i strid mot 16 eller 21 §, döms ägaren till böter, högst ettusen kronor.

Visar ägaren att han iakttagit vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades är han fri från ansvar. Lag (1986:1250)

35 §

  Den som brukar annans fordon utan lov dömes i ägarens ställe enligt 34 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Lag (1975:1421)

36 §

  Bestämmelserna i 34 § första-tredje styckena gäller även föraren, om han kände till hindret för fordonets brukande. Detta gäller dock icke när fordonet brukas vid besiktning eller inspektion enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:595). Lag (1984:256)

37 §

  har upphävts genom lag (1977:60)

40 §

  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan av fordonets ägare befrielse från skatteplikt för fordon, som användes uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse medges dock ej för personbil och ej heller för sådan buss eller för sådan lastbil med skåpkarosseri som har en skattevikt om högst 3 000 kilogram. Som räddningstjänst anses därvid även verksamhet som bedrives av annan än staten eller kommun. Lag (1988:356)

43 §

  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om betalning av skatt enligt denna lag samt de föreskrifter som behövs i övrigt för tillämpningen av lagen. lag (1974:869).


Övergångsbestämmelser

1976:337

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 1, 7, 10, 30, 33 och 36 §§ den 1 juli 1976, såvitt avser 41 § den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1977. Äldre bestämmelser i 6 § första stycket 1 gäller fortfarande i fråga om fordon, som vid utgången av år 1976 är undantaget från skatteplikt enligt den bestämmelsen.

1978:72

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

För fordon, som vid utgången av mars månad 1978 är befriat från skatteplikt enligt 40 § första stycket 2, gäller skattefriheten även efter ikraftträdandet så länge förutsättningarna för befrielsen föreligger enligt de äldre bestämmelserna.

1984:256
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
   2. Debiteras under tiden den 1 juni--den 31 december 1984 fordonsskatt som hänför sig till tid efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för denna tid beräknas enligt de nya skattesatserna.
   3. Föreligger vid ikraftträdandet brukandeförbud enligt 16 § första stycket eller 21 § första stycket 2 för ett fordon som inte längre skall vara skattepliktigt enligt de nya bestämmelserna i 2 § första stycket eller 6 § första stycket 2, tillämpas de angivna bestämmelserna om brukandeförbud för ett sådant fordon även efter ikraftträdandet.

1986:214

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2, 12, 12 a, 12 b, 17 och 29 §§ samt bilagorna 1 och 2 den 1 juni 1986, och i övrigt den 1 oktober 1986.
   1. De nya bestämmelserna i 16 § andra stycket och 21 § femte stycket tillämpas, i fråga om fordon som säljs av ett konkursbo, för fordon som säljs efter ikraftträdandet.
   2. De nya bestämmelserna i 20 § andra och tredje styckena och i 21 § fjärde stycket tillämpas i fråga om fordon som överlåts efter ikraftträdandet eller som tillhörde en skattskyldig som försatts i konkurs efter ikraftträdandet.
   3. Den nya bestämmelsen i 25 a § tillämpas i fråga om skatteperiod som påbörjas efter ikraftträdandet.
   4. Höjs fordonsskatten för ett fordon till följd av att 12 b § upphävs behöver, om fordonet är skattepliktigt den 1 juni 1986, tillkommande skattebelopp för skatteår eller skatteperiod som börjar vid ikraftträdandet eller närmast före ikraftträdandet inte betalas.

1986:488

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i fråga om skatt som påförs från och med denna dag.

1986:1421
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
   2. Till traktorer ombyggda lastbilar som uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske skall, utan hinder av vad som anges i 11 a §, för tid till utgången av juni 1990 hänföras till klass II. Detta gäller, för traktor som används i skogsbruk, under förutsättning att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton.
   3. Vid särskild uppbörd eller återbetalning av skatt som sker i anledning av denna lagändring skall i stället för vad som anges i 29 § andra stycket beloppsgränsen vara 100 kronor.

