Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 1998:1106). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel upphävdes 2011-11-01 genom SFS 2011:1060


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-24


6 §

  Innehavare av en exportkontrollerad anläggning skall betala en avgift för besiktning och kontroll enligt denna kungörelse.
Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om avgiftens storlek och om hur avgiften skall betalas efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Ersättning till besiktningsman lämnas av statsmedel enligt taxa som fastställs av Livsmedelsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:449)

7 §

  har upphävts genom förordning (1989:1109)

9 §

  har upphävts genom förordning (1980:735)

10 §

  Beslut av en besiktningsman i samband med besiktning och kontroll som avses i 3 § får överklagas hos länsstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1106)