Förordning (1974:555) med instruktion för kriminalvårdsverket

16 av 35 paragrafer (46 %) har ändrats i förordning (1974:555) med instruktion för kriminalvårdsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:92). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på kriminalvårdsstyrelsen och, med undantag av 2, 3 och 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, på kriminalvårdsregionernas kanslier, kriminalvårdsanstalterna och skyddskonsulentorganisationen.

Chefskapet enligt verksstadgan utövas vid regionkansli av kriminalvårdsdirektören, vid anstalt av styresmannen och i skyddskonsulentdistrikt av skyddskonsulenten.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av styrelsen.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av styrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till kriminalvårdsdirektör, styresman eller skyddskonsulent, om annat ej följer av vad som sägs i denna instruktion. Förordning (1977:1028)

3 §

  Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om kriminalvård.

Styrelsen är chefsmyndighet för regionkanslierna, kriminalvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsulentorganisationen.

I administrativt hänseende är styrelsen chefsmyndighet även för kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnderna. För dessa nämnder gäller i övrigt särskilda bestämmelser. Förordning (1983:254)

3 a §

  Kriminalvårdsstyrelsen får, när enhetlighet behövs, meddela föreskrifter om
   1. de ekonimiadministrativa och personaladministrativa rutinerna inom kriminalvården,
   2. den produktionsinriktade verksamheten vid kriminalvårdsantalterna och de allmänna häktena,
   3. bevakning och säkerhet vid kriminalvårdsanstalterna och de allmänna häktena samt
   4. säkerheten i samband med automatisk databehandling inom kriminalvårdsverket. Förordning (1985:772)

6 §

  Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och minst sex andra ledamöter som regeringen utser särskilt.
Förordning (1987:1348)

7 §

  Generaldirektören är chef för styrelsen.

Inom styrelsen finns en tillsynsbyrå, en rättsvårds- och registerbyrå, en produktionsbyrå, en ekonomibyrå, en personalbyrå, en fastighets- och inköpsbyrå, en administrativ utvecklingsbyrå, en utbildnings- och informationsbyrå, en planerings- och samordningsenhet samt en juridisk sektion.

Varje byrå förestås av en byråchef. Planerings- och samordningsenheten förestås av en planeringschef. Förordning (1988:92)

9 §

  I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgöres
   1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om kriminalvårdens inriktning, planläggning och allmänna uppbyggnad,
   3. frågor av särskild vikt om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
   4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 20,
   6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
   7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
   8. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum.

Beslut i frågor som avses i 20 § andra stycket eller 20 a § första eller andra stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och som inte har fattats i plenum skall anmälan där så snart det lämpligen kan ske.
Förordning (1980:934)

10 §

  I pleniärenden är styrelsen beslutför när ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande. När ärende av större vikt handlägges, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är pleniärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:872)

15 §

  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:1283)

16 §

  Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den byrå eller enhet dit ärendet hör eller på särskild förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 12 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Chef för byrå eller enhet får närvara, när ärende som hör till byrån eller enheten föredrages av annan. Förordning (1988:92)

17 §

  har upphävts genom förordning (1986:872)

19 §

  Generaldirektören, chef för byrå eller enhet eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos styrelsen. Förordning (1988:92)

25 §

  Tjänsteman är skyldig att på kallelse infinna sig till överläggning hos kriminalvårdsstyrelsen och att tjänstgöra hos denna.

Tjänsteman är även skyldig att tjänstgöra som föredragande hos den övervakningsnämnd, till vars verksamhetsområde anstalten hör, samt att på kallelse infinna sig hos denna och hos kriminalvårdsnämnden för att lämna upplysningar. Förordning (1981:238)

31 §

  Förläggningen av arbetstiden för annan personal vid kriminalvårdsanstalter än kontorspersonal bestämmes av kriminalvårdsstyrelsen, om regeringen ej meddelat särskilda föreskrifter därom. Förordning (1975:1283)

32 §

  Generaldirektören förordnas av regeringen för sex år. Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänster som planeringschef, byråchef och kriminalvårdsdirektör samt tjänsten som anstaltsdirektör vid kriminalvårdsanstalten Kumla tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Tjänster som överläkare tillsätts av regeringen efter förslag av kriminalvårdsstyrelsen. Förslaget avges efter socialstyrelsens hörande.

Andra tjänster tillsätts av kriminalvårdsstyrelsen.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1988:92)

35 §

  har upphävts genom förordning (1980:934)

38 §

  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av kriminalvårdsstyrelsen utom vad gäller generaldirektören och dennes ställföreträdare. Förordning (1977:1028)