Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

13 av 22 paragrafer (59 %) har ändrats i förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1266). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1585


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


2 §

  Nämnden har till uppgift att
   1. efter uppdrag av regeringen eller chef för statsdepartement föra förhandlingar med kommun, landstingskommun eller annan icke-statlig huvudman, främst om villkor för samverkan mellan staten och huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning, enligt de särskilda anvisningar för förhandlingarna som lämnas,
   2. efter uppdrag av markförvaltande myndighet föra förhandlingar om överlåtelse av staten tillhörig mark till kommun eller landstingskommun för samhällsbyggnadsändamål.

Överenskommelse, som träffas av nämnden, skall underställas regeringen för prövning, om regeringen ej föreskriver annat för visst ärende eller viss grupp av ärenden. Förordning (1979:760)

3 §

  Det åligger nämnden särskilt att
   1. verka för enhetliga villkor inom likartade avtalsområden,
   2. följa tillämpningen och iakttaga verkningarna av avtal som berör nämndens verksamhet,
   3. handlägga frågor om tolkning av avtal som berör nämndens verksamhet, om detta inte ankommer på annan myndighet eller frågan är av sådan beskaffenhet att den bör hänskjutas till regeringen,
   4. i god tid underställa regeringen fråga om avtal skall uppsägas,
   5. i den mån nämnden finner anledning härtill förbereda förhandlingar, som kan bli erforderliga, om avtal uppsägs,
   6. svara för erforderlig samordning vid civila myndigheters handläggning av ärenden som gäller förvärv av mark från kommun eller överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål och i mån av behov meddela anvisningar i detta syfte. Förordning (1979:760)

5 §

  Nämnden består av en överdirektör, som är nämndens ordförande, vice ordförande och det antal andra ledamöter som regeringen bestämmer.

För ledamöterna finns suppleanter till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1979:760)

6 §

  Överdirektören är chef för nämnden.

Hos nämnden finns ett kansli. Chefstjänstemän på kansliet är en förhandlingsdirektör och en byråchef. Förordning (1982:43)

8 §

  Av nämnden i plenum avgörs
   1. förhandlingsfrågor av principiell natur eller större ekonomisk betydelse,
   2. frågor om avbrytande av förhandling,
   3. viktigare frågor om tolkningen av avtal,
   4. viktigare författningsfrågor,
   5. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
   6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   7. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 10,
   8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
   9. andra frågor som överdirektören hänskjuter till nämnden.
Förordning (1979:760)

14 §

  Uppkommer hinder för såväl överdirektören som vice ordföranden, fullgöres överdirektörens uppgifter, i den mån de ej avse ledamotskap i nämnden, av den chefstjänsteman överdirektören bestämmer.
Förordning (1982:43)

15 §

  I överdirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på överdirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1979:760)

16 §

  Ärende avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 12 § första stycket avgörs utan föredragning.

Överdirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Tjänsteman som svarat för ärendes beredning får närvara om ärendet föredras av annan.

Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1979:760)

17 §

  har upphävts genom förordning (1986:1266)

19 §

  Överdirektören, chefstjänsteman eller, efter beslut av överdirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1982:43)

20 §

  Överdirektören förordnas av regeringen tills vidare.

Nämndens vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem förordnas av regeringen för högst fyra år.

Övriga tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Nämnden får tillsätta tjänst utan att den kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1979:760)

21 §

  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet tillämpas även i fråga om överdirektören. Förordning (1979:760)

22 §

  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av nämnden i fråga om chefstjänstemännen.
Förordning (1982:43)