Vägtrafikskatteförordning (1973:776)

43 av 63 paragrafer (68 %) har ändrats i vägtrafikskatteförordning (1973:776) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:702). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Vägtrafikskatteförordning (1973:776) upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1065


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


2 §

  Riksskatteverket fastställer efter samråd med trafiksäkerhetsverket blanketter för fastställande, uppbörd, inbetalning och kontroll av fordonsskatt och kilometerskatt.
Förordning (1986:973)

4 §

  Skatteår, skatteperioder och uppbördsmånad för visst fordon bestämmes efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

Sista månaden i varje skatteperiod för kilometerskatt betecknas avstämplingsmånad.

Förordning (1979:396)

5 §

  Uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt skall lämnas
   1. i samband med att fordon första gången blir kilometerskattepliktigt,
   2. i samband med att fordon upphör att vara kilometerskattepliktigt av annan anledning än avställning,
   3. i samband med att avställt fordon tages i bruk på sätt som är tillåtet i fråga om avställt fordon,
   4. i samband med att fordon upphör att brukas på sätt som är tillåtet i fråga om avställt fordon, om uppgift enligt 3 har lämnats,
   5. senast vid utgången av varje skatteperiod, om fordonet varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan föregående avstämpling enligt denna paragraf och ingången av avstämplingsmånaden,
   6. i samband med ägarbyte, utom i de fall då fordonet varit avställt under hela den tid förre ägaren varit upptagen i bilregistret som ägare,
   7. i samband med beslut om konkurs.

Uppgift enligt första stycket 1--5 skall lämnas av fordonsägaren, uppgift enligt första stycket 6 skall lämnas av förre ägaren och uppgift enligt första stycket 7 skall lämnas av konkursförvaltaren. Om uppgift enligt första stycket 6 inte har lämnats av den förre ägaren får länsstyrelse begära in uppgiften även från den nye ägaren.

Uppgift enligt första stycket lämnas genom avstämpling på blankett enligt fastställt formulär. Länsstyrelse får dock medge att uppgift enligt första stycket 6 lämnas på annan blankett.

Skyldighet att lämna uppgift enligt första stycket 5 föreligger inte om avstämpling under avstämplingsmånaden har gjorts enligt första stycket 3, 6 eller 7, 32 § fjärde stycket eller 40 § andra stycket.
Detsamma gäller om avstämpling under avstämplingsmånaden har gjorts enligt 5 § första stycket förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket eller om sådan avstämpling har gjorts före avstämplingsmånaden på grund av att fordonet har förts ut ur riket till annat land än Norge eller Finland och fordonet därefter ej har förts in i riket förrän efter utgången av avstämplingsmånaden. Förordning (1986:215)

7 §

  Trafiksäkerhetsverket tillställer fordonsägare blankett enligt 5 § första stycket 5 senast den 15 i avstämplingsmånaden.

Blanketten skall senast den 4 i månaden efter avstämplingsmånaden ha kommit in till trafiksäkerhetsverket.

Har fordonsägare icke erhållit blankett som avses i första stycket skall han anmäla detta till länsstyrelse senast en vecka före utgången av avstämplingsmånaden. Länsstyrelsen tillställer fordonsägaren sådan blankett utan dröjsmål. Förordning (1979:396)

8 §

  Riksskatteverket prövar fråga som avses i 17 § tredje stycket vägtrafikskattelagen (1973:601). Medgivande som avses där får lämnas under förutsättning att särskilda skäl föreligger och att körsträckan för fordonet kan beräknas tillförlitligt på annat sätt än med hjälp av kilometerräknarapparatur.

Riksskatteverket fastställer skatteår, skatteperioder och uppbördsmånader för fordon som omfattas av medgivande enligt första stycket. Förordning (1985:769)

9 §

  Är fordon försett med kilometerräknare utan anordning för stämpling av räknarställningen skall i stället för avstämpling göras anteckning om räknarens nummer och räknarställningen. I övrigt äger vad som sägs om avstämpling i denna förordning motsvarande tillämpning i fråga om sådan anteckning.

