Bostadsfinansieringsförordning (1974:946)

67 av 80 paragrafer (84 %) har ändrats i bostadsfinansieringsförordning (1974:946) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:920). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Bostadsfinansieringsförordning (1974:946) upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1932


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-05


1 §

  Till främjande av bostadsbyggandet får stöd lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning i form av bostadslån och räntebidrag.

Förordningen är endast tillämplig på ansökningar om lån och bidrag som kommit in till kommunen före den 1 november 1986. Förordning (1986:695)

2 §

  Bostadslån får lämnas för ny- eller ombyggnad av hus till den del huset i färdigt skick innehåller fullvärdiga bostäder för permanent bruk och självständigt boende (utrymmen för bostadsändamål) eller utrymmen för annat ändamål (lokaler) som kan anses fylla ett normalt behov av boendeservice i ett bostadsområde och som i huvudsak är avsedda för dem som bor i området. Vid nybyggnad får lånet avse även andra lokaler i huset, dock endast om de är av ringa omfattning eller om det finns särskilda skäl. Det självständiga boendet skall vara garanterat genom hyresavtal av normalt slag, om bostaden inte ägs eller upplåts med bostadsrätt.

Bostadslån för ombyggnad får avse följande åtgärder:
   1. Åtgärder genom vilka utrymmen i huset ställs i ordning för bostadsändamål eller till sådana lokaler som avses i första stycket första meningen.
   2. Åtgärder i eller i anslutning till huset som medför en väsentlig förbättring av husets tekniska eller funktionella kvalitet eller av boendemiljön.
   3. Underhållsåtgärder, om åtgärderna är direkt föranledda av sådana åtgärder som avses i 1 eller 2.
   4. Reparations- och energisparåtgärder beträffande flerfamiljshus och sådana småhus som upplåts med bostadsrätt eller som hyrs ut under sådana förhållanden att låntagarens intäkt av fastigheten vid beräkning av inkomstskatt skall bestämmas på annat sätt än enligt 24 § 2 mom.
kommunalskattelagen (1928:370), dock endast om åtgärderna skäligen bör samordnas med sådana åtgärder som avses i 1--3.
   5. Åtgärder för en förbättrad avfallshantering, om åtgärderna är nödvändiga för att huset skall uppfylla de krav som gäller enligt 82 a § första stycket byggnadsstadgan (1959:612).
   6. Grundförstärkningsåtgärder.
   7. Standardhöjande åtgärder för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag.

Tillbyggnad av småhus räknas som ombyggnad. Tillbyggnad av flerfamiljshus räknas som nybyggnad, om tillbyggnaden medför en väsentlig ökning av husets bruksarea och annars som ombyggnad.

Utrymmen med anordningar för värme, varmvatten eller tvätt räknas som utrymmen för bostadsändamål.

Med fullvärdiga bostäder avses vid tillämpningen av denna förordning bostäder i vilka alla primära bostadsfunktioner är tillgodosedda och som uppfyller gällande krav i fråga om utrymmes- och utrustningsstandard.
Bostäder som i första hand är avsedda för äldre, handikappade eller långtidssjuka skall dessutom vara så väl integrerade i bebyggelsen att de boende får tillgång till normal boendeservice och förutsättningar för delaktighet och gemenskap med andra. Mindre avsteg från kravet på viss utrymmes- och utrustningsstandard får göras i fråga om kollektiva boendeformer samt vid ombyggnad, om avsteget beror på byggnadstekniska förutsättningar eller liknande omständigheter i det enskilda fallet.
Avser ombyggnaden bostäder för äldre, handikappade eller långtidssjuka får avsteg även göras från kravet på integrering av sådana bostäder i bebyggelsen, dock endast om ett kvarboende vid en samlad bedömning av olika boendehänsyn kan anses motiverat.

Skollokaler räknas som lokaler för boendeservice enligt första stycket endast om
   1. lokalerna med hänsyn till belägenhet och samordning med andra lokaler utgör en integrerad del av en anläggning för boendeservice,
   2. lokalerna är utformade så att de ger möjlighet till ett samutnyttjande som är till påtaglig nytta för dem som bor i området samt
   3. andelen lokaler i skolan som uppfyller kraven enligt 1 och 2 är betydande. Förordning (1986:695)

2 a §

  I fråga om bostadslån som avser energisparåtgärder tillämpas, utöver bestämmelserna i denna förordning, även bestämmelserna i 9--12 §§ förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. Förordning (1983:1019)

3 §

  Låne- och bidragsverksamheten utövas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Organ för kommuns låneförmedling och annan verksamhet som sammanhänger därmed (förmedlingsorgan) är kommunens styrelse, om ej kommunen beslutat att verksamheten skall utövas av annat kommunalt organ.

