Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

5 av 9 paragrafer (56 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:226). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1400


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Erkänd arbetslöshetskassa skall till arbetsmarknadsstyrelsen insända rapport över kassans verksamhet under varje sådan period av två månader, som avses i 7 § första stycket förordningen (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor. Om arbetsmarknadsstyrelsen finner att det är behövligt, är kassa dock skyldig att avge rapport för varje kalendermånad. Rapport skall insändas senast den dag, som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer. Lag (1982:435)

3 §

  Erkänd arbetslöshetskassa skall omedelbart lämna arbetsmarknadsstyrelsen kortfattad redogörelse för kassans beslut i fall, som avses i 29 och 30 §§ lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, samt i fall, där rätten till ersättning av annat skäl ifrågasatts och därför blivit föremål för särskild prövning.
Arbetsmarknadsstyrelsen får dock, i den mån det kan ske utan olägenhet, medge kassa befrielse från denna anmälningsskyldighet.

Redogörelse skall också, i den utsträckning som arbetsmarknadsstyrelsen finner det nödvändigt, lämnas för kassans beslut enligt 96 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1984:515)

5 §

  Arbetsmarknadsstyrelsen får utfärda närmare föreskrifter om arbetslöshetskassas löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt därvid, om särskilda skäl föreligger, meddela regler som avviker från bokföringslagen (1976:125). Förordning (1987:226)

7 §

  En särskild prövning av rätten till ersättning skall göras var sjätte månad. Länsarbetsnämnden skall se till att det finns erforderligt underlag för arbetslöshetskassans prövning. Beslut om fortsatt ersättning får medges endast om den försäkrade
   1. har fyllt 55 år, eller
   2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud, eller
   3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller annan ort, vare sig ett arbete med en arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1987:226)

8 §

  Till en försäkrad som under en sammanhängande tid av minst fem månader har haft ett arbete som svarar mot dennes arbetsutbud eller deltagit i arbetsmarknadsutbildning får ersättning vid inträffat deltidsarbete medges för en ny ersättningsperiod om högst 150 dagar.
Förordning (1987:226)