Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

8 av 35 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:1088). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1987:423


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-24


3 §

  Från bestämmelserna i lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina är, utom såvitt avser tillsyn, undantagna
   1. tacka, plans eller liknande samt plåt, band, folie, stång, tråd, rör eller annat halvfabrikat,
   2. arbeten för vilka vid införsel till riket medgivits temporär tullfrihet,
   3. mynt som är eller har varit kuranta,
   4. utländska officiella medaljer och ordnar som tilldelats för merit eller som belöning,
   5. glasögonbågar, pennor, urboetter med tillbehör såsom byglar och remontoarkronor, beslag på käppar, pipor och dylikt samt guldslagar- och gulddragararbeten.

Införs del till ett arbete av guld, silver eller platina eller ett ofullständigt sådant arbete till riket skall dock delen eller arbetet sändas till statens provningsanstalt för kontroll. Provningsanstalten meddelar närmare föreskrifter om sådan kontroll samt om kontroll och stämpling av arbeten i vilka skall ingå till riket införda delar eller ofullständiga arbeten av det slag som avses i första meningen.
Förordning (1979:134)

5 §

  Statens provningsanstalt får medge att föremål, som undantagits enligt 3 § första stycket eller 4 § men som uppfyller fordringarna för ädelmetallarbete, åsätts ansvarsstämplar och på begäran förses med kontrollstämpel. Förordning (1979:134)

19 §

  Statens provningsanstalt får för registrering eller kontroll infordra stampar till ansvarsstämplar eller avtryck av sådana stampar.

20 § upphävd genom förordning (1980:840)

21 §

  Tillverkare av arbeten av guld, silver eller platina skall föra arbetsbok över tillverkade eller bearbetade arbeten.

Statens provningsanstalt meddelar närmare föreskrifter om arbetsboks förande och förvaring och om dess ingivande till provningsanstalten. Förordning (1982:1218)

24 §

  Arbeten av guld, silver eller platina får inte utan medgivande av statens provningsanstalt tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). Förordning (1987:1088)

32 §

  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. bryter mot 2, 10, 12, 16 eller 21 §,
   2. underlåter att låta kontrollera ädelmetallarbete i strid mot bestämmelserna i 17 §,
   3. underlåter att inge stampar till ansvarsstämplar eller avtryck av sådana stampar enligt föreskrifterna i 19 §,
   4. anordnar offentlig auktion med försäljning av arbete av guld, silver eller platina i strid mot bestämmelserna i 30 §,
dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 29 § dömes till bö ter. Förordning (1975:794)

35 §

  Meddelar domstol dom om förhållande som avses i lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina eller i denna förordning skall ett exemplar av domen sändas till statens provningsanstalt. Förordning (1979:134)

36 §

  Mot beslut varigenom statens provningsanstalt vägrar att förse ädelmetallarbete med kontrollstämpel får talan ej föras.

Mot annat beslut enligt denna förordning föres talan hos regeringen genom besvär. Förordning (1979:134)