I ärende enligt denna förordning, vari kommun ej är sökande, får beslut som innebär avvikelse från förmedlingsorganets yttrande i ärendet meddelas endast om särskilda skäl föreligger. I 12--14 §§ finns särskilda bestämmelser om beaktande av förmedlingsorganets yttrande i vissa fall. Förordning (1988:301)

5 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

6 §

  Bostadslån för ny- eller ombyggnad beviljas endast om kommunen, landstingskommunen eller ett aktiebolag, som helt ägs av kommunen eller landstingskommunen och vars verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark, har till lånesökanden för genomförande av byggnadsföretaget överlåtit marken, upplåtit den med tomträtt eller överlåtit tomträtt till marken (markvillkoret).

Första stycket gäller ej i följande fall:
   1. Om lånet avser ett sådant småhus som skall bebos av sökanden och förvärvet av marken eller tomträtten ej är förenat med villkor, varigenom sökandens upphandling av material av byggnadsarbeten binds till en viss byggintressent.
   2. Om sökanden har ägt marken eller innehaft den med tomträtt sedan den 1 november 1974 eller, i fråga om mark i områden med samlad äldre bebyggelse, sedan den 8 februari 1983. Dessutom krävs att ansökan om bostadslån ges in före den 1 juli 1985.
   3. Om lånet i huvudsak omfattar sådana åtgärder för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1975:129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer.

Är förutsättningarna enligt första stycket eller andra stycket 2 uppfyllda endast för en del av marken, gäller första stycket inte för den återstående delen, om dess areal är ringa.

Första stycket gäller inte heller i fråga om följande förvärv av mark eller tomträtt, i fall där hinder mot bostadslån på grund av första eller andra stycket inte hade förelegat om marken eller tomträtten varit i den förre ägarens hand:
   1. Förvärv på exekutiv auktion.
   2. Förvärv genom arv, gåva, testamente eller bodelning.
   3. Förvärv genom fusion.
   4. En bostadsrättsförenings förvärv, om förvärvet sker från den riksorganisation som föreningen tillhör. Detsamma gäller om förvärvet sker från en medlem av organisationen eller från en förening inom organisationens ram.
   5. En bostadsrättsförenings förvärv i andra fall än som anges i 4, om säljaren har förvärvat marken av kommunen samt föreningen vid tiden för sitt förvärv har en sådan kommunal insyn som anges i 26 § första stycket 3 och 4 och föreningen i övrigt uppfyller de förutsättningar som anges i samma stycke.
   6. Förvärv som med hänsyn till parternas inbördes förhållande bör jämställas med fusionsförvärv.

Om förmedlingsorganet för särskilt fall medger det, får bostadslån lämnas utan hinder av första stycket. Förordning (1983:1019)

7 §

  Bostadslån för nybyggnad lämnas under förutsättning att det kan antas föreligga ett varaktigt behov av de bostäder och lokaler som avses med lånet. I fråga om småhus som skall bebos av låntagaren, skall denna förutsättning anses uppfylld, om kommunen åtar sig ansvar enligt 19 § för förlust på lånet.

Om bostadslånet för nybyggnad avser småhus, som upplåts med bostadsrätt eller som är avsedda att säljas till dem som skall bebo husen, gäller som ytterligare förutsättning att det till skydd för husägaren finns
   1. en betryggande garanti för att huset uppförs och färdigställs i enlighet med vad den som skall uppföra huset har åtagit sig i avtal (produktionsgaranti) samt
   2. en betryggande utfästelse att avhjälpa väsentliga skador på huset vilka består i eller är en följd av fel eller brister i konstruktion, utförande eller material. Utfästelsen skall gälla under tiden från den i köpe- eller entreprenadavtalet angivna garantitidens utgång till dess att tio år förflutit från dagen för slutbesiktningen.