Har medgivande enligt 8 § lämnats skall fordonsägaren, för fordon som omfattas av medgivandet, i stället för stämpelkort till beskattningsmyndigheten lämna särskild uppgift om körsträckan. I fråga om sådan uppgift tillämpas bestämmelserna i denna förordning om uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Riksskatteverket får, med avvikelse från denna förordning och efter samråd med trafiksäkerhetsverket, meddela föreskrifter om uppgiftslämnande och uppbörd. Förordning (1983:53)

10 §

  För beskattningsmyndighetens räkning påför trafiksäkerhetsverket, om ej annat följer av andra stycket, fordonsskatt och kilometerskatt samt verkställer uppbörd av sådan skatt, skattetillägg och förseningsavgift.

Skatt enligt 23--25 a §§ vägtrafikskattelagen (1973:601) påförs av beskattningsmyndigheten. Motsvarande gäller vid rättelse av beslut enligt 26 a § vägtrafikskattelagen.

Saknas i bilregistret uppgift som behövs för påföring av skatt eller föreligger i annat fall särskilda skäl härför får riksskatteverket föreskriva att påföring av skatt skall ske enligt grunder som verket bestämmer.

Vid ägarbyte påförs den förre ägaren kilometerskatt enligt första stycket i samband med att uppgift om ägarbytet förs in i bilregistret.
Har uppgift enligt 5 § första stycket 6 inte kommit in till länsstyrelse inom tio dagar efter det att uppgift om ägarbytet förts in i bilregistret påförs kilometerskatt enligt tredje stycket. Vid konkurs påförs konkursgäldenären kilometerskatt enligt första stycket i samband med att uppgift om avstämpling enligt 5 § första stycket 7 förs in i bilregistret. Förordning (1986:973)

11 §

  Om ej annat följer av bilregisterkungörelsen (1972:599) svarar länsstyrelse för att uppgift som behövs för beräkning av skattevikt och av omräkningsfaktor för kilometerskattepliktigt fordon föres in i bilregistret.

Trafiksäkerhetsverket beräknar skattevikt och omräkningsfaktor samt för in uppgifter härom i bilregistret.

Riksskatteverket får efter samråd med trafiksäkerhetsverket föreskriva att trafiksäkerhetsverket eller länsstyrelse i bilregistret skall införa särskild uppgift som behövs för påföring eller uppbörd av skatt. Förordning (1979:396)

12 §

  Uppbörd av fordonsskatt sker för skatteår eller, om skatten för helt år överstiger 3 600 kronor, skatteperiod, om ej annat följer av 14 §.

Uppbörd av kilometerskatt sker för skatteperiod, om ej annat följer av 13 § andra stycket eller 15 §.

Riksskatteverket får efter samråd med trafiksäkerhetsverket föreskriva att uppbörd av kilometerskatt skall ske utan samband med uppbörd av fordonsskatt. Förordning (1987:216)

14 §

  Tillfällig uppbörd av fordonsskatt äger rum i fråga om fordon för vilket skatteplikt inträder efter ingången av uppbördsmånad som gäller för fordonet eller för vilket skatt skall utgå med högre belopp än tidigare enligt 13 § vägtrafikskattelagen (1973:601).

Tillfällig uppbörd avser tiden till närmast följande skatteår eller, om skatten för helt år överstiger 3 600 kronor, till närmast följande skatteperiod.

Tillfällig uppbörd av tilläggsskatt enligt 13 § tredje stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) skall avse 15 dagar.

