Läkarvårdstaxa (1974:699)

20 av 24 paragrafer (83 %) har ändrats i läkarvårdstaxa (1974:699) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1002). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Läkarvårdstaxa (1974:699) upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1663


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna förordning skall tillämpas på läkarvård enligt 2 kap. 5 § lagen (1962:381) om allmän försäkring samt på rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.
som lämnas av privatpraktiserande läkare som är uppförd på en av den allmänna försäkringskassan upprättad förteckning.

Med sjukvårdshuvudman avses i denna förordning landstingskommun eller kommun som inte tillhör landstingskommun. Förordning (1984:767)

2 §

  har upphävts genom förordning (1984:767)

3 §

  En privatpraktiserande läkare förs upp på förteckning hos den allmänna försäkringskassa inom vars verksamhetsområde han bedriver läkarvård, om han har åtagit sig att följa taxans bestämmelser och sjukvårdshuvudmannen tillstyrker att han förs upp på förteckningen.

Kravet på tillstyrkan av sjukvårdshuvudmannen gäller dock inte privatpraktiserande läkare som med avsikt att bedriva heltidsverksamhet
   1. övertar en befintlig praktik från en läkare som är ansluten till försäkringen, om den övertagande läkaren bedriver verksamheten vidare med i huvudsak oförändrad inriktning, eller
   2. nyetablerar sig på en ort inom stödområdena 1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom någon av följande kommuner: Nordanstig i Gävleborgs län, Krokom i Jämtlands län eller Nordmaling, Robertsfors eller Vännäs i Västerbottens län.

Ett övertagande enligt andra stycket 1 anses föreligga även om den läkare som har överlåtit praktiken avser att fortsätta att bedriva verksamhet där under högst ett år, räknat från den övertagande läkarens tillträde, under förutsättning att den läkare som överlåtit praktiken fyllt 65 år vid nämnda tillträde och att det sammanlagda antalet patientbesök för båda läkarna inte överstiger 6 000. Om förutsättningarna enligt detta stycke är uppfyllda får båda läkarna samtidigt vara anslutna till försäkringen.

I fall som avses i andra stycket 1 bör försäkringskassan inhämta yttrande från sjukvårdshuvudmannen före beslut om att föra upp läkaren på förteckningen.

Kravet på tillstyrkan gäller inte heller en läkare som tillfälligt vikarierar för en på förteckningen uppförd läkare som på grund av sjukdom eller annat godtagbart skäl är helt eller delvis förhindrad att driva sin verksamhet.

En läkare som uppförts på förteckningen kan på egen begäran föras av från denna med verkan från det kvartalsskifte som inträffar närmast efter det två månader förflutit sedan framställningen kommit in till försäkringskassan. Förordning (1990:1397)

4 §

  En läkare som är anställd hos sjukvårdshuvudman får inte föras upp på förteckning hos försäkringskassan om veckoarbetstiden hos sjukvårdshuvudmannen är lägst 17 timmar eller, i fråga om läkarpsykoanalytiker, lägst 20 timmar. Har läkaren förts upp på förteckning hos försäkringskassan, skall han föras av från den om han ökar veckoarbetstiden hos sjukvårdshuvudmannen till lägst timantal som anges i första meningen.

Utan hinder av föreskrifterna i första stycket får en läkare som är anställd hos sjukvårdshuvudman föras upp på förteckning hos försäkringskassan som tillfällig vikarie enligt 3 § fjärde stycket.

En privatpraktiserande läkare som förts upp på förteckning hos försäkringskassan får inte föras av från förteckningen enbart på grund av att han tillfälligt upphör med eller inskränker verksamheten som privatpraktiker för att vikariera inom den offentliga sjukvården.
Förordning (1990:1397)

5 §

  har upphävts genom förordning (1984:767)

6 §

  har upphävts genom förordning (1981:276)

7 §

  En läkare får för varje patientbesök tillgodoräkna sig arvode med högst följande belopp. Den särskilda taxan gäller från och med det år då läkaren fyller 66 år.

Arvodesgrupp                  Högsta arvode
                        för följande fall:
                        Normal-     Särskild
                        taxa      taxa
                        kr.       kr.
Grupp 1 Enkel rådfrågning som inte sker per telefon eller enkel undersökning och behandling av läkaren personligen eller under dennes överinseende (t. ex. kontroll av patienten i samband med injektion, omläggning och därmed
jämförlig åtgärd)                84       79
Grupp 2 Rådfrågning som påkallar undersökning eller behandling som är mer omfattande eller
tidsödande än åtgärd hänförlig till grupp 1  125       113
Grupp 3 Rådfrågning hos läkare med specialistkompetens när rådfrågningen kräver omfattande anamnes- upptagning och andra åtgärder. Till rådfrågning enligt denna grupp räknas inte fall när läkaren undersökt eller behandlat patienten under den
senaste sexmånadersperioden          175       153
Grupperna 4--7 Rådfrågning hos läkare med specialistkompetens när rådfrågningen påkallar en eller flera särskilt krävande undersökningar eller behandlingar som är hänförliga till någon av följande grupper i särskild förteckning

grupp 4                    241       211
grupp 5                    415       360
grupp 6                    608       533
grupp 7                   1 218      1 066

Arvode enligt grupperna 3--7 för visst slag av åtgärd får tillgodoräknas, förutom av läkare med specialistkompetens, även av annan läkare som har förvärvat motsvarande kompetens för en sådan åtgärd.
Riksförsäkringsverket prövar frågor om arvodesberäkning enligt detta stycke efter ansökan. Innan beslut meddelas i ett sådant ärende, skall verket hämta in yttrande från socialstyrelsen om det inte är obehövligt.