I fråga om bostadslån för nybyggnad av småhus avsedda att säljas till dem som skall bebo husen gäller dessutom som förutsättning att köparen tillförsäkras ett med hänsyn till allmänna konsumentintressen tillfredsställande skydd i avtalsförhållandet med säljaren.

Tredje stycket tillämpas även i fråga om bostadslån för nybyggnad av småhus som skall bebos av lånesökanden, om huset uppförs på total- eller generalentreprenad. Förordning (1986:288)

8 §

  Bostadslån för ombyggnad lämnas, om inte annat följer av 8 a eller 9 §, under förutsättning att
   1. huset är äldre än 30 år och inte har genomgått en mera genomgripande ombyggnad under de senaste 30 åren, räknat från det att ansökan om lån ges in,
   2. åtgärderna inte är av endast ringa omfattning,
   3. kostnaden för åtgärderna är skälig med hänsyn till arbetenas art och omfattning och husets återstående användningstid,
   4. husets kvaliteter tas till vara i skälig omfattning.

Om lånet avser åtgärder för att förbättra bostadslägenheter gäller som ytterligare förutsättning att lägenheternas standard efter åtgärderna inte överstiger normal standard i nyproducerade lägenheter.

Bostadslån lämnas inte för åtgärder enligt 2 § andra stycket 3 eller 4 om det för samma åtgärder tidigare har beviljats bostadslån som inte har slutbetalats eller räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus och bidrag fortfarande betalas ut.

Bostadslån för underhålls- och reparationsåtgärder lämnas endast om de är förenade med energisparåtgärder som skäligen bör komma till stånd samtidigt. Förordning (1986:695)

8 a §

  I fråga om bostadshus beträffande vilka kommunen vid förlust har rätt till ersättning av statsmedel enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser, lämnas bostadslån för ombyggnad endast om kommunen och företaget medger att länsbostadsnämnden får besluta att statens ersättningsskyldighet upphör för sådana förluster som uppkommer efter det att de åtgärder som avses med lånet har utförts.

Första stycket gäller inte om lånet avser enbart åtgärder som anges i 2 § andra stycket 5--7. Förordning (1986:695)

9 §

  Bostadslån för standardhöjande åtgärder, för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag, lämnas utan prövning av förutsättningarna i 8 §.

Bestämmelsen i 8 § första stycket 1 gäller inte om lånet avser
   1. åtgärder som behövs för att bostadslägenheterna i huset skall uppnå lägsta godtagbara standard enligt 2 b § bostadssaneringslagen (1973:531),
   2. åtgärder som behövs på grund av de sociala förhållandena i bostadsområdet eller åtgärder i ett område där det finns betydande svårigheter att få avsättning för bostadslägenheter,
   3. åtgärder som innebär att bostadslägenheter byggs om till sådana lokaler som avses i 2 § första stycket första meningen eller att lokaler samt ålderdomshem, sjukhem eller liknande institutioner byggs om till fullvärdiga bostäder,
   4. installation av hiss i flerfamiljshus eller åtgärder för en förbättrad avfallshantering eller
   5. sådan ändring av småhus som innebär att husets primära bruksarea ökar.

Regeringen kan för särskilt fall medge att bostadslån får lämnas utan hinder av 8 § första stycket 1. Förordning (1986:288)

9 a §

  Bostadslån lämnas under förutsättning att huset ansluts till en befintlig fjärrvärmeanläggning eller annan kollektiv värmeanläggning eller till ett befintligt gasnät avsett för distribution av naturgas, om sådan anslutning är möjlig och det inte finns särskilda skäl mot anslutningen. Förordning (1981:1274)

10 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

13 §

  Utan hinder av att upphandling sker på annat sätt än som anges i 11 § får lån lämnas under förutsättning att
   1. upphandlingen kan antas vara minst lika fördelaktig,
   2. upphandlingen även i övrigt är lämplig.

Förmedlingsorganets bedömning i fråga enligt första stycket 2 får inte frångås. Förordning (1983:521)

14 §

  Bestämmelserna i 11--13 §§ gäller ej beträffande bostadslån för sådan nybyggnad som skall utföras av ägaren till marken eller tomträttshavaren (egenregibygge).

