Kungl. Maj:ts instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål sedan utfärdandet (t.om. SFS 1989:1106). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1524


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 §

  Enligt 98 § tullagen (1987:1065) för det allmänna ombudet det allmännas talan hos besvärsmyndighet i frågor som avses i 100 § första stycket tullagen utom sådana frågor som gäller eller har samband med inskränkning i rätten att förfoga över varor. Förordning (1987:1087)

4 §

  har upphävts genom förordning (1989:1106)