Om det på grund av patientens tillstånd är motiverat att vården ges vid hembesök hos den sjuke, får arvodet enligt första stycket höjas med 145 kronor för normaltaxan och med 136 kronor för den särskilda taxan. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid ett sjukbesök, får läkaren tillgodoräkna sig högst två tilläggsarvoden.

För samtalsbehandling som meddelas av läkare som tillika är legitimerad psykoterapeut är arvodet högst 511 kronor, om den tid som åtgår för behandling i direkt kontakt med patienten överstiger 45 minuter.

För preoperativ undersökning i steriliseringsärende -- jämte rådgivning i förekommande fall -- utgår arvodet med de belopp som följer av normaltaxan eller den särskilda taxan enligt följande.

                        Högsta arvode
                        normal-     särskild
                        taxa      taxa
                        kr.       kr.
1. beträffande försäkrad som fyllt 25 år    189       171
2. beträffande försäkrad som fyllt 18 år men ej 25 år, inberäknat upprättande av handlingar som erfordras för ansökan om
sterilisering                  273       246

För abort- eller steriliseringsingrepp utges arvodet högst enligt arvodesgrupp 6 i första stycket.

För kontroll efter abort- eller steriliseringsingrepp utges arvodet enligt bestämmelserna i första stycket.

För provtagning i syfte att utröna om en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (1988:1472) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen utges arvode enligt arvodesgrupp 2 i första stycket.
Är undersökningen mycket omfattande utges arvode högst enligt arvodesgrupp 3 i första stycket. För rådgivning i samband med svar på provtagning beträffande infektion av HIV utges arvode enligt arvodesgrupp 1 i första stycket. Är rådgivningen mycket omfattande utges arvode högst enligt arvodesgrupp 2.

För rådgivning per telefon är arvodet högst 61 kronor.

Sker insättning av livmoderinlägg i samband med gynekologisk behandling enligt särskild förteckning lämnas ersättning för livmoderinlägget med 110 kronor utöver arvode enligt första stycket.

Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om ersättning för läkarutlåtanden. Förordning (1991:1648)

8 §

  För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller rådgivning angående abort som meddelas vid personligt besök utgår arvodet med de belopp som följer av normaltaxan eller den särskilda taxan enligt följande.
                        Högsta arvode
                        normal-     särskild
                        taxa      taxa
                        kr.       kr.
1. rådgivning utan gynekologisk undersökning  120       106
2. rådgivning med gynekologisk undersökning
med eller utan inprovning av pessar       194       171
3. rådgivning med gynekologisk undersökning samt insättning av livmoderinlägg eller subkutan implantation/uttagande av preven-
tivmedel                    228       201
För rådgivning angående sterilisering som meddelas vid personligt besök -- i före- kommande fall inberäknat information om
andra preventivmetoder -- är arvodet      120       106

Lämnas rådgivning enligt första eller andra stycket per telefon, är arvodet högst 50 kronor.

Vid gynekologisk undersökning som avses i punkt 2 lämnas ersättning för pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med högst 270 kronor utöver det belopp som där anges. Detta gäller även när pessaret med tillbehör efter förskrivning kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Vid gynekologisk undersökning som avses i punkt 3 lämnas ersättning för livmoderinlägg med högst 110 kronor utöver det belopp som där anges.
Förordning (1991:1648)

9 §

  Arvode för läkarbesök innefattar betalning för vissa kliniska laboratorieundersökningar som anges i särskild förteckning.

Företas andra kliniska laboratorieundersökningar som anges i förteckningen, utges arvode med 26 kronor för varje undersökning. För undersökning av prover som tagits vid ett besök får arvode utges med sammanlagt högst 78 kronor. Förordning (1990:541)

10 §

  Ersättning för läkares resekostnader vid sjukbesök lämnas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gällde till och med den 31 december 1990 för statstjänstemän i allmänhet.

Ersättning för resa med egen bil får beräknas utan hinder av att kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel använts. För varje sådan resa beräknas, oavsett antalet sjukbesök per resa, en minsta ersättning av 10 kronor. Om särskilda skäl ej föranleder annat, får avståndet till den sjuke från den anlitade läkarens mottagning beräknas med högst en mil överstiga avståndet till den sjuke från allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där den sjuke vistas.
Förordning (1991:815)

11 §

  Den försäkrade betalar genom patientavgift hela eller del av arvodet för vård enligt 7 §.