Lån som avser egenregibygge av annat hus än småhus som skall bebos av lånesökanden lämnas endast om
   1. kostnaderna för bygget bedöms inte överstiga kostnadsnivån vid sådana upphandlingar som annars krävs för att lån skall lämnas,
   2. egenregibygge med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet kan anses vara en lämplig produktionsform.

Förmedlingsorganets bedömning i fråga enligt första stycket 2 får inte frångås. Förordning (1983:521)

15 §

  Bostadslån lämnas ej om
   1. låntagaren kan antas sakna förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som följer med lånet eller att förvalta huset tillfredsställande,
   2. de hyror och årsavgifter som behövs för att täcka de årliga kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att det finns en påtaglig risk för förlust eller
   3. den beräknade kostnaden för byggnadsföretaget väsentligt överstiger pantvärdet enligt 32 § eller kostnaden för likvärdiga företag som har upphandlats så som anges i 11 §.

Om låneunderlaget beräknas enligt 11 b § förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, skall vad som anges i första stycket 3 om pantvärde i stället avse summan av de belopp som beräknas enligt 2--11 a samt 12 och 21 §§ nämnda förordning.

Första stycket 3 gäller inte i fråga om bostadslån för småhus, om lånebeslut meddelas enligt 56 §. Förordning (1986:201)

16 §

  har upphävts genom förordning (1982:641)

16 a §

  har upphävts genom förordning (1983:521)

18 §

  Bostadslån till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i församlingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För bostadslån till andra låntagare skall ställas säkerhet i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten enligt 33 och 34 §§ eller borgen som för egen skuld av kommunen eller landstingskommunen.

Om kommunen eller landstingskommunen har gått i borgen för bostadslån, skall låntagaren förbinda sig att ej upplåta panträtt med sådan förmånsrätt som anges i 33 § första stycket för annat ändamål än lån för sådana kostnader för byggnadsföretaget som överstiger pantvärdet till det belopp, som länsbostadsnämnden godkänner eller för sådana förbättringar av fastigheten som ökar dess värde.

Att kommunal borgen är en förutsättning för lån i vissa fall framgår av 25 § andra stycket. Förordning (1990:920)

19 §

  Bostadslån för småhus som skall bebos av låntagaren lämnas endast om kommunen har åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet, svara för förlusten intill ett belopp som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället. Förordning (1986:288)

20 §

  Om byggnadsarbetena har påbörjats när låneansökningen prövas, lämnas bostadslån endast om sökanden har haft beaktansvärda skäl för att påbörja arbetena.

Om sökanden begär det, kan länsbostadsnämnden ge förhandsbesked huruvida det finns beaktansvärda skäl för påbörjande.

Första stycket gäller inte, om lånet avser sådana åtgärder som anges i 9 § första stycket. Förordning (1986:288)

21 §

  Bostadslån för större fritidslokaler får lämnas endast om lokalen opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för upplåtelse åt varje inom orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet. Förordning (1980:329)

22 §

  Bostadslån till ett allmännyttigt bostadsföretag får lämnas endast om företagets grundkapital uppgår till minst en procent av det fastighetskapital som företaget förvaltar. Förordning (1986:695)

23 §

  har upphävts genom förordning (1986:288)

24 §

  Bostadslånets storlek bestäms på grundval av ett låneunderlag som länsbostadsnämnden fastställer.

Vid nybyggnad skall låneunderlaget motsvara beräknade mark- och byggnadskostnader.

Vid ombyggnad skall låneunderlaget avse kostnader för ombyggnaden. Avser lånet flerfamiljshus eller sådana småhus som anges i 2 § andra stycket 4 får dessutom markkostnader ingå i låneunderlaget, om
   1. lånet inte enbart avser gårdssanering eller andra förbättringar av boendemiljön eller åtgärder enligt 2 § andra stycket 5--7 och
   2. fastigheten eller tomträtten har förvärvats genom köp eller byte eller tomträtten har upplåtits till lånesökanden.

Ytterligare bestämmelser om beräkning av låneunderlaget finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Förordning (1988:301)

27 §

  har upphävts genom förordning (1988:301)

28 §

  I andra fall än de som avses i 25 och 26 §§ lämnas bostadslån med 25 procent av låneunderlaget.

