Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061)

25 av 41 paragrafer (61 %) har ändrats i inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1999:853). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061) upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:309


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


4 §

  I avdelningen för uppgifter om lagfart införes,
   1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn,
   2. datum för ansökan om lagfart jämte aktnummer,
   3. beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om dagen för bifall icke är densamma som dagen för ansökningen,
   4. när ansökan om lagfart å andel av fastigheten bifalles, uppgift om den andel som lagfarten avser,
   5. uppgift om fångets art och fångeshandlingens datum,
   6. uppgift om köpeskilling, om ej förvärvet omfattar del av fastighet,
   7. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan, samt, om ansökan rör endast del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser,
   8. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast sökts eller beviljats,
   9. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av den, om ansökan ej bifallits,
9 a. uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken att hans eller hennes förordnande avser fastigheten,
   10. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,
19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jordabalken samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma balk,
3 kap. 1 § tredje stycket lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m.,
16 § andra stycket jordförvärvslagen (1979:230),
6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,
2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

Införes uppgift enligt första stycket 4 om att lagfart endast omfattar andel av fastigheten, skall uppgift om den däremot svarande inskränkningen i fångesmannens innehav införas.

Om sökanden förvärvat fastigheten eller del av fastigheten genom flera förvärv, gäller föreskrifterna i första stycket det förvärv, på vilket lagfart först söks. Beslut om ansökan om lagfart på övriga förvärv förs in i anslutning till den första ansökningen. Sådan införing skall innehålla hänvisning till akten samt de uppgifter som anges i första stycket 3, 7, 9 a och 10. Bifalls ansökan, skall uppgiften om sökandens och fångesmannens innehav ändras i överensstämmelse med beslutet.

I fråga om fastighet som bildats genom avstyckning införes uppgift om dag, då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar.

Har lagfart beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen.

Bestämmelser om införing i inskrivningsregistret av vissa uppgifter om den som har sökt lagfart finns i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Förordning (1995:394)

5 §

  I avdelningen för uppgifter om tomträttsupplåtelse införes,
   1. upplåtelsedag,
   2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen jämte aktnummer,
   3. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelse, om dagen för bifall icke är densamma som dagen för ansökningen,
   4. uppgift om ändamålet med upplåtelsen,
   5. uppgift om det belopp med vilket avgälden skall utgå,
   6. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap. 10 och 14 §§ jordabalken,
   7. uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som avses i 21 kap. 4 § jordabalken,
   8. uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken med angivande av avtalets innebörd,
   9. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet,
   10. uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,
   11. uppgift om nedsättning av lösesumma,
   12. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14, 17 och 18 §§ jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

När inskrivning sökes på grund av tomträttsupplåtelse, skall efter fastighetsregistrets uppgift om fastighetens registerbeteckning införas inskrivningsmyndighetens anmärkning om att tomträtt upplåtits i fastigheten. Förordning (1975:1113)

6 §

  I avdelningen för uppgifter om tomträttsinnehav införes,
   1. de uppgifter, som anges i 4 § första stycket 1--9 a och andra stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, ägare och ansökan om lagfart i stället skall avse tomträtt, tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt,
   2. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,
19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma balk,
3 kap. 1 § tredje stycket lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.,
6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,
2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

Om sökanden förvärvat tomträtten eller del av tomträtten genom flera förvärv, äger 4 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

Bestämmelser om införing i inskrivningsregistret av vissa uppgifter om den som har sökt inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt finns i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058).
Förordning (1995:394)

7 §

  I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införes,
   1. intecknings belopp med siffror,
   2. uppgift om nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft för vilken inskrivning sökes samt beskaffenheten härav,
   3. datum för ansökan jämte aktnummer,
   4. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall icke är densamma som dagen för ansökningen,
   5. när inteckning besvärar flera fastigheter, uppgift dels om de fastigheter i vilka inteckningen sökts, beviljats eller utsträckts, dels om de fastigheter i vilka inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan om inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökningen avser,
   6. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,
   7. när ansökan rör endast del av fastighet, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser,
   8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis, hänvisning till akten jämte innehavarens namn och adress,
   9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan förändring av inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,
   10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis,
   11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket jordabalken, när det gäller inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten.

Införing i avdelningen skall ske på sådant sätt att inskrivning i förhållande till andra inskrivningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inskrivningar med lika rätt, skall det anges särskilt. Kan företrädesordningen icke med säkerhet klarläggas, skall anmärkning om det införas vid berörda inskrivningar.

I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp, för vilket fastigheten eller tomträtten svarar på grund av inteckning som beviljats eller sökts däri.

Besväras fastighet eller tomträtt ej av sökt eller beviljad inteckning eller annan inskrivning, skall uppgift om det införas i avdelningen.
Förordning (1987:1028)

9 §

  I avdelningen för uppgifter om äldre förhållanden införes,
   1. hänvisning till akt då inskrivning eller anteckning dödats eller avförts,
   2. hänvisning till akt rörande beslut i inskrivningsärende, om beslutet icke längre innehåller upplysning om gällande förhållanden,
   3. hänvisning till akt rörande anteckning, om anteckningen icke längre är gällande,
   4. hänvisning till akt rörande inskrivning eller anteckning beträffande fastighet som uteslutits ur fastighetsregistret eller som avregistrerats,
   5. hänvisning till akt i annat fall, om detta är lämpligt.