1987:213
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
   2. Debiteras under tiden den 1 juni -- den 31 december 1987 fordonsskatt som hänför sig till tid efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för denna tid beräknas enligt de nya skattesatserna.
   3. De nya bestämmelserna i 12 § tillämpas i fråga om fordonsskatt som debiteras den 1 juni 1987 eller senare.
   4. Vid särskild uppbörd av skatt som sker i anledning av denna lagändring skall i stället för vad som anges i 29 § andra stycket beloppsgränsen vara 100 kr.

1988:108
   1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 12 a § och i fråga om kilometerskatt för personbilar enligt bilaga 2 till lagen, den 1 april 1988, och i övrigt den 1 juli 1989.
   2. De äldre bestämmelserna i 12 a § tillämpas i fråga om fordonsskatt som påförs före ikraftträdandet, även om skatten avser tid efter ikraftträdandet.
   3. Debiteras under tiden den 1 juli 1988--den 1 juli 1989 fordonsskatt som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för tiden efter ikraftträdandet beräknas enligt de nya skattesatserna i bilaga 1 till lagen.
   4. Innebär de nya bestämmelserna i bilaga 2 till lagen att kilometerskatten för ett fordon skall utgå efter en annan skattesats än tidigare och träder ändringen i kraft under en pågående skatteperiod, skall skatten för den perioden beräknas med hänsyn till den tid som skatten belöper på eller de andra omständigheter som utgör skälig grund för fördelning av skatten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1988:327
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då vägtrafikskattelagen (1973:601) skall upphöra att gälla.
   2. Om inte annat följer av 3--5 gäller den gamla lagen fortfarande i fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande.
   3. De nya bestämmelserna om skattebeslut i 36--45 §§ tillämpas efter ikraftträdandet även på äldre förhållanden om inte tiden för meddelande av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gått ut vid den nya lagens ikraftträdande.
   4. Äldre bestämmelser om överklagande tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
   5. För körningar utom riket som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande skall bestämmelserna i förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket tillämpas.
   6. Beslut om befrielse från skatteplikt enligt 40 § andra stycket den gamla lagen gäller som beslut enligt 89 § i den nya lagen.
   7. För tiden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 gäller bilagorna 1 och 2 till den äldre lagen i stället för bilagorna 1 och 2 till den nya lagen.

1988:356
   1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.
   2. Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande i fråga om ansökan som har getts in före ikraftträdandet, om sökanden begär det.
   3. Ett beslut om befrielse från skatteplikt som har meddelats enligt äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande, dock längst till utgången av september 1995 eller den tidigare tidpunkt från och med vilken statligt bidrag har beviljats den handikappade för anskaffning av motorfordon. Vad nu sagts gäller även om den handikappade beviljas förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid efter den 30 september 1988.
   4. Har beslut om befrielse från skatteplikt för ett fordon meddelats före ikraftträdandet och har beslutets giltighet begränsats till viss tid som utlöper efter ikraftträdandet, får beträffande samma fordon nytt beslut meddelas enligt äldre föreskrifter i 40 § första stycket. Om giltighetstid för ett nytt beslut gäller vad som sägs i 3.

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1973:601)

Fordonskatt

Fordonsslag         Skattevikt,  Skatt, kronor
               kilogram
                      grund-  tilläggsbelopp
                      belopp  för varje helt
                           hundratal kilo-
                           gram över den
                           lägsta vikten i
                           klassen
A Motorcyklar

1 Tvåhjulig motorcykel    0-  75    100    0
 utan sidvagn       76-       125    0
2 Annan motorcykel      0-       200    0
B Personbilar        0-  900    355    0
              901-       445   90
C Bussar

1 Buss som är inrättad    0- 1 600    355    0
 för drift endast med  1 601- 3 000    391   36
 bensin eller gasol   3 001-       895    0
2 Annan buss         0- 1 600    355    0
             1 601- 3 000    391   36
             3 001- 7 000    895   14
             7 001-10 000   1 455   35
            10 001-30 000   2 505   61
            30 001-     14 705    0
D Lastbilar

1 Lastbil som är in-     0- 1 600    355    0
 rättad för drift    1 601- 3 000    391   36
 endast med bensin   3 001-       895    0
eller gasol

