Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:838). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


2 §

  Vid beräkning av anställningstiden bortses från tjänstgöringens faktiska omfattning, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Med anställning hos staten jämställs anställning i verksamhet som har blivit förstatligad, om ej särskilda skäl föranleder annat.
Förordning (1981:733)

4 §

  Utmärkelsen består av ett ur, ett konstglas eller en medalj efter den belönades val. En myndighet får besluta att utöka urvalet (för utmärkelsen) med ett unikt föremål som anknyter till myndighetens verksamhet. Detta skall ske i samråd med Arbetsgivarverket. Förordning (1998:911)

5 §

  Uret skall vara ett herr- eller damarmbandsur av guld.
Konstglaset skall vara av kristall och unikt för utmärkelsen.
Ur och konstglas skall vara försedda med en bild av lilla riksvapnet i enlighet med de anvisningar som Statsheraldikern meddelar. Medaljen, vars diameter är 27,5 millimeter, skall präglas i guld. Medaljens framsida skall utformas på det sätt som Kungl. Maj:ts Orden anvisar. På alla formerna av utmärkelsen skall inskriptionen "För nit och redlighet i rikets tjänst" finnas. Förordning (1998:911)

6 §

  Utmärkelsen skall beställas av den myndighet som har beslutat om tilldelningen.

Ur, konstglas och medalj skall beställas hos de leverantörer som Arbetsgivarverket bestämmer. Förordning (1998:911)

7 §

  Utmärkelsen skall bekostas av den myndighet där den belönade är anställd. Förordning (1998:911)

8 §

  Arbetsgivarverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:838)