Förordning (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

4 av 8 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1022). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m. upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1991:1750


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


3 §

  Förordnande för bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt får -- när skäl föreligger och under förutsättning att så har brukat ske i samma eller liknande verksamhet -- meddelas i fråga om
   1. den som intager verksledande eller därmed jämförlig ställning,
   2. den som anställes som ersättare för en viss arbetstagare, även om anställningen -- i stället för att ges formen av ett vikariat -- ges formen av ett förordnande på en tjänst,
   3. den som anställes enbart för att avarbeta tillfällig balans eller annars på grund av arbetsanhopning som kan beräknas bli övergående, om förordnandet avser högst sex månader,
   4. den som anställes för enstaka, kortvariga anställningsperioder,
   5. den som undergår särskilt föreskriven, tidsbestämd aspirant- eller annan utbildning vid myndigheten,
   6. den som anställes efter att ha uppnått den för tjänsten gällande pensioneringsperiodens övre gräns respektive den för tjänsten gällande pensionsåldern,
   7. den som anställes vid myndighet som inom två år enligt beslut skall upphöra eller bli föremål för en mera omfattande omorganisation som berör tjänsten i fråga,
   8. den som anställes på dubblerad tjänst vid myndighet som skall omlokaliseras.

Första stycket skall inte innebära inskränkning i den rätt att tidsbegränsa förordnanden som följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd eller av föreskrifter som regeringen meddelar.
Förordning (1988:1022)

5 §

  har upphört att gälla genom förordning (1982:109)

6 §

  Besked enligt 15 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd behöver inte lämnas, om anställningen har varat högst tre månader i följd.

Besked enligt 15 § andra stycket lagen om anställningsskydd behöver inte lämnas, om anställningen har avsett semestervikariat eller feriearbete.
Förordning (1982:109)

8 §

  har upphävts genom förordning (1987:555)