Lantmäteriinstruktion (1974:336)

24 av 54 paragrafer (44 %) har ändrats i lantmäteriinstruktion (1974:336) sedan utfärdandet (t.om. SFS 18982:1174). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lantmäteriinstruktion (1974:336) upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1232


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


2 §

  Fastighetsregistermyndighet lägger upp och för fastighetsregister.
Härom finns särskilda bestämmelser.

Utan hinder av första stycket får lantmäteriverket för visst område efter framställning om det från fastighetsregistermyndighet besluta att fastighetsregister skall helt eller delvis läggas upp av verket i fastighetsregistermyndighetens ställe. Förordning (1975:1281)

3 a §

  Det åligger lantmäteriverket, överlantmätarmyndigheterna och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna att tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:355)

4 §

  Om det uppkommer fråga om att fastställa en eller flera nya allmänna kartserier eller att göra någon mera betydande ändring i en sådan serie, skall frågan underställas regeringen.

Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om förläggande och distribution av allmänna kartor samt om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion. Förordning (1980:753)

5 §

  Verksamheten i fred skall bedrivas så, att de krav som totalförsvaret uppställer i krig kan tillgodoses i största möjliga utsträckning.

För verksamheten i krig och under beredskapstillstånd meddelar regeringen särskilda bestämmelser.

Fordras med hänsyn till rikets säkerhet särskilda bestämmelser om utnyttjandet av material som framställes vid lantmäterimyndighet, skall lantmäteriverket efter samråd med överbefälhavaren avge förslag härom till regeringen. Förordning (1975:373)

9 §

  Länsstyrelsen är fastighetsregistermyndighet i den mån fastighetsregistreringsverksamheten inte ankommer på en fastighetsregistermyndighet för en viss kommun eller en del av en kommun. Regeringen bestämmer om en sådan myndighet skall finnas. Vid krigsfara och under krig beslutar lantmäteriverket om detta.
Lantmäteriverket bestämmer om myndighetens veksamhetsområde.

I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om skyldighet att inrätta kommunala fastighetsregistermyndigheter. Förordning (1980:488)

10 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på lantmäteriverket samt, med undantag av 2, 3, 16 och 18 §§, på överlantmätarmyndighet och, med undantag av 2, 3 och 16 18 §§, på statlig fastighetsbildningsmyndighet.

Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan (1965:600) tillkommer myndighet, med undantag av befogenhet som avses i 4 § första stycket andra punkten nämnda stadga, utövas av lantmäteriverket eller, efter verkets förordnande, av överlantmätarmyndighet eller statlig fastighetsbildningsmyndighet. Bestämmelserna i 11 § verksstadgan gäller endast i den mån fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ej är tillämplig.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ allmänna verksstadgan (1965:600) äger motsvarande tillämpning på kommunal fastighetsbildningsmyndighet och kommunal fastighetsregistermyndighet.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av lantmäteriverket i fråga om annan statlig lantmäterimyndighet än länsstyrelsen. Förordning (1976:886)

