Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:835). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:548


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Utlänning får icke utan anställningstillstånd ha befattning på svenskt fartyg i utrikes fart.

Första stycket gäller icke
   1. den som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
   2. den som har permanent uppehållstillstånd här i landet,
   3. den som har arbetstillstånd som gäller för anställning inom sjömansyrket eller den som enligt 46 § andra - fjärde styckena utlänningsförordningen (1980:377) eller, såvitt avser tiden den 15 maj - den 15 september, som enligt 48 § 3 samma förordning är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd eller som med stöd av 49 § den förordningen befriats från sådan skyldighet,
   4. den som i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning på svenskt fartyg,
   5. den som efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för sjömän varit medlem i minst tolv månader och under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete såsom arbetstagare i minst fem månader samt är anmäld vid svensk arbetsförmedling.

Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt andra stycket 4 jämställes väntetid enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) och tid, under vilken sjömannen i pågående anställning har semester eller ledighet till följd av sjukdom eller skada. Förordning (1980:382)

4 §

  Ärenden om anställningstillstånd prövas av sjömansförmedlingen i Göteborg.

Innan ärende om anställningstillstånd avgöres skall berörda organisationer av redare och ombordanställda beredas tillfälle att yttra sig.

Om någon av de berörda organisationerna avstyrker att anställningstillstånd beviljas, skall ärendet hänskjutas till arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1984:835)

9 §

  Över beslut i ärende om anställningstillstånd eller befrielse från skyldighet att ha sådant tillstånd får talan icke föras.

Talan mot arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt 7 § föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1975:1366)

10 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med sjöfartsverket, statens invandrarverk och andra myndigheter som berörs härav samt med redarnas och de ombordanställdas organisationer. Förordning (1984:835)