Kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:945). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion upphävdes 1996-07-01 genom SFS 1995:832


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-03


1 §

  Beslut om rättsmedicinsk obduktion meddelas av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet.

Beslut om rättsmedicinsk obduktion skall genast tillställas chefen för den avdelning inom rättsmedicinalverket där obduktionen enligt 2 § skall utföras. Vid beslutet skall fogas de protokoll och övriga handlingar som kan tjäna till ledning vid obduktionen. Förordning (1991:945)

2 §

  Rättsmedicinsk obduktion skall utföras på den rättsmedicinska avdelningen i det rättsläkardistrikt där den som meddelat beslutet finns. Om det finns särskilda skäl får obduktion göras på en annan rättsmedicinsk avdelning eller på någon annan plats inom distriktet än avdelningen. Förordning (1991:945)

3 §

  Rättsmedicinsk obduktion utförs av chefen för den rättsmedicinska avdelning där obduktionen skall göras eller av den läkare vid avdelningen som chefen bestämmer. Förordning (1991:945)

4 §

  Om en polismyndighet har beslutat om rättsmedicinsk obduktion eller om obduktionen av annat skäl är av betydelse för polismyndigheten, skall myndigheten underrättas om tid och plats för obduktionen. En sådan polismyndighet får också närvara vid obduktionen. Förordning (1991:945)