Mätningskungörelse (1974:339)

11 av 17 paragrafer (65 %) har ändrats i mätningskungörelse (1974:339) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:123). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Mätningskungörelse (1974:339) upphävdes 2010-07-01 genom SFS 2010:167


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-21


1 §

  Denna kungörelse tillämpas på mätning, kartläggning samt upprättande av beskrivning, förteckning till karta och fastighetsförteckning enligt följande författningar eller med stöd av dem meddelade föreskrifter

miljöbalken,
lagen (1939:608) om enskilda vägar,
plan- och bygglagen (1987:10), dock ej vad avser karta för regionplan eller översiktsplan,
kungörelsen (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna,
fastighetsbildningslagen (1970:988),
väglagen (1971:948),
lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
expropriationslagen (1972:719),
ledningsrättslagen (1973:1144),
anläggningslagen (1973:1149),
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen,
minerallagen (1991:45), dock ej vad avser mätning och kartläggning för karta som skall fogas till ett meddelat undersökningstillstånd eller ett beslut om förlängning av undersökningstiden eller för gruvkarta eller borrhålskarta,
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Kungörelsen tillämpas också på andra arbeten för ändamål, motsvarande dem som avses i första stycket, samt på åtgärd enligt 2 §. Förordning (1998:890)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1208)

4 §

  Längd anges i meter, area i kvadratmeter, volym i kubikmeter och vinkel i gon. Multipel- och tilläggsenheter får användas på sätt Lantmäteriet föreskriver.
Förordning (2008:695)

6 §

  Stommätning ska vara numerisk. Planstommätning ska vara ansluten till rikets triangelnät. Om man vid beräkning ska ta hänsyn till jordytans buktighet, ska det ske enligt normer som tillämpas vid rikstrianguleringen.

Höjdstommätning ska vara ansluten till rikets höjdnät.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta att stommätning får utföras i lokala system som inte är anslutna till riksnäten. Förordning (2008:695)

8 §

  En karta ska upprättas i någon av skalorna 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:4 000, 1:5 000 eller 1:10 000.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta att en karta får upprättas i en annan skala.

Exemplar av karta, som enligt gällande bestämmelser ska redovisas till offentligt arkiv, ska framställas på arkivvärdigt material. Förordning (2008:695)

11 §

  Mätdon som används vid mätnings- och kartläggningsarbeten som avses i denna kungörelse ska vara noggrant kontrollerade och kalibrerade samt vara av sådan beskaffenhet att man kan räkna med att resultaten får avsedd kvalitet.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Lantmäteriet meddela föreskrifter om längdnormaler för kalibrering av mätdon. Förordning (2008:695)

12 §

  Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse.

Lantmäteriet utövar tillsyn över tillämpningen av denna kungörelse. Dock ska Trafikverket utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i väglagen (1971:948) och i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och Sveriges geologiska undersökning utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i minerallagen (1991:45). Förordning (2010:123)

13 §

  Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala mätningsorgan med personal som uppfyller behörighetskraven i andra stycket eller som har förklarats behörig enligt tredje stycket.

Behörig att självständigt verkställa arbeten som avses i första stycket är i övrigt den som vid sektionen för lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad vid en teknisk högskola avlagt civilingenjörsexamen med utbildningen inriktad på bland annat ämnena geodesi och fotogrammetri och som dessutom har minst två års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet. Den som avlagt ingenjörsexamen vid en gymnasieskolas eller ett tekniskt gymnasiums mätningstekniska specialkurs eller har motsvarande kunskaper och som har minst fyra års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet är också behörig.

Lantmäteriet får genom beslut i det enskilda fallet förklara att någon som inte uppfyller kraven i andra stycket är behörig att självständigt verkställa arbeten enligt denna kungörelse. Detsamma gäller för Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning i fråga om verksamhet som dessa myndigheter har tillsyn över. Förordning (2010:123)

13 a §

  En fastighetsförteckning ska vara bestyrkt. Behörig att bestyrka en sådan förteckning är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid en teknisk högskola med utbildning inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsbildning eller fastighetsregistrering. Behörig är också den som har motsvarande kunskap och erfarenhet i fastighetsfrågor.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om fastighetsförteckningar. Förordning (2008:695)

14 §

  Det åligger den som utför mätning eller kartläggning att i den utsträckning som behövs samråda med den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och med berörd statlig tillsynsmyndighet. Förordning (1991:1628)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2008:695)