Om bostadslånet avser nybyggnad av ett småhus som skall bebos av lånesökanden och om den uppgivna produktionskostnaden är lägre än 95 procent av låneunderlaget, får lånet dock inte lämnas med ett högre belopp än som behövs för att lånet tillsammans med underliggande kredit skall motsvara den uppgivna produktionskostnaden. Förordning (1988:301)

29 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

29 a §

  Bestämmelserna i 25, 26 och 28 §§ tillämpas ej i fråga om bostadslån enligt 9 § första stycket. I sådana fall lämnas bostadslån med ett belopp som motsvarar låneunderlaget. Förordning (1988:301)

30 §

  Bostadslån för småhus får lämnas med större belopp än de som följer av 25, 26 och 28 §§ (fördjupas), om sökanden inte kan få underliggande kredit som uppgår till 70 procent av låneunderlaget.

Lån för ombyggnad av flerfamiljshus får fördjupas, om låneunderlaget är högst 100 000 kronor. Sådan fördjupning får ske utan prövning av sökandens möjlighet att få underliggande kredit.

Med underliggande kredit avses lån mot säkerhet av panträtt med bättre förmånsrätt än den som anges i 33 § första stycket eller andra jämförbara lån. Förordning (1988:301)

31 §

  Bostadslån för småhus får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Fördjupning med mer än 10 procent får dock ske endast i den utsträckning som plan- och bostadsverket bestämmer.

Avser lånet ombyggnad av småhus som skall bebos av låntagaren och som är beläget inom område, där det föreligger betydande svårigheter att få underliggande kredit, och har sökanden förvärvat huset genom köp eller byte tidigast fem år innan ansökan om lån givits in till förmedlingsorganet, får lånet fördjupas med mer än 70 procent av låneunderlaget, dock högst med så stort belopp att bostadslånet uppgår till 95 procent av pantvärdet i vad det ej överstiger 140 procent av låneunderlaget. Område som avses här bestämmes av plan- och bostadsverket.

Lån för ombyggnad av flerfamiljshus får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Förordning (1988:301)

32 §

  Länsbostadsnämnden fastställer pantvärde för fastigheten eller huset.

Närmare bestämmelser om beräkning av pantvärdet finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.
Förordning (1979:1019)

33 §

  Om säkerheten för bostadslånet utgörs av panträtt i fastigheten eller tomträtten, skall inteckningen täcka det beviljade lånebeloppet och ha ett sådant förmånsrättsläge att inteckningens nedre gräns ligger vid 70 procent av pantvärdet eller vid den lägre nivå som följer av att lånet har fördjupats. Om pantvärdet är högre än låneunderlaget får den nedre gränsen höjas i motsvarande mån.

Om låntagaren till säkerhet för andra skulder har upplåtit panträtt i fastigheten eller tomträtten med bättre förmånsrätt än den som följer med en inteckning enligt första stycket, skall han pantsätta samma pantbrev i andra hand om ytterligare säkerhet för lånet behövs.
Förordning (1986:759)

34 §

  Vid bedömningen av den förmånsrätt som följer med inteckning enligt 33 § första stycket skall hänsyn ej tas till sådan inteckning för vilken fastigheten svarar endast i andra hand, om säkerheten ändå är tillfredsställande.

Låntagaren får inte för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt med förmånsrätt före inteckning enligt 33 § första stycket, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (1983:1019)

35 §

  Bostadslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen.
Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

Första stycket gäller även i fråga om lånebelopp varmed bostadslånet har fördjupats enligt 30 och 31 §§. Förordning (1987:251)

36 §

  Räntebidrag lämnas till kostnaden för ränta på den del av bostadslånet och av den underliggande krediten som belöper på låneunderlaget för bostäder, inbegripet sådana bostadsanknutna gemensamma utrymmen som omfattas av upplåtelseavtal för bostäderna.
Följande avvikelser gäller dock:
   1. Om bostadslånet avser ett enfamiljshus, lämnas inte räntebidrag för lån till sådana kostnader för byggnadsföretaget som överstiger den kostnad som kan beräknas om 2--11 a och 12 §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån tillämpas och summan av beloppen enligt 4 och 5 §§ förordningen -- förutom de kostnader som anges nedan -- uppgår högst till

                            kronor
a) för enfamiljshus med                 400 000
källare eller sluttningsvåning

b) för enfamiljshus i övriga              340 000
fall

Till de belopp som anges i a) och b) får läggas kostnader för

anordningar för värme och varmvatten,
engångsavgift för elektrisk energi,
andra energisparåtgärder än sådana som kan krävas med stöd av 3 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10),
sådana åtgärder i områden med äldre bebyggelse som beror på trång arbetsplats, förstärkning mot angränsande hus eller gata eller särskild utformning av hus med hänsyn till bebyggelsemiljön,
sådant utförande av ytterväggar och yttertak som överstiger vad som godtas för enklaste utförande.