2 Annan lastbil

2.1 med anordning för
   påhängsvagn med
   två hjulaxlar      0- 1 600    540    0
             1 601- 3 000    565   25
             3 001-10 000    915   85
            10 001-14 000   6 865   193
            14 001-     14 585   339
   med tre eller      0- 1 600    540    0
   flera hjulaxlar   1 601- 3 000    565   25
             3 001-11 000    915   95
            11 001-15 000   8 515   115
            15 001-18 000  13 115   135
            18 001-23 000  17 165   246
            23 001-27 000  29 465   210
            27 001-     37 865    0
  2.2 utan anordning
    för påhängsvagn
    med två hjulaxlar   0- 1 600    355    0
             1 601- 3 000    391   36
             3 001- 6 000    895   27
             6 001-10 000   1 705   38
            10 001-14 000   3 225   111
            14 001-17 000   7 665   199
            17 001-     13 635   260
    med tre eller     0- 1 600    355    0
    flera hjul-    1 601- 3 000    391   36
    axlar       3 001-11 000    895   21
            11 001-15 000   2 575   88
            15 001-18 000   6 095   155
            18 001-27 000  10 745   194
            27 001-     28 205    0
E Traktorer

1 Traktor klass I      0- 1 300    370    0
 (trafiktraktor)    1 301- 3 000    425   55
 som inrättats för   3 001- 7 000   1 360   95
 drift med annat    7 001-      5 160   168
drivmedel än brännolja

2 Traktor klass I      0- 1 300    680    0
 (trafiktraktor)    1 301- 3 000    790   110
 som inrättats för   3 001- 7 000   2 660   180
 drift med brännolja  7 001-      9 860   320
3 Traktor klass II      0- 2 500    150    0
 (jordbrukstraktor)   2 501-       225    0
F Släpvagnar

1 Släpvagnar med skatte-   0- 1 000    150    0
 vikt högst 3 000    1 001- 3 000    170   21
kilogram

2 Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilo- gram, som dras av en bensin- eller gasol- driven bil med en
 hjulaxel        3 001-       580   11
 med två hjulaxlar   3 001-13 000    580    9
            13 001-      1 480    0
 med tre eller     3 001-13 000    580    6
 flera hjulaxlar    13 001-      1 180    0
3 Kilometerskatte- pliktiga släpvagnar och andra släpvagnar med skattevikt över 3000 kilogram, som dras av en bil som inte är bensin- eller gasoldriven

3.1 styraxel för
   påhängsvagn med
   en hjulaxel    3 001- 5 000    630   105
             5 001- 8 000   2 730   134
             8 001-      6 750   248
   med två eller   3 001- 8 000    610   55
   flera hjulaxlar  8 001-11 000   3 360   95
            11 001-14 000   6 210   143
            14 001-     10 500   200
3.2 andra släpvagnar

   med en hjulaxel  3 001- 8 000    320   47
             8 001-      2 670   80
   med två hjul-   3 001- 8 000    310   30
   axlar       8 001-11 000   1 810   48
            11 001-14 000   3 250   72
            14 001-17 000   5 410   95
            17 001-      8 260   105
   med tre eller    3 001-11 000    300   19
   flera hjulaxlar  11 001-17 000   1 820   37
            17 001-25 000   4 040   62
            25 001-32 000   9 000   81
            32 001-     14 670    0
4 Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram, som dras av en trafik- traktor eller av ett motor- redskap /n/ som beskattas
 som en trafiktraktor  3 001- 8 000    550   45
 med en hjulaxel    8 001-      2 800   120
//n// Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en kilometerskattepliktig bil, eller av en annan bil som inte är bensin- eller gasoldriven, tas skatt ut enligt 3.

 med två hjulaxlar   3 001- 8 000    550   45
             8 001-11 000   1 550   50
            11 001-17 000   3 050   170
            17 001-     13 250   250
 med tre eller flera  3 001-11 000    550   20
 hjulaxlar       11 001-14 000   2 150   40
            14 001-20 000   3 350   75
            20 001-25 000   7 850   105
            25 001-30 000  13 100   120
            30 001-35 000  19 100   45
            35 001-     21 350    0
Lag (1988:108)

Whoops, looks like something went wrong.