När en hänvisning införts enligt första stycket, skall inskrivningen eller anteckningen i fråga avföras från den avdelning där den förekommer. En uppgift som avförts från avdelningen för lagfart eller för tomträttsinnehav får bevaras så att den alltjämt kan läsas med användande av terminal. Förordning (1986:750)

10 §

  När uppgift från lantmäterimyndigheten beträffande ändring i fastighetsregistret kommer in, skall inskrivningsmyndigheten snarast möjligt göra de ändringar i inskrivningsregistret som uppgiften föranleder.

Har fastighet uteslutits ur fastighetsregistret eller har den avregistrerats utan att ny fastighet samtidigt bildats, skall beträffande samtliga uppgifter i inskrivningsregistret om fastigheten förfaras enligt 9 § första stycket 4 och andra stycket.

Har ny fastighet registrerats, skall uppgifterna i inskrivningsregistret om den eller de ursprungliga fastigheterna föras över till den nya fastigheten, om de icke uppenbarligen saknar betydelse. Är den nya fastigheten bildad genom avstyckning, skall den för stamfastigheten gällande lagfarten föras in också på avstyckningen. Om det är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar, skall vid lagfarten anmärkas att den avser stamfastighet.
Förordning (1995:1431)

11 §

  Över ändringar i inskrivningsregistret enligt 10 § föres dagbok på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

Den som utfört ändring skall på dagboksbladet bestyrka åtgärden med sitt namn eller signum. Förordning (1975:1113)

13 §

  Bestämmelser om vilka inskrivningsmyndigheters område som skall ha annan omfattning än domsagan finns i förordningen (1975:1110) om vissa inskrivningsmyndigheters område, m.m. Förordning (1975:1113)

14 §

  Inskrivningsdomare förordnas i Stockholms, Göteborgs och Malmö domsagor av tingsrätten och annars av hovrätten. Förordning (1984:970)

15 §

  Inskrivningsdag avslutas klockan tolv.

På tingsrätts och inskrivningsmyndighets kansli skall finnas anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålles. Förordning (1975:1113)

16 a §

  har upphävts genom förordning (1999:853)

18 §

  Över inskrivningsärenden föres dagboken (del AB) med terminal skrivare på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket. Förordning (1975:1113)

23 §

  Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall inskrivningsmyndighet till riksarkivet sända avskrift av handling som ligger till grund för ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft.
Förordning (1983:1059)

24 §

  Har inskrivningsmyndigheten kallat annan än sökanden att höras upplysningsvis vid lagfartssammanträde, har han rätt till ersättning av allmänna medel.

Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträde som avses i 19 kap. 10 § jordabalken. Protokollet skall fogas till akten i ärendet, när det tages upp till ny handläggning.

Har någon som inskrivningsmyndigheten kallat och som ej är sökande inställt sig för att höras i ärende som avses i andra stycket, har han rätt till ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.

Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf betalas enligt förordningen (1982: 805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m m. Utbetalas ersättningen med stöd av tredje stycket, skall kostnaden alltid stanna på statsverket. Förordning (1982:809)

28 §

  Om inskrivningsmyndighets beslut skall i de fall som anges i denna paragraf utfärdas bevis.

Om ett ärende uppskjuts enligt 19 kap. 9 § jordabalken eller 5 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister, utgör underrättelse enligt 19 kap. 13 § jordabalken bevis om beslutet. Detsamma gäller i de fall då en ansökan eller en anmälan avvisas, avslås eller förklaras förfallen.

Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.
   ------------------------------------------------------------------
Ansökan avser      Beslut         Bevis
------------------------------------------------------------------

Lagfart         bifall/vilande-     inskrivnings-
            förklaring       bevis
Inskrivning av     bifall/vilande-     inskrivnings-
tomträtt        förklaring       bevis
Inteckning       bifall         skriftligt pantbrev
            eller datapantbrev
            vilandeförklaring    vilandebevis
Utbyte
 av pantbrev      bifall         skriftligt pantbrev
            eller datapantbrev
 av vilandebevis    bifall         vilandebevis
Relaxation       bifall         inskrivnings-
enligt 22 kap.                 bevis
11 § tredje stycket jorda- balken

Annan relaxation, utsträckning, sammanföring, nedsättning,
 av beviljad      bifall         skriftligt pantbrev
inteckning          eller datapantbrev
 av vilande-      bifall         vilandebevis
förklarad inteckning

Dödning         bifall         inskrivnings-
                        bevis
Inskrivning av     bifall/vilande-     inskrivnings-
nyttjanderätt,     förklaring       bevis
servitut eller rätt till elektrisk kraft

Nedsättning, dödning  bifall         inskrivnings-
av sådan inskrivning              bevis
Dödning enligt 13 §   bifall         inskrivnings-
lagen (1927:85) om               bevis
dödande av förkommen handling, inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, anteck- ning om intresse- anmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrende- stället, anteckning om anmälan enligt 2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, anteckning om ställ- företrädare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, rättelse enligt 19 kap. 17 § jordabalken och 8 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister

Om ett utbyte sker i samband med sammanföring, skall på grund av sammanföringen utfärdas ett inskrivningsbevis i stället för pantbrev eller vilandebevis.

