Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:1085). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1068


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  Upphör rätten att bruka exportvagn med stöd av exportvagnskungörelsen (1964:39), utgår skatt för fordonet i enlighet med vägtrafikskattelagen (1973:601).

Upphör rätten enbart till följd av att exportvagnen använts i yrkesmässig trafik eller uthyrts eller utlånats till annan än den som är bosatt i utlandet och endast tillfälligt vistas här i riket, skall dock i stället skatt erläggas med en krona för varje påbörjad dag under den tid exportvagnen sålunda använts, uthyrts eller varit utlånad. För sådant fall gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 5, 7 a och 8 b §§ lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket. Förordning (1984:264)

3 §

  Skatt, som skall erläggas enligt 2 § andra stycket, fastställs av tullmyndighet. Tullagen (1987:1065) gäller även i fråga om skatten. Förordning (1987:1085)

Whoops, looks like something went wrong.