Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:786). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:489


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


2 §

  Statsbidrag utgår till kostnader för färdtjänst åt personer som på grund av handikapp har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.

Till kostnader för resor till grundskola eller gymnasieskola utgår statsbidrag endast om utbildningen sker inom ramen för kommunal eller annan vuxenutbildning. Statsbidrag utgår ej till kostnader för resor i samband med deltagande i förskoleverksamhet enligt 5 § lagen (1976:381) om barnomsorg. Förordning (1980:786)

3 §

  Statsbidrag utgår, såvida inte annat följer av det tekniska beräkninssättet enligt 3 a §, med 35 procent av landstingskommunens eller kommunens bruttodriftkostnader för färdtjänsten, inberäknat kostnaderna för arbetsledande personal. I kostnaderna inräknas inte utgifter som ersätts av någon annan kommun eller av den allmänna försäkringskassan.

Statsbidrag utgår för kalenderår i efterskott. Förordning (1980:786)

3 a §

  Statsbidraget till viss landstingskommun eller kommun får för varje invånare som är 65 år eller äldre i kommunen överstiga statsbidraget för föregående bidragsår med högst ett visst beräknat belopp. Detta belopp beräknas genom att det genomsnittliga statsbidraget för varje invånare som är 65 år eller äldre för hela riket under föregående bidragsår fördubblas och multipliceras med det tal som anger den relativa ökningen av konsumentprisindex under bidragsåret.
Förordning (1980:786)

4 §

  Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen.

Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 april året efter det år för vilket bidrag söks. Ansökan skall innehålla uppgifter om de grunder efter vilka färdtjänst beviljas samt uppgifter om utgifter och inkomster för verksamheten.

Statsbidrag utbetalas av socialstyrelsen. Förordning (1979:1007)