Förordning (1974:644) med instruktion för statens kulturråd

17 av 23 paragrafer (74 %) har ändrats i förordning (1974:644) med instruktion för statens kulturråd sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:931). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1974:644) med instruktion för statens kulturråd upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:719


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-05


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §, tillämpas på statens kulturråd.

Med chefen förstås vid tillämpningen av verksstadgan direktören.
Förordning (1983:515)

4 §

  Rådet handlägger ärenden om statsbidrag för kulturell verksamhet bland amatörer, i mindre ensembler och fria grupper samt inom institutioner och föreningar i den mån det ej ankommer på annan myndighet.

Även i övrigt handlägger rådet ärenden om statliga åtgärder som rör dels teater, dans och musik, dels litterär verksamhet och folkbibliotek, dels konst, museer och utställningsverksamhet, dels folkbildning och folkrörelser. Detta gäller dock ej ärenden om utbildning och ej heller ärenden om ersättning eller stipendier till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet och sådana andra ärenden som ankommer på annan myndighet. Förordning (1983:515)

6 §

  Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter.

Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen särskilt.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1983:515)

7 §

  Inom rådet finns som rådgivande och beredande organ fyra nämnder, nämligen
   1. en nämnd för ärenden om teater, dans och musik,
   2. en nämnd för ärenden om litterär verksamhet och folkbibliotek,
   3. en nämnd för ärenden om konst, museer och utställningsverksamhet samt
   4. en nämnd för ärenden om folkbildning och folkrörelser.

Varje nämnd består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

Ordföranden utses av regeringen bland ledamöterna i rådets styrelse.
Övriga ledamöter utses av regeringen särskilt. Varje nännd utser inom sig vice ordförande. Förordning (1983:515)

8 §

  Upphör att gälla genom förordning (1982:604)

9 §

  Hos rådet finns en direktör. Denne är chef för rådets kansli.
Förordning (1983:515)

11 §

  Styrelsen skall överlämna till en nämnd att avgöra ärenden om fördelning av medel för sådana ändamål som hör till nämndens område, om inte särskilda skäl föranleder att prövningen bör göras av styrelsen, dess ordförande, direktören eller annan tjänsteman.

Styrelsen får i övrigt överlämna till en nämnd att avgöra ärenden eller grupper av ärenden, om dessa inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

I fråga om överlämnande av ärenden till styrelsens ordförande, direktören eller annan tjänsteman finns bestämmelser i 16 §.
Förordning (1984:325)

12 §

  Upphör att gälla genom förordning (1982:604)

13 §

  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

En regel om omröstning i fråga om vissa bidrag finns i 10 § förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, får det avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:931)

14 §

  I ärenden som skall avgöras av en nämnd är nämnden beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av nämndens övriga ledamöter är närvarande.

En regel om omröstning i fråga om vissa bidrag finns i 10 § förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter.

Om ett nämndärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla ärendet, får det avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Förordning (1986:931)

15 §

  Upphör att gälla genom förordning (1982:604)

16 §

  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får styrelsen överlämna åt styrelsens ordförande eller åt direktören eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

Överlämnande enligt första stycket får ej avse ärende om bidrag enligt förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter eller ärende om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning, läkarundersökning eller annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande. Förordning (1983:515)

17 §

  Upphör att gälla genom förordning (1982:604)

18 §

  Styrelseärende avgöres efter föredragning som ankommer på direktören eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 16 § avgöres utan föredragning.

Ordföranden i styrelsen får övertaga beredning och föredragning av styrelseärende.

Direktören får närvara när styrelseärende föredrages av annan.
Förordning (1983:515)

19 §

  har upphävts genom förordning (1986:931)

21 §

  Ordföranden i styrelsen, direktören eller, efter beslut av ordföranden i styrelsen, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos rådet. Förordning (1983:515)

22 §

  Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen och i nämnderna förordnas för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet.
Förordning (1983:515)