Kungörelse (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m.

4 av 5 paragrafer (80 %) har ändrats i kungörelse (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1579). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m. upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:380


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-26


1 §

  Förmyndare har rätt att utan särskilt samtycke av överförmyndaren placera omyndigs medel i följande slag av obligationer, nämligen
   1. obligationer som har utfärdats eller garanterats av staten,
   2. obligationer som har utfärdats eller garanterats av en svensk kommun eller ett svenskt landsting,
   3. obligationer som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller Svenska skeppshypotekskassan eller av kreditmarknadsbolag eller bankföretag som driver verksamhet i Sverige,
   4. obligationer som har utfärdats av ett svenskt industriföretag, om de offentligen har utbjudits av en bank och inregistrerats vid en svensk börs. Förordning (1993:1579)

2 §

  Utlåning av omyndigs medel får utan överförmyndarens samtycke ske endast mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. Avser inteckning annan fastighet än jordbruksfastighet får dock utlåning ske endast om fastigheten är belägen inom detaljplan och på fastigheten finns uppförd byggnad som huvudsakligen innehåller bostadslägenheter för uthyrning samt inteckningen ligger inom det belopp, för vilket byggnaden är brandförsäkrad i svensk försäkringsanstalt eller utländsk försäkringsanstalt som har rätt att driva försäkringsrörelse här i riket.

Avser inteckning flera fastigheter gemensamt och är någon av dem taxerad som jordbruksfastighet, får hänsyn tagas endast till det taxeringsvärde som åsatts jordbruksfastigheten. Förordning (1987:173)

4 §

  Bestämmelsen i 15 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken om inskrivning i skuldbok av obligationer som har utfärdats av staten eller Sveriges allmänna hypoteksbank tillämpas även på obligationer som har utfärdats av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller Svenska Skeppshypotekskassan. Förordning (1982:1260)

5 §

  Bestämmelserna i denna kungörelse om placering av omyndigs medel skall gälla även beträffande medel som tillhör den för vilken god man eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken. Förordning (1988:1348)