Förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper

7 av 10 paragrafer (70 %) har ändrats i förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1064). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:516


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


1 §

  Statsbidrag kan enligt denna förordning utgå till teater-, dans- eller musikverksamhet som utövas av mindre ensemble eller fri grupp.
Bidrag utgår dock ej till sådan verksamhet inom teater-, dans- eller musikområdet som bedrives av institution till vilken utgår statsbidrag enligt förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner. Förordning (1982:699)

2 §

  Statsbidragsgivningen skall främja en mångsidig verksamhet inom teater-, dans- och musikområdena. Därvid skall särskilt beaktas behovet av att komplettera den verksamhet som bedrivs av statliga och statsunderstödda institutioner.

Bidragsgivningen bör särskilt inriktas mot sådana ensembler och grupper, vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Förordning (1982:699)

3 §

  Statsbidrag kan utgå till ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former. Statsbidrag kan också utgå till ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i andra former, om ensemblens eller gruppens framträdanden inför publik sker under förhållanden som i mycket liknar dem som gäller för verksamhet i yrkesmässiga former. Statsbidrag kan även lämnas till arrangörer för engagemang av fria grupper. Förordning (1993:1064)

5 §

  Statsbidrag kan utgå i form av årligt driftbidrag, bidrag till särskilt angiven verksamhet och utrustningsbidrag.

Årligt driftbidrag får ej utgå med större andel av kostnaderna för ensemblens eller gruppens verksamhet än som svarar mot vad som i motsvarande hänseende utgår till institution som får bidrag enligt förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner. Förordning (1982:699)

7 §

  Som villkor för statsbidrag enligt denna förordning gäller att den som får bidrag skall till Statens kulturråd
   1. avge redovisning enligt bestämmelser som rådet meddelar,
   2. snarast möjligt anmäla sådan väsentlig förändring av verksamheten som rubbar de förutsättningar som ligger till grund för den ekonomiska plan som avses i 6 § andra stycket,
   3. återbetala erhållen, ej disponerad del av statsbidraget, om ensemblen eller gruppen upplöses under den tid som statsbidraget avser. Förordning (1993:1064)

8 §

  Har sådan anmälan gjorts som avses i 7 § 2, beslutar Statens kulturråd i vad mån erhållet statsbidrag skall återbetalas.
Förordning (1993:1064)

10 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens kulturråd. Förordning (1982:699)