Ges vården vid läkarens besök hos den sjuke, får läkaren ta ut en tilläggsavgift. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid ett sjukbesök, får inte mer än en tilläggsavgift tas ut.

Patientavgift får också tas ut för rådgivning per telefon.

Patientavgifter enligt första--tredje styckena får tas ut med högst belopp som motsvarar de patientavgifter som gäller hos den sjukvårdshuvudman inom vars område den försäkringskassa finns där läkaren förts upp på förteckning enligt 3 §. Förordning (1990:1397)

12 §

  Försäkringskassan betalar genom läkarvårdsersättning skillnaden mellan å ena sidan arvode som avses i 7 § och å andra sidan den patientavgift som gäller hos sjukvårdshuvudman som sägs i 11 § fjärde stycket. Arvode som avses i 7 § åttonde stycket betalas dock helt genom läkarvårdsersättning. Om en försäkrad enligt 23 § är befriad från att erlägga de avgifter som anges i 11 §, skall försäkringskassan betala även sådan avgift genom läkarvårdsersättning.

Arvode för rådgivning enligt 8 § samt klinisk laboratorieundersökning som avses i 9 § andra stycket betalas helt genom läkarvårdsersättning.
Resekostnadsersättning enligt 10 § betalas av försäkringskassan.

Arvode för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring betalas helt genom läkarvårdsersättning.

Läkarvårdsersättning betalas till en läkare för högst 6 000 besök som avses i 7 § första stycket grupperna 2--7 och tredje stycket under ett kalenderår. I antalet besök hos läkaren räknas in även besök som görs hos en sådan vikarie som avses i 3 § femte stycket.

Vid utbetalning av vårdersättning till mottagare som inte åberopar innehav av en F-skattesedel och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent. Är mottagaren vid årets ingång 65 år eller äldre minskas ersättningen med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som skall täckas med ersättningen, skall ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som försäkringskassan skall betala. Förordning (1993:1002)

14 §

  Arvodet för rådgivning enligt 8 § omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket. Förordning (1984:767)

16 §

  För laboratorieundersökning som utförs av Smittskyddsinstitutet lämnas ersättning från den allmänna försäkringen enligt föreskrifter som Riksförsäkringsverket meddelar, om undersökningen utförs efter remiss från
   1. en läkare som är ansluten till försäkringen,
   2. en läkare inom företagshälsovård, som uppfyller villkoren i 3 § 1--7 den upphävda förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård, eller
   3. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation.
Förordning (1993:734)

17 §

  har upphävts genom förordning (1990:1397)

18 §

  har upphävts genom förordning (1990:1397)

19 §

  har upphävts genom förordning (1984:767)

20 §

  En läkare som är ansluten till försäkringen får inte meddela läkarvård eller rådgivning enligt 7 § respektive 8 § mot högre arvode än som följer av denna taxa. Han är skyldig att i fråga om all vård som avses här förete läkarvårdsräkning för försäkringskassan och redovisa arbetstid och andra uppgifter som riksförsäkringsverket föreskriver.
Sådan läkarvård eller rådgivning som avses i 7 § åttonde stycket skall dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt till försäkringskassan enligt föreskrifter som riksförsäkringsverket meddelar. Läkarvårdsräkning uppsätts enligt formulär som riksförsäkringsverket fastställer.

En privatpraktiserande läkare, som utför behandling enligt avtal med en sjukvårdshuvudman, får uppbära ersättning från sjukvårdshuvudmannen enligt grunder som överenskommes mellan denne och läkaren.

Patienten skall i den utsträckning riksförsäkringsverket föreskriver få del av och intyga riktigheten av de uppgifter som avses i första stycket.

Läkarvårdsersättning kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (1990:541)

23 §

  Ett exemplar av denna taxa skall finnas tillgängligt på en för patienterna väl synlig plats inom läkarens mottagning.

Den som ger vård enligt denna taxa skall på begäran av den försäkrade anteckna betalda patientavgifter enligt 11 § på fastställt formulär.

En försäkrad som för viss tid har uppnått kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. är även befriad från att betala patientavgifter enligt 11 § under samma tid.
Förordning (1990:1397)

24 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna taxa meddelas av riksförsäkringsverket.

Förteckningar som avses i 7 och 9 §§ fastställes av riksförsäkringsverket efter samråd med socialstyrelsen. Förordning (1981:276).


Övergångsbestämmelser

1974:699
   1. Denna taxa träder i kraft den 1 januari 1975, då läkarvårdstaxan (1969:657) skall upphöra att gälla.

Bestämmelserna i 15 § nya taxan skall tillämpas även på ersättning som utbetalas enligt den äldre taxan.
   2. Bestämmelserna i denna taxa rörande läkarvård som lämnas av privatpraktiserande läkare gäller tills vidare, dock längst till utgången av juni 1975.
   3. har upphävts genom förordning (1977:373)

Whoops, looks like something went wrong.