Förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion

20 av 22 paragrafer (91 %) har ändrats i förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:810). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion upphävdes 1988-08-01 genom SFS 1988:523


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 a §

  Statens kärnkraftinspektion är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att övervaka säkerheten vid kärnteknisk verksamhet.
Förordning (1985:882)

2 a §

  Inspektionen har totalförsvarsuppgifter inom funktionen energiförsörjning enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Förordning (1986:604)

3 §

  Inspektionen leds av en styrelse, som består av högst åtta ledamöter. I styrelsen ingår inspektionens generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande. För ordföranden finns en ersättare.
Förordning (1985:882)

4 §

  Generaldirektören är chef för inspektionen.

Inom inspektionen finns två huvudenheter, en för tillsyn och en för utredning. Härjämte finns en administrativ enhet och ett informationssekretariat.

En av cheferna för huvudenhet är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (1985:882)

5 §

  Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar, samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1980:619)

6 §

  Till inspektionen är som rådgivande organ knutna

en nämnd för frågor rörande reaktorsäkerhet,
en nämnd för frågor om kontroll av kärnämne samt

en nämnd för frågor rörande forskning och utveckling på kärnsäkerhetsområdet.

Ordförande i de nämnder som anges i första stycket utses av regeringen och övriga ledamöter, högst sex till antalet i varje nämnd, av inspektionen. Förordning (1985:882)

7 §

  Av styrelsen avgörs
   1. viktigare frågor, i vilka framställning eller yttrande skall avges till regeringen,
   2. viktigare författningsfrågor,
   3. viktigare frågor om kärnkraftinspektionens organisation och arbetsformer,
   4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
   6. utseende av ledamöter i de nämnder som anges i 6 §,
   7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1985:882)

8 §

  Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom, hans ersättare är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom, hans ersättare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.
Förordning (1986:810)

9 §

  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av generaldirektören ensam. Förordning (1980:619)

10 §

  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt andra tjänstemän än generaldirektören att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören. Förordning (1980:619)

10 a §

  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman, som generaldirektören bestämmer. Förordning (1985:882)

11 §

  I generaldirektörens frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtas åtgärder, som rubbar eller ändrar av inspektionen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1980:619)

12 §

  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10 § avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den huvudenhet dit ärendet hör eller chefen för administrativa enheten eller på särskilt förordnad föredragande. Föredragande förordnas av generaldirektören.

Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

Chef för huvudenhet eller chefen för administrativa enheten har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av annan.
Förordning (1981:668)

12 a §

  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1985:882)

13 §

  har upphävts genom förordning (1986:810)

14 §

  När föredragande inte kan tillkallas och ett ärende är brådskande, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som inte kan uppskjutas utan olägenhet. Förordning (1980:619)

15 §

  Generaldirektören, chef för huvudenhet, chefen för administrativa enheten eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos inspektionen. Förordning (1981:668)

16 §

  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänst som chef för huvudenhet, överingenjör eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av inspektionen.

Förordnande för chef för huvudenhet att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen. Förordning (1985:882)

16 a §

  Ersättare för styrelsens ordförande samt andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:882)

17 §

  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av kärnkraftinspektionen även i fråga om chef för huvudenhet, överingenjör och byråchef. Förordning (1985:882)