Förordning (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund

7 av 17 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1107). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:271


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-21


1 §

  Statsbidrag enligt denna förordning utgår i form av
   1. bidrag till religiös verksamhet (verksamhetsbidrag),
   2. särskilt bidrag till lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).
Förordning (1976:255)

3 §

  Statsbidrag utgår även till församling om
   1. församlingen tillhör annat trossamfund untanför svenska kyrkan än som avses i 2 §,
   2. det trossamfund församlingen tillhör betjänar minst 3 000 personer i Sverige, och
   3. regeringen förklarat att församlingar inom trossamfundet kan komma i fråga till statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (1976:255)

5 §

  I samarbetsnämnden ingår företrädare för varje sådant trossamfund och varje sådan grupp av församlingar som avses i 2 §.

Ledamöter i samarbetsnämnden jämte suppleanter för dem utses av regeringen efter förslag av Sveriges frikyrkoråd. Nämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande. Förordning (1976:255)

11 §

  Lokalbidrag för anordnande eller upprustning av en eller flera lokaler åt en viss församling får utgå med 30 procent av skäliga kostnader för anordnande eller upprustning, dock högst med 700 000 kronor.

Lokalbidrag för anskaffande av inventarier får utgå med belopp som motsvarar högst 25 procent av det bidrag som församlingen erhåller för de lokaler till vilka inventarierna skall användas.

Om synnerliga skäl föreligger, får statsbidrag utgå med högre belopp än som följer av första eller andra stycket. Förordning (1986:688)

14 §

  Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.
Ordföranden eller vice ordföranden får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller om överklagande av nämndens beslut.
Förordning (1986:1003)

16 §

  Samarbetsnämndens beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

I fråga om överklagande av nämndens beslut i andra ärenden tillämpas 30 § verksförordningen (1987:1100). Förordning (1988:1107)

17 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av samarbetsnämnde. Förordning (1976:255)