Förordning (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner

15 av 24 paragrafer (63 %) har ändrats i förordning (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:464). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner upphävdes 1997-01-01 genom SFS 1996:1598


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Institution, som bedriver yrkesmässig teater-, dans- eller musikverksamhet och som uppbär bidrag från kommun eller landstingskommun, får enligt denna förordning statsbidrag till kostnader för verksamheten, om regeringen förklarat institutionen berättigad till sådant statsbidrag. Förordning (1975:212)

3 §

  Statsbidrag utgår i form av grundbidrag. Förordning (1990:572)

6 §

  Grundbidrag lämnas till varje institution som avses i 1 §.
Förordning (1992:464)

8 §

  Det preliminära bidragsunderlaget motsvarar det antal grundbelopp som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, statens kulturråd fastställer. Förordning (1975:212)

9 §

  Det slutliga bidragsunderlaget motsvarar samma antal grundbelopp som det preliminära. Det får dock ej omfatta fler grundbelopp än som svarar mot summan av följande två belopp, nämligen
   1. produkten av grundbeloppet och ett tal som motsvarar det genomsnittliga antalet arbetstagare vid institutionen under redovisningsåret och
   2. det belopp som institutionen under redovisningsåret erlagt för att betala arbete som utförts åt institutionen av annan än arbetstagare.

Det genomsnittliga antalet arbetstagare som avses i första stycket 1 beräknas på det sätt som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det belopp som avses i första stycket 2 får motsvara högst tio eller, i fråga om en musikinstitution , högst tjugo procent av det preliminära bidragsunderlaget för redovisningsåret.
Förordning (1992:464)

10 §

  Grundbeloppets storlek fastställes av regeringen för varje redovisningsår och slag av institution. Förordning (1975:212)

11 §

  Grundbidraget utgår, i den mån annat ej följer av beslut enligt andra stycket, med 55 procent av det slutliga bidragsunderlaget.

Regeringen kan medge att grundbidrag utgår med 60 procent under högst de tre första redovisningsår för vilka en institution är berättigad till statsbidrag enligt denna förordning.

Grundbidrag avrundas till närmaste hela tusental kronor, vid krontal under 500 nedåt och vid annat krontal uppåt. Förordning (1976:271)

15 §

  har upphävts genom förordning (1990:572)

16 §

  har upphävts genom förordning (1990:572)

17 §

  har upphävts genom förordning (1990:572)

18 §

  har upphävts genom förordning (1990:572)

19 §

  Ansökan om grundbidrag göres hos regeringen i fråga om institution som icke uppburit statsbidrag enligt denna förordning för föregående redovisningsår. Ansökan göres senast den 1 september närmast före det redovisningsår som ansökan avser. Till ansökningshandlingarna skall fogas yttrande från den landstingskommun inom vilken institutionen är belägen och från kommun som lämnar eller avser att lämna bidrag till institutionen.

För annan institution göres ansökan om grundbidrag hos statens kulturråd inom tid som rådet bestämmer. Förordning (1990:572)

21 §

  Upphör institution med verksamhet för vilken statsbidrag utgått enligt denna förordning och har statsbidraget då icke helt förbrukats, skall den del av bidraget som återstår återbetalas i den ordning och inom tid som statens kulturråd bestämmer. Förordning (1975:212)

22 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens kulturråd. Förordning (1975:212)

23 §

  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1990:572)