Förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

9 av 16 paragrafer (56 %) har ändrats i förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:995). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:578


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-07


4 §

  Institutet leds av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För var och en av ledamöterna utser regeringen en personlig ersättare. Förordning (1983:274)

5 §

  Hos institutet finns en kanslichef. Denne är chef för institutets kansli.

Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1978:534)

5 a §

  Hos institutet finns en läromedelsnämnd.

Läromedelsnämnden består av kanslichefen som är ordförande och åtta andra ledamöter som utses av regeringen.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer. Förordning (1983:274)

5 b §

  Läromedelsnämnden handlägger ärenden om granskning av läromedel enligt förordningen (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel. Förordning (1983:274)

7 §

  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får styrelsen överlämna åt ordföranden eller åt kanslichefen eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen i plenum.

Överlämnande enligt första stycket får ej avse ärende om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning, läkarundersökning eller annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande. Förordning (1975:1199)

8 §

  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande mellan ordföranden och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:995)

10 §

  har upphävts genom förordning (1986:995)

12 §

  Ordföranden, övriga ledamöter i styrelsen och icke självskrivna ledamöter i läromedelsnämnden samt ersättare för dessa förordnas för högst tre år i sänder.

Tjänsten som kanslichef tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden i styrelsen.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av styrelsen.
Förordning (1983:274)

14 §

  har upphört att gälla enligt förordning (1980:729)