Kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter sedan utfärdandet (t.om. SFS 1975:1001). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter upphävdes 1994-10-01 genom SFS 1994:1248


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


4 §

  För bestridande av statsverkets kostnader för utfärdande av sundhetscertifikat och återutförselintyg och för därav föranledd undersökning skall den som begärt certifikatet eller intyget erlägga en avgift till statsverket. Lantbruksstyrelsen meddelar bestämmelser om avgiftens storlek och uppbörden av densamma efter samråd med riksrevisionsverket.

Styrelsen kan medge befrielse, helt eller delvis, från avgift som avses i första stycket, om utförseln sker för vetenskapligt ändamål.
Förordning (1975:1001)

6 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1975:1001)