Förordning (1974:346) med instruktion för bergsstaten

9 av 13 paragrafer (69 %) har ändrats i förordning (1974:346) med instruktion för bergsstaten sedan utfärdandet (t.om. SFS 1983:849). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:346) med instruktion för bergsstaten upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:368


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-05


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 3, 16 och 18 §§, samt i övrigt på sätt som följer av denna förordning, tillämpas på bergsstaten. Förordning (1977:230)

3 §

  Chefsmyndighet för bergsstaten är Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (1983:849)

5 §

  I vartdera distriktet finnes en bergmästare.

Vid bergsstaten är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1977:230)

7 §

  Bergmästare får uppdraga åt annan tjänsteman med teknisk utbildning och sakkunskap att fullgöra arbetsuppgift som åligger bergmästare.
Förordning (1977:230)

9 §

  Tjänst som bergmästare tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören i Sveriges geologiska undersökning.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:584)

12 §

  Talan mot beslut av bergmästare eller annan tjänsteman vid bergsstaten föres hos Sveriges geologiska undersökning genom besvär, om ej annat är föreskrivet. Förordning (1982:584)

14 §

  Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan (1965:600) tillkommer myndighet utövas av Sveriges geologiska undersökning i fråga om framställning till regeringen, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter, arbetstid samt annan ledighet än semester. Vid tillämpning i övrigt av verksstadgan förstås med chefen bergmästare. Förordning (1982:584)

15 §

  Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (1982:584)

16 §

  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgöres av Sveriges geologiska undersökning även i fråga om tjänst som regeringen tillsätter. Förordning (1982:584)