Förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling

12 av 26 paragrafer (46 %) har ändrats i förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:802). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling upphävdes 1988-09-01 genom SFS 1988:531


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för det direkta utvecklingssamarbete som Sverige bedriver med utvecklingsländer. I den omfattning regeringen särskilt föreskriver handlägger styrelsen dessutom ärenden som rör samarbete på utvecklingsområdet med mellanstatliga organisationer. Styrelsen har vidare tillsyn över biståndsinsats som genomförs med bidrag från styrelsen av annan svensk myndighet, organisation eller företag och, om annat ej föreskrivs, över biståndsinsats som regeringen uppdrager åt annan myndighet, organisation eller företag. Förordning (1975:2)

3 §

  Det åligger styrelsen särskilt att

i den utsträckning dess verksamhet kräver följa utvecklingen såväl i utvecklingsländerna som på biståndsverksamhetens område i Sverige, i andra biståndsgivande länder och hos internationella organ samt samla, ordna och tillhandahålla uppgifter härom,
före den 1 september varje år till regeringen avge förslag till anslagsframställningar och andra framställningar hos nästa års riksdag i frågor om det direkta utvecklingssamarbetet med utvecklingsländerna,
även i övrigt utarbeta och till regeringen ge in förslag till långtidsplaner och kostnadsberäkningar för sådant samarbete som avses i föregående punkt,
verkställa utredningar och avge yttranden rörande frågor på utvecklingssamarbetets område,
fullgöra de administrativa uppgifter i fråga om nordisk biståndsverksamhet som ankommer på Sverige,
sörja för eller bistå vid rekrytering, utbildning och handledning av personal inom utvecklingssamarbetet samt förse personal inom det direkta utvecklingssamarbetet med information och instruktioner,
föranstalta om yrkesfortbildning av kvalificerade fackmän från utvecklingsländer,
sprida upplysning om utvecklingen i utvecklingsländerna och om de sociala, politiska och ekonomiska faktorernas roll i denna utveckling samt om Sveriges insatser för att bidraga till ekonomisk och social utveckling och utjämning i dessa länder. Förordning (1975:2)

6 §

  Föreskrifter för biståndsinsats fastställs av styrelsen om regeringen ej bestämmer annat. Förordning (1978:2)

7 §

  Styrelsen skall, när den bedömer att omfattningen av utvecklingssamarbetet med något land påfordrar detta, hos regeringen göra framställning om inrättande av biståndskontor inom svensk utlandsmyndighet. Förordning (1975:2)

8 §

  Styrelsen består av tolv personer. I styrelsen ingår generaldirektören. Denne är ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande. Förordning (1983:475)

9 §

  Generaldirektören är chef för styrelsen.

Styrelsens verksamhet är organiserad i en enda myndighet. Vid denna är samtliga tjänster inrättade och personalen anställd.

Inom styrelsen finns tre avdelningar med regionansvar, en avdelning för byråer med ansvar för olika sektorer och en administrativ avdelning. Vid styrelsen får finnas högst 10 byråer samt 16 biståndskontor.

Inom styrelsen finns fem avdelningschefer.

Varje byrå förestås av en byråchef. Förordning (1986:69)

11 §

  Till styrelsens förfogande finns en lönedelegation med uppgift att ge råd i frågor om anställningsvillkor för biståndspersonal. Om delegationens sammansättning och verksamhet gäller särskilda av regeringen utfärdade föreskrifter. Förordning (1975:2)

15 §

  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

Avdelningen för byråer med ansvar för olika sektorer svarar för den administrativa ledningen av byråerna och för att sakkunskap finns tillgänglig inom sektorerna. I verksamhetsplaneringen tilldelas avdelningarna med regionansvar denna sakkunskap efter behov. Ledningen av planering, genomförande och uppföljning av projekt och program ankommer på den regionale avdelningschefen. Förordning (1986:69)

19 §

  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:2)

21 §

  har upphävts genom förordning (1986:802)

24 §

  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som lägst byråchef eller motsvarande tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av styrelsen.

Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt vice ordförande förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1986:69)

25 §

  Styrelsen får tillsätta även annan icke-ordinarie tjänst än som anges i 9§ anställningsförordningen (1965:601) utan att tjänsten kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1978:51)

Whoops, looks like something went wrong.