11 §

  Det åligger lantmäteriverket särskilt att
   1. leda och utöva tillsyn över verksamhet som enligt lag eller annan författning ankommer på fastighetsbildningsmyndighet samt över fastighetsregistreringsverksamheten,
   2. leda och utöva tillsyn över fastighetsregistermyndigheternas arbete med uppläggande av nytt fastighetsregister samt, i den mån det icke ankommer på centralnämnden för fastighetsdata, svara för genomförandet av automatisk databehandling på fastighetsregistreringens område,
   3. inom sitt verksamhetsområde ge vägledning i frågor som rör plangenomförande och ersättning enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt exploateringssamverkan,
   4. i de frågor som anges under 3 följa lagtillämpningen och ta initiativ till nödvändiga förändringar,
   5. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnskick med befogenhet att fastställa ortnamn i den mån sådan befogenhet icke tillkommer annan,
   6. svara för landets geodetiska uppmätning och flygfotografering för kartläggningsändamål,
   7. varje år upprätta förslag till plan för de allmänna kartarbetena samt utföra grundläggande kartläggning och utge allmänna kartor i skalor, serier och versioner anpassade till samhällets grundläggande och kontinuerliga behov i form av ekonomiska och topografiska kartor samt översikts- och flygkartor,
   8. pröva frågor om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m. m.,
   9. på beställning utföra mätningsverksamhet, flygfotografering och kartframställning samt för försäljning framställa sådana kartor som har nära samband med de allmänna kartorna,
   10. verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet,
   11. utföra vetenskapliga utvecklingsarbeten inom geodesi, fotogrammetri och kartografi samt närliggande ämnesområden i den mån dessa arbeten står i samband med verkets övriga uppgifter,
   12. bedriva utvecklingsarbete i övrigt inom sitt verksamhetsområde,
   13. meddela föreskrifter och utöva tillsyn i fråga om mätningsverksamheten,
   14. meddela föreskrifter i övrigt rörande tillämpningen av lagar och andra författningar, i den mån verket bemyndigats därtill,
   15. trygga totalförsvarets behov av kartor m. m. och som ett led i denna verksamhet leda och utöva tillsyn över krigstryckningen av kartor m. m.
i tekniskt och administrativt hänseende,
   16. till skydd för rikets säkerhet granska kart- och flygbildmaterial samt uppgifter ur verkets geodetiska arkiv,
   17. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner föreslå erforderliga ändringar i indelningen i lantmäteridistrikt,
   18. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner meddela beslut som avses i 8 § andra stycket och 9 §,
   19. efter samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner besluta om lokalisering av distriktskontor och inrättande av lokalkontor i lantmäteridistrikten samt även i övrigt bestämma kontorsorter för statliga fastighetsbildningsmyndigheter,
   20. biträda övriga lantmäterimyndigheter i frågor inom verkets verksamhetsområde,
   21. på framställning av domstolar eller andra statliga myndigheter verkställa utredning och avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådana myndigheter,
   22. publicera de resultat av verksamheten som har allmänt intresse.
Förordning (1987:355)

12 §

  Lantmäteriverket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på lantmäteriverket. Förordning (1980:753)

13 §

  Generaldirektören är chef för lantmäteriverket.

Inom lantmäteriverket finns dels fyra avdelningar, nämligen administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, kartavdelningen och produktionsavdelningen, dels ett planeringssekretariat. Avdelningarna och planeringssekretariatet är indelade i enheter.

Chef för den administrativa avdelningen är en administrativ direktör.
För var och en av de övriga avdelningarna är en teknisk direktör chef.
En planeringsdirektör är chef för planeringssekretariatet. Varje enhet förestås av en enhetschef. Inom planeringssekretariatet finns en försvarsenhet som förestås av en militärassistent.

En av cheferna för avdelningarna eller chefen för planeringssekretariatet är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (1983:692)

15 §

  Av styrelsen avgörs
   1. viktigare författningsfrågor,
   2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
   3. frågor om nya allmänna kartserier eller mera betydande ändringar i sådana serier,
   4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   5. besvär över överlantmätarmyndighetens eller fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt lantmäteritaxan (1971:1101) i ärenden som har principiell betydelse eller rör ett stort belopp,
   6. besvär över överlantmätarmyndighetens beslut enligt kungörelsen (1971:1105) om statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. i ärenden som har principiell betydelse,
   7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
   8. viktigare frågor om sådan verksamhet som avses i 11 § 1, 2, 7, 8, 13, 15 och 16,
   9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1987:355)

16 §

  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva antalet av de i 12 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt styrelsens samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:770)

20 §

  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare utser generaldirektören en av cheferna för avdelningarna eller chefen för planeringssekretariatet att fullgöra generaldirektörens åligganden. Förordning (1982:1174)

21 §

  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av lantmäteriverket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:373)

22 §

  Ärenden avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den avdelning dit ärendet hör, på chefen för planeringssekretariatet eller på särskilt utsedd föredragande. Militärassistenten är direkt inför generaldirektören föredragande i viktigare frågor som ankommer på försvarsenheten.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 18 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören får övertaga beredning och föredragning av ärende.

