Förordning (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen

23 av 28 paragrafer (82 %) har ändrats i förordning (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:908). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:393


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på yrkesinspektionen.

Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen vederbörande distriktschef.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av arbetarskyddsstyrelsen.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av styrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till distriktschef. Förordning (1980:47)

3 §

  Det åligger yrkesinspektionen särskilt att

skaffa sig noggrann kännedom om arbetsförhållandena inom sitt verksamhetsområde samt att med uppmärksamhet följa arbetarskyddets utveckling inom området,
vaka över att gällande föreskrifter iakttages,
genom upplysningsverksamhet främja strävandena att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet,
tillhandagå med upplysningar, råd och anvisningar i skyddsfrågor samt verka för samarbete i sådana frågor,
stödja och främja organiserad skyddsverksamhet på arbetsställena,
stödja och främja utvecklingen och utbyggnaden av företagshälso vården,
utföra inspektioner och andra förrättningar,
granska förslag till arbetslokaler, personalrum, arbetsanordningar m.m. och avgiva yttranden däröver samt även i övrigt bevaka arbetarskyddssynpunkter i samband med att sådana utrymmen eller anordningar skall tas i bruk,
vidtaga de åtgärder som påkallas av iakttagelser vid inspektion eller av mottagna anmälningar om brister i arbetarskyddshänseende eller som i övrigt betingas av skyddsförhållandena. Förordning (1985:329)

5 §

  har upphört att gälla genom förordning (1977:1169)

6 §

  Vid yrkesinspektionen finns nitton yrkesinspektionsdistrikt, som omfattar,
Stockholms distrikt Stockholms län,
Uppsala distrikt Uppsala län,
Eskilstuna distrikt Södermanlands län,
Linköpings distrikt Östergötlands län,
Jönköpings distrikt Jönköpings län,
Växjö distrikt Kronobergs och Blekinge län,
Kalmar distrikt Kalmar och Gotlands län,
Malmö distrikt Malmöhus och Kristianstads län,
Göteborgs distrikt Göteborgs och Bohus samt Hallands län,
Borås distrikt Älvsborgs län,
Skövde distrikt Skaraborgs län,
Karlstads distrikt Värmlands län,
Örebro distrikt Örebro län,
Västerås distrikt Västmanlands län,
Gävle distrikt Gävleborgs län,
Falu distrikt Kopparbergs län,
Härnösands distrikt Västernorrlands och Jämtlands län,
Umeå distrikt Västerbottens län,
Luleå distrikt Norrbottens län. Förordning (1977:1169)

7 §

  I varje distrikt finns en distriktschef och en yrkesinspektionsnämnd.

Yrkesinspektionsnämnden består av distriktschefen, som är nämndens ordförande, och tio andra ledamöter, som arbetarskyddsstyrelsen utser.

Av de ledamöter, som förordnas av styrelsen, utses tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation, en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningarnas förtroenderåd, en efter förslag av statens arbetsgivarverk, en efter förslag av Landstingsförbundet och en efter förslag av Svenska kommunförbundet. För ledamöterna utses i samma ordning ersättare.
Förordning (1985:329)

9 §

  har upphävts genom förordning (1986:908)

10 §

  har upphört att gälla genom förordning (1977:1169)

11 §

  har upphört att gälla genom förordning (1977:1169)

12 §

  Yrkesinspektionsnämnd avgör
   1. viktigare frågor om planering och inriktning av arbetarskyddsverksamheten inom distriktet, såvitt handläggningen av dessa frågor ej ankommer på arbetarskyddsstyrelsen,
   2. frågor som är av särskilt intresse för arbetsmarknadens parter eller annars av större allmän vikt,
   3. frågor om medgivande att utse skyddsombud enligt 6 kap. 2 § tredje stycket arbetsmiljölagen (1977:1160),
   4. frågor rörande ansvaret för samordning av skyddsåtgärder på gemensamt arbetsställe,
   5. frågor om meddelande av föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagstiftningen eller lagstiftningen om kemiska produkter,
   6. frågor om åtalsanmälan, med anledning av att någon brutit mot ett föreläggande eller ett förbud som meddelats enligt arbetsmiljölagstiftningen eller lagstiftningen om kemiska produkter,
   7. frågor om framställning om utdömande av vite som förelagts enligt arbetsmiljölagstiftningen eller lagstiftningen om kemiska produkter,
   8. frågor om framställning till styrelsen om utnyttjande av tvångsmedel som står till styrelsens förfogande,
   9. frågor om prövning av villkoren för rätt till bidrag enligt 3--4 §§ förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård,
   10. andra frågor som distriktschefen hänskjuter till nämnden.

Yrkesinspektionsnämnd skall följa och främja företagshälsovårdens utveckling samt fungera som organ för samråd i företagshälsovårdsfrågor inom distriktet. Förordning (1985:852)

13 §

  Yrkesinspektionsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två representanter för arbetsgivare och två för arbetstagare. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett ärende som skall avgöras av en nämnd så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, får ordföranden eller, efter bemyndigande i arbetsordning eller särskilt beslut, en annan tjänsteman vid yrkesinspektionen besluta ensam. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Förordning (1986:908)

15 §

  I arbetsordning eller genom särskilda beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än distriktschefen att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att distriktschefen bör besluta. Förordning (1986:908)

16 §

  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på den tjänsteman till vars uppgifter ärendet närmast hör eller på särskilt förordnad föredragande. Ärende som handlägges enligt 13 § tredje stycket eller 15 § får dock avgöras utan föredragning.

Distriktschef får själv övertaga beredning och föredragning av ärende. Förordning (1977:1169)

18 §

  har upphävts genom förordning (1986:908)

19 §

  Distriktschef eller, efter beslut av övertillsynsverksamheten inom sitt verksamhetsområde, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärendena hos yrkesinspektionen. Förordning (1986:908)

20 §

  har upphört att gälla genom förordning (1980:688)

21 §

  En tjänsteman vid yrkesinspektionen är skyldig att efter beslut av arbetarskyddsstyrelsen tjänstgöra hos denna eller i annat distrikt.

Distriktschef skall i den ordning styrelsen bestämmer till styrelsen avge berättelse under det senaste året. Förordning (1986:908)

22 §

  har upphävts genom förordning (1986:908)

23 §

  har upphävts genom förordning (1986:908)

24 §

  Ledamöter i yrkesinspektionsnämnd, som arbetarskyddsstyrelsen utser, förordnas för högst tre år. Ersättare utses för samma tid.

Tjänst som distriktschef tillsätts av regeringen efter anmälan av chefen för arbetarskyddsstyrelsen.

Läkare vid yrkesinspektionen förordnas av styrelsen för högst tre år.

Övriga tjänster tillsätts av styrelsen.

Styrelsen får överlämna åt distriktschef att tillsätta tjänster vid yrkesinspektionen. Förordning (1986:908)

25 §

  har upphävts genom förordning (1977:912)

26 §

  Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos arbetarskyddsstyrelsen.

Beslut av arbetarskyddsstyrelsen får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Beslut som styrelsen har fattat som andra instans får dock överklagas endast om det är fråga om ett sådant beslut som enligt 18 § verksstadgan skall överklagas hos någon annan än regeringen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är särskilt föreskrivet. Förordning (1986:908)

27 §

  I fråga om sådana beslut om tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas överklagandetiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som har meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut att inte tillsätta en tjänst samt beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1986:908)

28 §

  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgörs av arbetarskyddsstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen eller styrelsen tillsätter. Förordning (1986:908)