Kungörelse (1973:950)om utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i främmande stat

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1973:950)om utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i främmande stat sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:205). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1973:950)om utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i främmande stat upphävdes 2004-05-01 genom SFS 2004:146


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


2 §

  Vid hindersprövningenskall sökanden förete antingen
   1. intyg av behörig myndighet i den främmande staten att hinder mot äktenskap ej möter enligt dess lag, eller
   2. a) intyg som utvisar vilka hinder som föreskrives i den främmande statens lag,
   b) om sökanden varken är eller skall vara folkbokförd här i riket,
det intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet som han kan anskaffa, samt
   c) om enligt den främmande statens lag gäller att myndighets
tillstånd, annans samtycke, läkarintyg, bodelning efter föregående äktenskap, iakttagande av väntetid eller dylikt fordras för rätt att ingå äktenskapet, bevis att sådant villkor är uppfyllt.

Intyg enligt 2 a) ovan skall vara utfärdat av behörig myndighet i den främmande staten eller av utrikedepartementet.

Har intyg som enligt denna paragraf åberopas till styrkande av hinderslöshet utfärdats av annan utländsk myndighet än här i riket anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman, kan den som verkställer hindersprövningen begära bevis om myndighetens behörighet.
Sådant bevis skall vara utfärdat av tjänsteman som nyss sagts eller av svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman. Förordning (1991:777)

4 §

  Avgift tas ut för ansökan om intyg enligt 2 § som utfärdas av utrikesdepartementet. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:205)