Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:579). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:978


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-25


1 §

  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

Statsbidrag lämnas endast för produktion av
   1. läromedel som är avsedda att användas vid
      a) hemspråksträning i förskolan,
      b) undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen,
      c) arbetsmarknadsutbildning som anordnas av AMU-gruppen,
   2. tolkordlistor. Förordning (1987:579)

2 §

  Frågor om statsbidrag prövas av statens institut för läromedel.

Ansökan om statsbidrag görs hos institutet enligt de närmare bestämmelser som institutet meddelar. Förordning (1987:579)

4 §

  Statens institut för läromedel får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (1987:579)