Avser tillfällig uppbörd, i andra fall än som anges i tredje stycket, högst en kalendermånad, skall uppbörd för närmast följande skatteår eller skatteperiod ske samtidigt. Förordning (1987:702)

15 §

  Tillfällig uppbörd av kilometerskatt äger rum beträffande skatt som påförts i samband med ägarbyte eller konkurs samt i fråga om fordon som upphört att vara kilometerskattepliktigt av annan anledning än avställning. Förordning (1986:215)

17 §

  Fordonsskatt som skall erläggas vid tillfällig uppbörd förfaller till betalning då skatteplikt för fordonet inträder. Förklarar fordonsägaren i samband med anmälan om avställnings upphörande, att han önskar taga fordonet i bruk omedelbart, förfaller dock skatten till betalning tre veckor efter avställningens upphörande.

Kilometerskatt som skall erläggas vid tillfällig uppbörd förfaller till betalning
   1. beträffande fordon som upphör att vara kilometerskattepliktigt, när detta inträffar,
   2. vid ägarbyte, fyra veckor efter det att uppgift om ägarbytet har förts in i bilregistret,
   3. vid konkurs, fyra veckor efter det att uppgift om konkursen har förts in i bilregistret. Förordning (1986:215)

17 a §

  Vad som sägs i 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid skall tillämpas på frågor om när fordonsskatt eller kilometerskatt förfaller till betalning enligt 16 § eller 17 § första stycket andra meningen eller 17 § andra stycket 2 eller 3. Förordning (1986:215)

20 §

  Ett inbetalningskort avseende skatten sänds till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om ordinarie uppbörd dock senast den 15 i uppbördsmånaden. Förordning (1986:973)

21 §

  Vid ordinarie uppbörd skall skatten vara inbetald före uppbördsmånadens utgång.

Vid tillfällig uppbörd skall skatten vara inbetald

i fall som avses i 17 § första stycket andra meningen inom tre veckor från skattepliktens inträde,
i fall som avses i 17 § andra stycket 2 eller 3 senast på förfallodagen,
i fall som avses i 18 § inom tid som riksskatteverket föreskriver,
i annat fall inom tre veckor från förfallodagen.

Skatt som fastställts enligt 23--25 §§ vägtrafikskattelagen (1973:601) eller genom beslut om rättelse samt förseningsavgift och skattetillägg skall inbetalas inom tid som beskattningsmyndigheten bestämmer.
Förordning (1986:973)

21 a §

  har upphävts genom förordning (1986:973)

22 §

  Har fordonsägare inte erhållit inbetalningskort enligt 20 §, skall han anmäla detta till länsstyrelse senast en vecka innan skatten skall vara inbetald. Förordning (1986:973)

23 §

  har upphävts genom förordning (1986:973)

24 §

  har upphävts genom förordning (1986:973)

26 §

  har upphävts genom förordning (1986:973)

27 §

  har upphävts genom förordning (1986:973)

27 a §

  Betalas fordonsskatt eller kilometerskatt efter skattens förfallodag, skall bevis om att skatten har betalats medföras vid färd med fordonet. Detta gäller under två veckor efter betalningsdagen.
Förordning (1986:973)

27 b §

  Bevis om polismans medgivande enligt 33 a § tredje stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) skall medföras vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt första eller andra stycket nämnda paragraf. Förordning (1983:53)

28 §

  Trafiksäkerhetsverket upprättar indrivningshandling för beskattningsmyndighetens räkning. Förordning (1979:396)

29 §

  Riksskatteverket meddelar efter samråd med trafiksäkerhetsverket föreskrifter för påföring och uppbörd av fordonsskatt och kilometerskatt. Förordning (1979:396)

30 §

  Återbetalning av fordonsskatt enligt 15 § vägtrafikskattelagen (1973:601) verkställs av trafiksäkerhetsverket för beskattningsmyndighetens räkning. Förordning (1979:396)

31 §

  Riksskatteverket prövar fråga om godkännande av kilometerräknare enligt 17 § vägtrafikskattelagen (1973:601). Verket kan återkalla meddelat godkännande. Förordning (1979:396)

33 §

  har upphört att gälla genom förordning (1979:396)

34 §

  Utan hinder av 32 § första stycket får plombering av kilometerräknarapparatur brytas av annan än godkänt företag, om det är nödvändigt för sådan reparation av fordonet, som icke utan avsevärd olägenhet kan utföras av godkänt företag.