I annat fall än som avses i andra--fjärde styckena utfärdas särskilt bevis på begäran av sökanden. Förordning (1994:600)

29 §

  Inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev och vilandebevis framställs maskinellt av Lantmäteriverket på begäran av inskrivningsmyndigheten. Särskilt bevis utfärdas av inskrivningsmyndigheten och undertecknas av den som fattat beslutet.

Kan inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev eller vilandebevis till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas maskinellt, får inskrivningsmyndigheten i stället utfärda särskilt bevis. Skriftligt pantbrev eller vilandebevis skall därvid utfärdas på de blanketter som avses i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken.

Om en felskrivning i ett bevis rättas sedan beviset lämnats ut, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet om rättelse. Rättelse av inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev eller vilandebevis i samband med beslut om rättelse av införing i inskrivningsregistret sker genom att ny handling utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas genom registrering av inteckningen i pantbrevsregistret. Om sådan registrering finns särskilda bestämmelser i lagen (1994:448) om pantbrevsregister och förordningen (1994:598) om pantbrevsregister. Förordning (1995:1431)

30 §

  Inskrivningsbevis och skriftliga pantbrev utfärdas på blanketter som fastställs av Domstolsverket.

Ett skriftligt pantbrev skall innehålla uppgift om
   1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,
   2. den eller de fastigheter som inteckningen beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,
   3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,
   4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om beslutet som ligger till grund för pantbrevets utfärdande meddelats på senare inskrivningsdag, datum och nummer för beslutet,
   5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister finns särskilda bestämmelser i 7 § förordningen (1994:598) om pantbrevsregister. Förordning (1994:600)

31 §

  När en ansökan om inteckning som förklarats vilande har tagits upp till ny prövning och beviljats, skall vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.

Om en inteckning dödas, skall inskrivningsmyndigheten förstöra det skriftliga pantbrev som svarar mot inteckningen. När ett nytt pantbrev utfärdas efter utbyte, utsträckning, sammanföring, relaxation eller nedsättning, skall motsvarande gälla i fråga om tidigare utfärdade skriftliga pantbrev. I fråga om inteckningar för vilka datapantbrev är utfärdade skall inskrivningsmyndigheten underrätta Lantmäteriverket om beslutet i inteckningsärendet. Underrättelsen får lämnas med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1995:1431)

32 §

  Vilandebevis utfärdas på blanketten för pantbrev, som skall förses med tydlig anmärkning om att beviset utgör vilandebevis.

Bestämmelserna i 30 § andra stycket och 31 § andra stycket tillämpas också på vilandebevis. Om ett annat beslut än uppskov meddelas vid den nya prövningen av den vilandeförklarade ansökningen, skall det tidigare utfärdade vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.
Förordning (1989:751)

33 §

  har upphävts genom förordning (1977:165)

34 §

  När inskrivningsmyndighet avgivit yttrande i ärende om sammanläggning, skall anteckning härom införas i inskrivningsregistret.
Inträffar, sedan yttrandet avgivits men innan fastighetsbildningsbeslut meddelats eller frågan om sammanläggning förfallit, ändring i förhållande som avses med yttrandet, skall myndigheten genast underrätta lantmäterimyndigheten.

Berör sammanläggningen fastigheter som lyder under mer än en inskrivningsmyndighet, skall den myndighet som avgivit yttrande i ärendet underrätta den eller de andra. Bestämmelserna i första stycket gäller i sådant fall samtliga berörda inskrivningsmyndigheter.
Förordning (1995:1431)

35 §

  Har, sedan beslut om sammanläggning meddelats men innan fastighetsbildningen fullbordats eller frågan därom förfallit, fastighet som ingår i sammanläggningen utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller, om fastigheten annars skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt fast egendom. Förordning (1995:1431)

37 §

  Beviljas ansökan om inskrivning av servitut, skall lantmäterimyndigheten omedelbart underrättas härom. Vid underrättelsen skall fogas avskrift av den handling på vilken rättigheten grundas.

Dödas eller avförs inskrivet servitut, skall underrättelse härom lämnas på motsvarande sätt. Förordning (1995:1431)

38 §

  Registrering i inskrivningsregistret verkställes av Lantmäteriverket efter särskild anmälan (dagsgodkännande) från inskrivningsmyndigheten.

Dagsgodkännande lämnas med användande av inskrivningsmyndighetens terminal.

Skall dagsgodkännande lämnas för flera inskrivningsdagar samtidigt, lämnas godkännande särskilt för varje inskrivningsdag.
Förordning (1995:1431)

40 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av domstolsverket efter samråd med Lantmäteriverket.
Förordning (1995:1431)