Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:844). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:314


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Ärenden som rör tillämpningen av bestämmelser om handräckning i skatte- och avgiftsärenden i avtal mellan Sverige och främmande stat prövas av riksskatteverket, om avtalet medger detta och annat inte följer av andra eller tredje stycket.

En överenskommelse med annan stat som behövs för att genomföra bestämmelser i avtal eller som avser tolkning eller tillämpning av avtalet ingås av regeringen. Riksskatteverket får dock ingå överenskommelse om sådant samarbete med andra länders skattemyndigheter som gäller endast det inbördes förhållandet mellan de myndigheter som berörs av överenskommelsen.

Anser riksskatteverket att en framställning om handräckning bör avböjas på den grund att den strider mot svenskt allmänt intresse eller att ett ärende annars är av särskild betydelse eller beskaffenhet, skall riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1984:844)

3 §

  Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1984:844)

Whoops, looks like something went wrong.