Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1424). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden upphävdes 2014-09-01 genom SFS 2014:341


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Ett regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen, om ärendet angår
   1. föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,
   2. kommendering och placering av militär personal,
   3. tjänstledighet för militär personal,
   4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
   5. tillträde till militära skyddsobjekt,
   6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till utlandet,
   7. tillträde till svenskt territorium av en annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som ägs eller brukas av en annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,
   8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i allmännyttig verksamhet. Lag (2010:1424)