I fråga om tvåfamiljshus tillämpas bestämmelserna i denna punkt på vardera lägenheten.

Större belopp än som anges i denna punkt får godtas om särskilt stor bostad behövs på grund av att lånesökanden har stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl.
   2. Avser bostadslånet ombyggnad av ett småhus som bebos av låntagaren och har det beviljats för andra åtgärder än sådana som anges i 2 § andra stycket 7, skall vid beräkning av räntebidraget endast beaktas den del av låneunderlaget som överstiger 25 000 kronor.
   3. Räntebidrag till kostnaden för ränta på underliggande kredit lämnas endast om den som har beviljat krediten, enligt särskilt åtagande, debiterar låntagaren enbart den del av räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering).
   4. Kostnaden för ränta på bostadslån och på underliggande kredit skall beräknas enligt följande:
      a) Räntan skall bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket föreskriver med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år. Om räntan för bostadslånet, respektive den underliggande krediten, enligt avtalade villkor ändras under bidragstiden, skall räntan från dagen för ändringen beräknas efter den räntesats som enligt verkets föreskrifter då gäller för nya lån.
      b) Räntesatsen enligt a) skall multipliceras med låneskulden minskad med en amortering som
   -- i fråga om bostadslånet beräknas efter en amorteringsplan som följer av 39 och 40 §§ och
   -- i fråga om den underliggande krediten beräknas efter en amorteringsplan som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden för ett lån som amorteras årligen under en tid av 40 år, om det avser nybyggnad av ett egnahem, och 50 år i övriga fall av nybyggnad samt, i fråga om ombyggnad, en tid som är skälig med hänsyn till ombyggnadsåtgärdernas omfattning och varaktighet.
      c) Återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren skall dock beaktas när kostnaden för ränta beräknas.

Om bostadslånet avser ombyggnad av flerfamiljshus eller sådana småhus som avses i 2 § andra stycket 4 och om kostnader för marken ej ingår i låneunderlaget enligt 24 § tredje stycket, lämnas räntebidrag även till kostnaden för ränta på återstående del av den underliggande krediten beräknad efter den räntesats som avses i första stycket 4 på den del krediten belöper på bostäder och ej överstiger belopp vartill markkostnaderna skulle ha beräknats, om de hade ingått i låneunderlaget.
Vid beräkning av beloppet för markkostnader skall begränsningen i 14 § första stycket 2 förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån inte tillämpas. Om låntagaren innehar marken med tomträtt, skall beloppet minskas med det bidragsunderlag som avses i 37 § andra stycket andra meningen. Förordning (1989:570)

38 a §

  har upphävts genom förordning (1990:920)

38 b §

  Räntebidrag enligt 36--37 §§ lämnas inte för tid efter det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets eller ombyggnadens färdigställande. Förordning (1989:570)

39 §

  Amorteringstiden för bostadslånet är, om lånet avser
   1. nybyggnad av småhus som skall bebos av låntagaren, 30 år,
   2. nybyggnad i andra fall än som anges i 1, 35 år,
   3. ombyggnad, det antal år som bestäms med hänsyn till husets återstående användningstid och den tid som de med stöd av lånet vidtagna åtgärderna kan nyttiggöras, dock högst 30 år,
   4. förvärv, det antal år som motsvarar återstående amorteringstid för lånet för husets ny- eller ombyggnad.

Amorteringstiden skall räknas från dagen för lånets utbetalning. Om lånet avser nybyggnad av annat hus än småhus som skall bebos av låntagaren, skall dock amorteringstiden räknas från dagen efter det att fem år har förflutit från utbetalningsdagen.

