Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m.

10 av 19 paragrafer (53 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:958). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1987:1101


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Denna kungörelse tillämpas efter beslut av regeringen på statliga myndigheter med självständiga verksfunktioner.

Beslut meddelas endast i fråga om de myndigheter där enligt uppgift från arbetstagarorganisationerna sammanlagt minst halva antalet anställda tillhör en eller flera sådana organisationer.

I fråga om myndigheter vars styrelse enligt lag skall ha en särskild sammansättning gäller kungörelsen endast om det i lagen anges att personalföreträdare får ingå i styrelsen. Förordning (1982:1279)

2 §

  I kungörelsen avses med

personalföreträdare den som särskilt utsetts att i myndighets ledning företräda dem som är anställda hos myndigheten,
lekmannastyrelse myndighets styrelse vari ingår ledamot som ej är anställd hos myndigheten,
ämbetsmannastyrelse myndighets styrelse vari utom i fråga om personalföreträdare ingår endast ledamöter som är anställda hos myndigheten,
enrådighetsverk myndighet där chefen ensam är högste beslutande,
disciplinnämnd särskilt kollegium inom myndighet med uppgift att på myndighetens vägnar handlägga de frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning som anges i 4 § 6 eller i 4 § 6 och 7 nedan.
Förordning (1976:1020)

4 §

  I myndighet med ämbetsmannastyrelse har personalföreträdare rätt att närvara och yttra sig vid handläggning i styrelsen av följande frågor, nämligen
   1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom myndighetens verksamhetsområde,
   2. viktigare författningsfrågor,
   3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
   4. frågor om anslagsframställning och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   5. frågor om tillsättning av tjänst,
   6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
   7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande.
Förordning (1976:487)

10 §

  För varje myndighet utses två eller, om särskilda skäl föreligger, tre personalföreträdare samt det antal ersättare för personalföreträdare som behövs. Förordning (1976:487)

11 §

  Om en arbetstagarorganisation företräder minst 80 procent av de anställda vid en myndighet, utser och entledigar den organisationen båda personalföreträdarna. Finns i sådant fall tre personalföreträdare vid myndigheten, utses och entledigas en av dem av den organisation som är den näst största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda.

I andra fall utser och entledigar de två arbetstagarorganisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vid myndigheten vardera en av personalföreträdarna. Finns i sådant fall tre personalföreträdare vid myndigheten, utser och entledigar de tre organisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vardera en av dem.

Denna paragraf tillämpas endast i den mån något annat inte följer av kollektivavtal. Förordning (1982:1279)

13 §

  Personalföreträdarna har vid resor som de företar med anledning av uppdraget samma rätt till reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Förordning (1982:1279)

16 §

  I ett ärende, där 5, 7 eller 8 § skall tillämpas och där arbetstagarorganisation har intresse att bevaka, skall jäv enligt 11 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) inte anses föreligga enbart på grund av att en personalföreträdare är förtroendeman eller funktionär hos organisationen eller på grund av att han i sådan egenskap på organisationens vägnar har deltagit i förhandling i ärendet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Förordning (1986:958)

17 §

  Fråga om tillämpningen av 4 eller 5 § prövas av styrelsen. Därvid får personalföreträdare deltaga i överläggningen men ej i beslutet.

Fråga om tillämpningen av 6 eller 7 § prövas av myndighetens chef.
Därvid får personalföreträdare närvara och yttra sig.

Fråga om särskilda skäl enligt 10 eller 12 § prövas av regeringen.
Förordning (1976:487)

18 §

  Beslut enligt 17 § första eller andra stycket överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1982:1279)

19 §

  När en arbetstagarorganisation beslutar att utse eller entlediga en personalföreträdare, skall den tillställa myndigheten en avskrift av beslutet. Förordning (1982:1279)