Utan hinder av 32 § första stycket får riksprovplats i samband med besiktning av kilometerräknarapparatur plombera denna och bryta plombering. Förordning (1978:331)

35 §

  Kilometerräknarapparatur i kilometerskattepliktigt fordon skall vara godkänd vid besiktning av riksprovplats.

Om ett fordon skall typbesiktigas enligt 55 § fordonskungörelsen (1972:595) skall typbesiktningen också omfatta sådan kilometerräknarapparatur som är monterad på typfordonet.
Kilometerräknarapparaturen skall vara av typ som riksskatteverket föreskriver.

Utfärdas ett typintyg enligt 62 § fordonskungörelsen och har typbesiktningen också omfattat kilometerräknarapparatur, skall det anses som om apparaturen har godkänts vid besiktning enligt första stycket den dag då intyget utfärdades. Förordning (1986:973)

37 §

  Besiktning som avses i 35 § första stycket skall, om apparaturen inte är upptagen i typintyg, ske i samband med registreringsbesiktning som sker innan fordonet blir kilometerskattepliktigt första gången eller, om sådan besiktning inte skall ske, vid en särskild besiktning.

Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas även i samband med senare registreringsbesiktning som sker på grund av åtgärder som påverkar kilometerräknarapparaturen eller föranleder ändring av omräkningsfaktorn.

Kilometerräknarapparaturen skall alltid besiktigas i samband med kontrollbesiktning enligt 75--79 §§ fordonskungörelsen (1972:595).

Innan ett fordon enligt 77 § fordonskungörelsen skall kontrollbesiktigas skall fordonet inställas för särskild besiktning av kilometerräknarapparaturen. Detta skall ske inom den tid som, såvitt avser buss eller lastbil med en totalvikt över 12 ton samt släpvagn, anges i 79 § kungörelsen och såvitt avser annan bil i 78 § första stycket kungörelsen. Infaller någon del av inställelsetiden under de tre månaderna närmast efter det att apparaturen godkändes i samband med registreringsbesiktning eller vid besiktning enligt 38 §, behöver apparaturen inte besiktigas under den inställelsetiden. Om sådant typintyg som avses i 35 § tredje stycket har utfärdats, räknas dock de tre månaderna från det att skatteplikt första gången inträdde för fordonet. Förordning (1986:973)

38 §

  Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas efter ingrepp i apparaturen eller efter ett sådant ingrepp i fordonet som påverkat apparaturen. Förordning (1986:973)

39 §

  Riksskatteverket kan, när särskilda skäl föreligger, föreskriva att besiktning av kilometerräknarapparatur skall ske på annan tid än som anges i 37 §.

Länsstyrelse får förelägga ägare av kilometerskattepliktigt fordon att inom viss tid inställa fordonet för särskild besiktning av kilometerräknarapparaturen.

Länsstyrelsen inför uppgift om meddelat föreläggande i bilregistret.
Förordning (1979:396)

41 §

  Bevis om godkännande enligt 40 § andra stycket gäller ej om apparaturen ej uppfyller villkoren enligt 40 § första stycket.

Ägare av kilometerskattepliktigt fordon är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa vad som brister enligt första stycket och inställa fordonet hos riksprovplats för särskild besiktning av kilometerräknarapparaturen. Förordning (1978:331)

43 §

  Vid registreringsbesiktning av fordon som avses i 37 § skall kilometerräknaren stämplas av. I sådant fall gäller 42 § första stycket i tillämpliga delar. Avstämpling behöver inte göras om besiktningen sker på grund av åtgärd som inte påverkar räknarapparaturen eller beräkningen av kilometerskatten för fordonet.

