Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket

14 av 16 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:216). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1065


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-05


1 §

  Beteckning som användes i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (1973:601). Förordning (1984:262)

2 §

  Återbetalning av fordonsskatt och avräkning av kilometerskatt sker enligt denna förordning för fordon som avses i 41 § vägtrafikskattelagen (1973:601). Förordning (1984:262)

2 a §

  har upphävts genom förordning (1986:216)

2 b §

  har upphävts genom förordning (1986:216)

2 c §

  har upphävts genom förordning (1986:216)

3 §

  Ansökan om återbetalning av fordonsskatt enligt 41 § vägtrafikskattelagen (1973:601) ges in till beskattningsmyndigheten. Ansökan om återbetalning av skatt för en utlandsvistelse tas upp till prövning endast om den har kommit in inom tre månader från utgången av den månad under vilken utlandsvistelsen har avslutats. Berättigad till återbetalning är den som är skattskyldig för fordonet när utlandsvistelsen upphör. Har under en kalendermånad flera utlandsresor med ett fordon avslutats, och är samma fordonsägare berättigad till återbetalning för resorna, skall ansökan om återbetalning göras samtidigt för dessa resor.

Beskattningsmyndigheten får om särskilda skäl föranleder därtill på ansökan medge återbetalning av fordonsskatt trots att utlandsvistelsen ej har upphört. Berättigad till återbetalning är den som är skattskyldig när ansökan göres eller, om skatteplikt för fordonet upphört dessförinnan, den som då ägde fordonet.

Om ej annat följer av fjärde stycket verkställes avräkning av kilometerskatt i samband med närmast följande uppbörd av kilometerskatt. Den som därvid är skattskyldig är berättigad till sådan avräkning.

Har kilometerskattepliktig buss, lastbil eller släpvagn använts i Norge eller Finland avräknas, efter ansökan, kilometerskatt för körsträckan där. I fråga om sådan ansökan äger första och andra styckena motsvarande tillämpning. Förordning (1984:262)

5 §

  När ett fordon som avses i denna förordning förs ut ur riket till ett annat land än Norge eller Finland eller in i riket från ett sådant land skall den som svarar för fordonet avstämpla en särskild blankett, som i original och kopia tillhandahålls av tullmyndigheten, i fordonets kilometerräknare. Efter verkställd åtgärd skall blanketten omedelbart återlämnas till tullmyndigheten. Saknas kilometerskattemärke på en kilometerskattepliktig personbil vid ut- eller inresa antecknar tullmyndigheten detta på blanketten.

Tullmyndigheten förser såväl original som kopia av blanketten med uppgift om datum och plats för gränspasseringen och återställer det ena exemplaret till den som svarar för fordonet. Snarast efter utgången av varje kalendervecka och kalendermånad sänder tullmyndigheten avlämnade blanketter till trafiksäkerhetsverket.
Härvid skall blanketter med anteckning enligt första stycket skiljas från övriga blanketter.

Är fordon försett med kilometerräknare utan anordning för avstämpling skall 9 § första stycket vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas.

I fråga om fordon som regelmässigt förs ut ur eller in i riket flera gånger per dygn får beskattningsmyndigheten, om körsträckan i utlandet kan beräknas på annat sätt, på begäran av den skattskyldige medge att åtgärder enligt första stycket får underlåtas.

Har utresa med ett fordon som avses i denna förordning skett till annat land än Norge eller Finland och har närmast följande inresa skett från Norge eller Finland skall fordonets ägare inom tre dagar från inresan lämna skriftlig uppgift till länsstyrelse om att fordonet har återkommit till riket. Förordning (1984:262)

6 §

  Ansökan om återbetalning av fordonsskatt för ett fordon som har använts utom riket eller om avräkning av kilometerskatt för körsträcka i Norge eller Finland skall styrkas med handling som visar att skatt har erlagts i utlandet. Har en kilometerskattepliktig buss använts i Norge får ansökan om avräkning av kilometerskatt för körsträckan där dock styrkas på annat sätt. Förordning (1984:262)

7 §

  Lämnas i anledning av ut- eller inresa inte uppgift enligt 5 § första--tredje eller femte styckena är rätten till återbetalning eller avräkning av skatt förfallen för den resan, om inte annat följer av andra stycket.

Har ett kilometerskattepliktigt fordon använts utom riket i ett annat land än Norge eller Finland och har utresa eller inresa skett över Norge eller Finland får beskattningsmyndigheten, efter ansökan, medge avräkning av kilometerskatt för körsträckan i annat land än Norge eller Finland. Detsamma gäller i det fall medgivande har lämnats enligt 5 § fjärde stycket. För ansökningen äger 3 § första och andra styckena motsvarande tillämpning.

Rätten till avräkning av kilometerskatt för personbil är förfallen för viss resa om kilometerskattemärke har saknats vid ut- eller inresan.
Har avräkning därför ej gjorts får fordonsägaren påkalla beslut hos beskattningsmyndigheten i frågan. Beskattningsmyndigheten får, om särskilda skäl finns, medge avräkning även om märke saknats.
Förordning (1986:216)

8 §

  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift ägnad att leda till återbetalning eller avräkning av skatt enligt denna förordning med för högt belopp dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i skattebrottslagen (1971:69).

Detsamma gäller den som med avsikt att skatt skall återbetalas eller avräknas med för högt belopp underlåter att lämna uppgift enligt 5 §.
Förordning (1984:262)

10 §

  Bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (1973:601) äger motsvarande tillämpning i fråga om återbetalning eller avräkning av skatt enligt denna förordning. Tidsfrist som avses i 23 § första stycket vägtrafikskattelagen räknas härvid från utgången av den månad under vilken återbetalning eller avräkning ägt rum eller bort äga rum.
Förordning (1984:262)

10 a §

  Beslut enligt 3 § eller 7 § andra eller tredje stycket överklagas genom besvär hos kammarrätt.

Beslut av länsstyrelse enligt 5 § fjärde stycket överklagas genom besvär hos riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut med anledning av sådana besvär får inte överklagas. Förordning (1984:262)

11 §

  Riksskatteverket meddelar efter samråd med generaltullstyrelsen närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning och fastställer efter samråd med trafiksäkerhetsverket de blanketter som behövs. Förordning (1984:262)

12 §

  har upphävts genom förordning (1986:216)