Gruvförordning (1974:344)

11 av 33 paragrafer (33 %) har ändrats i gruvförordning (1974:344) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:430). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Gruvförordning (1974:344) upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1992:285


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-26


2 §

  Avgift för ansökan om inmutningsrätt utgår med 300 kronor för varje inmutning. Avgiften erläggs när ansökningen ges in till bergmästaren.
Förordning (1991:430)

7 §

  Till mutsedeln skall fogas karta över det inmutade området.
Mutsedeln och kartan utfärdas enligt föreskrifter som meddelas av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:577)

8 §

  Bergmästaren skall sända kopia av mutsedeln jämte karta till Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, nämnden för statens gruvegendom och kommunen. Förordning (1984:37)

10 §

  Gäller beslut om förlängning av undersökningstiden endast en del av det inmutade området, skall vid beslutet fogas karta över det område förlängningen avser. Dessutom skall i mutsedeln anges att det inmutade området ändrats.

Beslut om förlängning skall sändas till Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, nämnden för statens gruvegendom och kommunen. Förordning (1984:37)

22 §

  Meddelande om utmålsläggningen och utmålets belägenhet skall ofördröjligen sändas till Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, fastighetsregistermyndigheten, nämnden för statens gruvegendom och kommunen. Förordning (1990:265)

23 §

  Gruvkarta skall upprättas och kompletteras av person som Sveriges geologiska undersökning förklarat behörig att utföra gruvmätningar.

Utdrag av gruvkarta och borrhålskarta skall sändas till bergmästaren.

Närmare föreskrifter om gruvkarta och borrhålskarta samt om verkställande av utdrag av kartorna och insändande av sådana utdrag meddelas av undersökningen. Förordning (1982:577)

24 §

  Försvarsavgiften utgör 90 kronor för varje påbörjat hektar av utmålets areal. Förordning (1991:430)

29 §

  I gruvregistret skall anteckning göras om
   1. anmälan enligt 9 kap. 2 § gruvlagen (1974: 342),
   2. beslut eller åtgärd som rör inmutat område eller utmål,
   3. annan omständighet som är av betydelse för bedömande av rätten till inmutat område eller utmål.

Har domstol eller annan myndighet meddelat beslut om vilket anteckning bör ske i gruvregistret, skall underrättelse om beslutet så snart det kan sändas till bergmästaren.

Närmare föreskrifter om gruvregistrets inrättande och förande meddelas av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:577)

30 a §

  Nämnden för statens gruvegendom får besluta i frågor om avstående från kronoandel enligt 5 kap. 1 § gruvlagen (1974: 342) eller om upplåtelse eller överlåtelse av ronoandel2) eller om upplåtelse eller överlåtelse av enligt 5 kap. 3 § gruvlagen. Är en sådan fråga av större allmän betydelse, skall nämnden med eget yttrande hänskjuta frågan till regeringen. Förordning (1982:577)

31 §

  Beslut av Sveriges geologiska undersökning enligt denna förordning överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1982:577)

31 a §

  Beslut av nämnden för statens gruvegendom i frågor som rör avstående, upplåtelse eller överlåtelse av kronoandel får inte överklagas. Förordning (1982:577)