Bevakningsföretagskungörelse (1974:462);

5 av 12 paragrafer (42 %) har ändrats i bevakningsföretagskungörelse (1974:462); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:595). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Bevakningsföretagskungörelse (1974:462); upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:149


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  I denna kungörelse avses med auktorisationsmyndighet den länsstyrelse som enligt 5 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall pröva frågan om auktorisation för ett bevakningsföretag, med godkännandemyndighet den länsstyrelse som enligt 6 § nämnda lag skall godkänna personal, föreståndare och styrelseledamöter i ett bevakningsföretag samt med tillsynsmyndighet den länsstyrelse som enligt 8 § samma lag skall utöva tillsyn över ett bevakningsföretag. Förordning (1980:595)

4 §

  Skall fråga om auktorisation jämlikt 5 § tredje stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag underställas regeringen skall auktorisationsmyndigheten översända handlingarna i ärendet samt rikspolisstyrelsens och eget yttrande till justitiedepartementet. Förordning (1980:595)

8 §

  Prövning av personal skall slutföras inom två veckor, om ej särskilda skäl föranleder annat. Muntligt besked om utgången av prövningen skall på begäran genast lämnas sökanden och den som prövningen avser.

Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyndighet för det berörda bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten om utgången av prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller, om ett godkännande återkallas. Förordning (1980:595)

11 §

  Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna inspektioner. Förordning (1980:595)

12 §

  Rikspolisstyrelsen meddelar efter samråd med berörda arbetsmarknadsorganisationer och branschorganisationer närmare föreskrifter om utbildningen av väktare samt om väktares uniform och utrustning i övrigt. Styrelsen meddelar också de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1974:191) om bevakningsföretag och denna förordning. Förordning (1980:595)