Om en bil som är inrättad för att drivas med brännolja, vid besiktningen inte är försedd med kilometerräknarapparatur, skall riksprovplatsen lämna uppgift om detta till länsstyrelsen. Detta gäller även i fråga om släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram.
Förordning (1986:973)

44 §

  Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter om montering, plombering, besiktning, godkännande, renovering, reparation och liknande åtgärder som avser kilometerräknarapparatur samt om beräkning av körsträcka på grundval av registreringar i kilometerräknare.
Förordning (1983:53)

46 §

  Upphör kilometerräknarapparaturen, i annat fall än som avses i 32 §, att vara i föreskrivet skick skall den som har hand om fordonet när felet upptäckes göra avstämpling i kilometerräknaren, om det inte är uteslutet till följd av skada på räknaren, och anteckna vad som brister samt datum för upptäckten. Avstämpling och anteckning görs på särskilt kort, som tillhandahålls av länsstyrelse.

Kort som avses i första stycket skall förvaras i fordonet till dess apparaturen har godkänts vid besiktningen. Förordning (1979:396)

48 §

  Upphör kilometerräknarapparatur att vara i föreskrivet skick får kilometerskattepliktigt fordon, innan felet avhjälpts av godkänt företag, brukas längst till utgången av femte dagen efter den, då felet upptäcktes. Sedan felet avhjälpts får fordonet, innan apparaturen godkänts vid besiktning, brukas längst till utgången av tionde dagen efter den, då felet avhjälpts.

När särskilda skäl föreligger får beskattningsmyndigheten medge att fordon får brukas under längre tid innan felet har avhjälpts än som sägs i första stycket.

Som förutsättning för brukande enligt första eller andra stycket gäller att åtgärder som anges i 46 § har vidtagits.

Vid beräkning av tid som avses i första stycket skall lördag, söndag eller annan allmän helgdag icke inräknas och ej heller tid under vilken fordonet funnits utom riket eller såvitt avser personbil, utom riket i annat land än Norge eller Finland. Förordning (1986:215)

49 §

  Utan hinder av bestämmelse i denna förordning får fordon användas vid provkörning enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:595) eller i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till reparationsverkstad för reparation och till riksprovplats för besiktning. Förordning (1983:53)

50 §

  Det åligger riksskatteverket att samordna kontrollen av fordonsskatt och kilometerskatt. Förordning (1984:261)

51 §

  Vid flygande inspektion av kilometerskattepliktigt fordon får den som utför inspektionen kontrollera att kilometerräknarapparaturen är i föreskrivet skick och fungerar tillfredsställande. Om apparaturen inte fungerar tillfredsställande och detta kan antas bero på att någon åtgärd har vidtagits så att körsträckan som skall ligga till grund för beräkningen av kilometerskatt för fordonet inte registreras eller registreras för lågt, får den som utför inspektionen utan hinder av bestämmelserna i 32 § första stycket bryta apparaturens plombering.
Föranleder inspektionen anmärkning mot kilometerräknarapparaturen, skall den som utför inspektionen, om det inte är uteslutet till följd av skada på räknaren, göra avstämpling på en särskild blankett. Efter avstämplingen sänds blanketten till länsstyrelse.

Riksskatteverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen närmare föreskrifter om kontroll av kilometerräknarapparatur enligt första stycket. Förordning (1983:53)

52 §

  Riksskatteverket förordnar allmänna ombud och ersättare för dessa enligt 3 § vägtrafikskattelagen (1973:601). Ombuden och ersättarna förordnas för högst fyra år. Riksskatteverket bestämmer inom vilket eller vilka län ombuden skall verka. Förordning (1986:1363)

54 §

  Beslut enligt 53 § överklagas genom besvär hos kammarrätt.

Beslut enligt 8 §, 31 § eller 32 § första stycket överklagas hos regeringen.

Beslut enligt 39 § första eller andra stycket eller 48 § andra stycket får inte överklagas. Förordning (1986:973)