Chef för avdelning och chefen för planeringssekretariatet får närvara när ärende som hör till hans ansvarsområde föredras av annan.

Militärassistenten skall alltid närvara vid avgörande av fråga om utlämnande av inom verket upprättad handling, som innefattar kart- eller flygbildmaterial, eller av fråga om godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av karta enligt lagen (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor. Förordning (1982:1174)

23 §

  har upphävts genom förordning (1986:770)

25 §

  Generaldirektören, cheferna för avdelningarna, chefen för planeringssekretariatet, enhetscheferna eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos lantmäteriverket. Förordning (1982:1174)

26 §

  Innan mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna kartarbetena avgörs skall lantmäteriverket samråda med överbefälhavaren, vägverket, sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, riksantikvarieämbetet, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk, statens planverk, Sveriges geologiska undersökning, statens vattenfallsverk, statistiska centralbyrån och Svenska kommunförbundet. Förordning (1984:430)

27 b §

  I ortnamnsrådet ingår som ledamöter dels en företrädare för var och en av följande myndigheter och organisationer, nämligen postverket, riksantikvarieämbetet, lantmäteriverket, dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA), svenska språknämnden, Riksförbundet för hembygdsvård och Svenska kommunförbundet, dels en företrädare gemensamt för universiteten och en gemensamt för de svenska sameorganisationerna.
Rådet får i särskilt fall tillkalla ytterligare ledamöter.

Ledamöterna utses av lantmäteriverket på förslag av respektive myndighet eller organisation.

Generaldirektören för lantmäteriverket eller den generaldirektören utser i sitt ställe är ordförande och lantmäteriverkets företrädare i ortnamnsrådet. Förordning (1985:617)

35 §

  Hos de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.
Lantmäteriverket beslutar om fördelning av personalen på de olika myndigheterna. Verket kan överlämna åt överlantmätarmyndigheten att besluta om denna fördelning.

Om en kommunal fastighetsbildningsmyndighet har inrättats, skall kommunen sända uppgift om vem som är chef för myndigheten till lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten. I den utsträckning verket föreskriver gäller detta också när en vikarie för chefen har utsetts.
Förordning (1980:488)

37 §

  Kommunen skall sända uppgift om vem som är chef för kommunal fastighetsregistermyndighet till lantmäteriverket och, om fastighetsregistret föres med användande av automatisk databehandling, till centralnämnden för fastighetsdata. Vad som sagts nu gäller, i den utsträckning lantmäteriverket föreskriver, också när vikarie för sådan chef utsetts. Förordning (1975:1281)

39 §

  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Övriga ledamöter i lantmäteriverkets styrelse förordnas för högst tre år.

Om tillsättning av tjänst som överlantmätare finns bestämmelser i förordningen (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion.

Annan tjänst i lägst lönegrad N 30 och tjänst som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Militärassistenten beordras för viss tid enligt särskilda bestämmelser.

Lantmäteriverket tillsätter övriga tjänster vid verket, överlantmätarmyndigheterna och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna. Efter bemyndigande av verket får dock överlantmätarmyndighet tillsätta tjänster vid överlantmätarmyndigheterna och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1986:1205)

39 a §

  Lantmäteriverket får på icke-ordinarie tjänst i högst lönegrad F 11 anställa den som har avlagt civilingenjörsexamen, utan att tjänsten kungörs ledig till ansökan. Förordning (1984:430)

45 §

  När vikarie behövs för chef för statlig fastighetsbildningsmyndighet, förordnas vikarie av överlantmätarmyndigheten om annat ej följer av 15 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1976:886)

48 §

  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgörs av lantmäteriverket i fråga om tjänsteman vid verket, överlantmätarmyndighet eller statlig fastighetsbildningsmyndighet, dock ej i fråga om generaldirektören, cheferna för avdelningarna och chefen för planeringssekretariatet vid verket. Förordning (18982:1174)