Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1662). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1994:1720


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Kommer riket i krig, träder bestämmelserna i 2 § i tillämpning. När kriget upphört, förordnar regeringen före avslutandet av det riksmöte som börjar närmast efter krigets slut, att bestämmelserna icke vidare skall tillämpas. Detta gäller dock ej i den mån bestämmelserna alltjämt skall tillämpas på grund av förordnande enligt andra stycket.

Vid krigsfara vari riket befinner sig och under förhållanden som avses i 2 § första stycket 2 ransoneringslagen (1978:268) får regeringen förordna att bestämmelserna i 2 § skall tillämpas. Sådant förordnande skall inom en månad eller, om riksmöte ej pågår, inom en månad från början av nästkommande riksmöte underställas riksdagen för prövning av frågan om förordnandet skall bestå. Sker ej sådan underställning eller godkänner ej riksdagen förordnandet inom två månader från det underställning skett, förfaller förordnandet. Upphör krigsfara som föranlett förordnandet, skall förordnandet upphävas före nästkommande riksmötes avslutande. Lag (1978:270)

2 §

  Kommun är skyldig att i den omfattning regeringen bestämmer fullgöra uppgifter för att fylla befolkningens eller produktionens behov av viktiga förnödenheter eller för att tillgodose annat ändamål av betydelse för folkförsörjningen.

Det åligger kommun att i den omfattning regeringen bestämmer medverka vid allmän prisreglering. Lag (1977:205)

4 §

  Uppgift enligt 2 § och planläggning, som föranledes därav, ankommer på kristidsnämnd.

Kommun får tillsätta särskild kristidsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara kristidsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen kristidsnämnd. Lag (1977:205)

5 §

  I fråga om en särskild kristidsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1662)

6 §

  Bestämmelser om kommunal krigsorganisation finns i lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

Om överflyttning av uppgifter, som tillkommer viss kommunal myndighet, till annan sådan myndighet finns föreskrifter i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. Lag (1988:99)

10 §

  Underlåter kommun att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen, får länsstyrelsen, om rättelse ej vinnes på annat sätt, förelägga kommunen lämpligt vite.
Länsstyrelsen kan också i kommunens ställe vidtaga den åtgärd, som skyldigheten avser, samt i den mån kommunen icke är berättigad till ersättning av statsmedel för åtgärden taga ut kostnaden för denna av kommunen.

Vad som föreskrivs särskilt i förvaltningslagen (1986:223) om ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall gälla även ärenden hos länsstyrelsen enligt första stycket. Lag (1986:1170)

11 §

  Talan mot kristidsnämnds beslut i ärende enligt denna lag föres hos länsstyrelsen genom besvär.

Mot länsstyrelses beslut enligt denna lag föres talan genom besvär hos regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen får dock föreskriva att talan ej får föras mot länsstyrelses beslut i överklagat ärende.

Kristidsnämnds och länsstyrelses beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär, om ej annorlunda förordnas. Lag (1978:270)

12 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1977:205)

Whoops, looks like something went wrong.