Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter

16 av 52 paragrafer (31 %) har ändrats i lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:867). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1991:45


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  För undersökning och bearbetning av fyndighet av
   1. olja, gas stensalt eller annat salt som förekommer på likartat sätt,
   2. alunskiffer
   3. stenkol, eldfast lera eller klinkrande lera eller
   4. uranhaltigt eller toriumhaltigt mineral fordras, om ej annat följer av 8 eller 9 §, särskilt tillstånd (koncession). I fråga om förberedande undersökning finns bestämmelser i 15 §. Lag (1985:624)

2 §

  Fråga om koncession prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Den som söker koncession skall erlägga ansökningsavgift i enlighet med vad regeringen föreskriver. Lag (1982:484)

4 §

  Koncession meddelas för en eller flera av de grupper av ämnen som anges i 1 § 1--4.

Koncession skall avse bestämt område och viss tid. Område och giltighetstid bestämmes efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndigheten, ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter.

Gränserna för området räknas på djupet lodräta, om det kan ske utan intrång i annans rätt. Lag (1985:624)

9 §

  Har koncession inte meddelats i fråga om fyndighet som avses i 1 § 2 eller 3, får den utan koncession bearbetas av fastighetsägaren. Vad som sagts nu gäller inte om fyndigheten finns inom ett område där någon inmutare eller gruvrättshavare har rätt att utföra undersökningsarbete enligt 8 § första stycket 1, och inte heller om den finns inom ett område som omfattas av bearbetningskoncession för annan fyndighet.

Fastighetsägaren får utan koncession för husbehov utnyttja gas som framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter olje- eller gasfyndighet, även om annan har koncession inom området. Lag (1985:624)

13 §

  I fråga om rätt att förvärva, inneha eller på annat sätt taga befattning med uran eller annat ämne, som utgör kärnämne enligt 2 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, finns bestämmelser i den lagen. Lag (1984:6)

15 §

  Vill någon som förberedelse för ansökan om koncession utföra undersökning på annans mark, får myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att tillträde till marken skall lämnas under viss tid.

Undersökningen skall utföras så att minsta skada och intrång vållas.
Byggnad får uppföras och väg byggas endast om markens ägare och innehavare av nyttjanderätt och servitut avseende marken samtyckt därtill eller bergmästaren lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd till dylik åtgärd får ej lämnas i andra fall än då åtgärden oundgängligen kräves för undersökningen.

Föranleder undersökningen skada eller intrång, skall vad som föreskrives i 24 § äga motsvarande tillämpning. Lag (1982:484)

18 §

  Undersökningsarbete får ej utan medgivande av länsstyrelsen äga rum på
   1. område på mindre avstånd än trettio meter från allmän väg eller sådan vägs sträckning enligt fastställd arbetsplan eller från sådan järnväg eller kanal som är upplåten för allmän trafik eller från allmän flygplats,
   2. område på mindre avstånd än etthundra meter från byggnad, som är avsedd att stadigvarande användas till bostad, eller från tomtplats eller trädgård vid sådan byggnad,
   3. område som upptages av kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller pensionat eller av vårdanstalt, elevhem eller därmed jämförlig inrättning, om anläggningen är avsedd för mer än femtio personer,
   4. område som upptages av elektrisk kraftstation eller industriell anläggning,
   5. område med detaljplan.

Utan hinder av vad som föreskrives i första stycket får undersökning ske inom område som där anges, om medgivande lämnats, i fall som anges under 2 av ägaren till byggnaden, tomtplatsen eller trädgården och den som har nyttjanderätt därtill samt i fall som anges under 3 och 4 av ägare och nyttjanderättshavare. Lag (1987:157)

40 §

  Bergmästarna utövar tillsyn över efterlevnaden av vad som i eller med stöd av denna lag föreskrivs om undersökning och bearbetning.

Den som innehar koncession eller utövar verksamhet enligt denna lag skall på anfordran lämna bergmästarna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Bergmästarna får meddela bestämmelser för att trygga efterlevnaden av vad som i eller med stöd av denna lag föreskrivs i fråga om undersökning och bearbetning.

Bergmästarna har rätt till tillträde till gruvor och andra anläggningar för att inspektera verksamhet som omfattas av denna lag. Lag (1984:676)

41 §

  Uppstår i fall som avses i 7 § tredje stycket tvist, bestämmer bergmästaren, med iakttagande av vad som kan ha föreskrivits i frågan i samband med koncessionen, hur arbetena skall ordnas för att innehavaren av den först uppkomna rättigheten skall kunna driva sitt arbete ändamålsenligt och med minsta förfång för den andre rättsinnehavaren.
Lag (1985:624)

42 §

  Påbörjas undersökningsarbete utan att säkerhet ställts enligt vad som föreskrivs i 20 § andra stycket eller 32 § fjärde stycket eller utförs anläggning i strid med 15 § andra stycket, 22 § andra stycket eller 32 § fjärde stycket, får kronofogdemyndigheten på ansökan av den som äger eller innehar marken meddela särskild handräckning för att arbetet skall inställas eller att anläggningen skall tas bort på undersökarens bekostnad.

Åsidosätts förbud som bergmästaren meddelat enligt 43 § andra stycket, får kronofogdemyndigheten på ansökan av bergmästaren meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse.

I fråga om sådan handräckning som avses i första eller andra stycket finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (1991:867)

44 §

  Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
   1. påbörjar undersökningsarbete utan att iakttaga vad som i 20 eller 32 § fjärde stycket föreskrives om underrättelse och ställande av säkerhet.
   2. bearbetar ämne som avses i 1 § 1 eller 4 utan att ha erhållit bearbetningskoncession, om sådan kräves,
   3. utan tillstånd enligt 33 § andra stycket lägger igen utfraktsväg, ort eller borrhål som där avses.

Till påföljd som anges i första stycket dömes också den som vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med koncessionen eller som avses i 40 § andra stycket lämnar oriktig uppgift, om detta sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

I fall som anges i första stycket 2 kan ämne som utvunnits förklaras förverkat.

Om brott som avses i första stycket 1 förnärmar enbart enskilds rätt, får åklagare väcka åtal endast om målsägande anger brottet till åtal.
Lag (1985:624)

45 §

  har upphört att gälla genom lag (1980:223)

46 §

  Den som är missnöjd med beslut vid förrättning enligt 26 § i fråga om ersättning enligt 15, 24 eller 27 § eller ersättning till sakägare för kostnad som denne fått vidkännas för att bevaka sin rätt vid förättningen får väcka talan vid den fastighetsdomstol inom vars område den mark varom är fråga eller större delen därav ligger. Talan skall väckas inom tre månader från det avslutningsbeslutet meddelades.

Mot annat beslut vid förrättningen föres talan hos Sveriges geologiska undersökning genom besvär. Lag (1982:484)

47 §

  Mot bergmästarens beslut enligt denna lag i annan fråga än som avses i 46 § föres talan hos Sveriges geologiska undersökning genom besvär. Lag (1982:484)

48 §

  Beslut enligt 15 § första stycket och beslut av Sveriges geologiska undersökning i frågor som avses i 32 § tredje stycket 33 § andra stycket får överklagas hos regeringen genom besvär.

I annat fall än som avses i första stycket får beslut enligt denna lag av Sveriges geologiska undersökning överklagas hos kammarrätten genom besvär. Lag (1982:484)

49 §

  har upphävts genom lag (1985:624)