Har bostadslån för ny- eller ombyggnad av småhus fördjupats med belopp som uppgår till mer än två procent av låneunderlaget, dock minst till 10 000 kronor, skall amorteringsvillkoren för den fördjupade lånedelen bestämmas med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Förordning (1988:301)

40 §

  Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procents ränta och den för lånet fastställda amorteringstiden. Är den räntesats som har fastställts enligt 35 § högre än åtta procent, betalas jämte annuiteten en mot skillnaden svarande tilläggsränta. Är den fastställda räntesatsen lägre än åtta procent, minskas annuiteten med ett mot ränteskillnaden svarande belopp.
Förordning (1988:301)

41 §

  har upphävts genom förordning (1985:457)

42 §

  Ränta och amortering skall betalas i efterskott högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket.
Förordning (1989:570)

42 b §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

43 §

  Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen bestämmer. Förordning (1985:457)

43 a §

  har upphävts genom förordning (1983:1019)

44 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

45 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

46 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

47 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

49 §

  Är ansökningshandlingarna ofullständiga eller på annat sätt bristfälliga, skall förmedlingsorganet bereda sökanden tillfälle att avhjälpa bristen. Förordning (1976:258)

51 §

  Har förmedlingsorganet avstyrkt låneansökningen i fall som avses i 12-14 §§, skall länsbostadsnämnden bereda lånesökanden tillfälle att avge yttrande.

I fall som avses i 12 § tredje stycket skall länsbostadsnämnden bereda anbudsgivare, vars anbud ej antagits, tillfälle att begära prövning som där sägs. Förordning (1976:258)

52 §

  Om ansökan avser ny- eller ombyggnad, skall sökanden förbinda sig att
   1. utföra byggnadsföretaget på den tid som länsbostadsnämnden be stämmer,
   2. iaktta de föreskrifter om byggnadsföretagets utförande i övrigt som nämnden meddelar,
   3. lämna nämnden en fullständig redovisning av kostnaderna för byggnadsföretaget om nämnden föreskriver det,
   4. underkasta sig byggnadskontroll enligt 60 § och hålla byggnaden tillgänglig för besiktning enligt samma paragraf.

Om ansökan avser ett nybyggnadsprojekt med minst tio bostadslägenheter, skall sökanden även förbinda sig att i god tid före färdigställandet lämna den information om bostäderna (bofakta) som de bostadssökande behöver. Bofakta skall utformas enligt grunder som fastställs av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:301)

53 §

  Avser länsbostadsnämnden att bevilja bostadslån för flerfamiljs hus eller sådant småhus som ej skall bebos av sökanden, skall nämnden meddela preliminärt beslut. I beslutet skall anges med vilket belopp samt under vilka förutsättningar och på vilka villkor lån, såvitt nämnden då bedömer, kan komma att beviljas slutligt.

I fråga om lån
   1. för gruppbygge av småhus som är avsedda att säljas till dem som skall bebo husen,
   2. till bostadsrättsförening som ej uppfyller förutsättningen i 26 § första stycket 2,
   3. i annat fall där särskilda skäl föreligger,
skall preliminärt beslut dessutom innehålla uppgift om att lånet ej kommer att beviljas slutligt om kostnaden för det färdigställda byggnadsföretaget blir högre än den kostnad som beräknats i samband med det preliminära beslutet med de tillägg som nämnden kan godtaga med hänsyn till prishöjningar under byggnadstiden eller liknande omständigheter.

Preliminärt beviljat lån för ombyggnad av flerfamiljshus får betalas ut i förskott om låneunderlaget är högst 100 000 kronor eller om lånet har beviljats för åtgärd som avses i 9 § första stycket och bidrag för åtgärden betalas ut i förskott. För utbetalning av förskott gäller i övrigt bestämmelserna i 56 § andra och tredje styckena i tillämpliga delar.

Preliminärt beviljat lån får i annat fall än som avses i tredje stycket betalas ut i förskott enligt särskilda föreskrifter av regeringen.
Förordning (1980:329)

54 §

  Sedan byggnadsföretag för vilket preliminärt lånebeslut meddelats har färdigställts, skall ansökan om slutligt beslut i låneärendet göras hos förmedlingsorganet senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer.
Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

Förmedlingsorganet skall sända ansökningen, intyg om besiktning enligt 60 § första stycket, eget yttrande och övriga handlingar i ärendet till nämnden. Förordning (1984:297)

55 §

  Slutligt beslut om bostadslån får meddelas endast om byggnadsföretaget utförts enligt föreskrifter i det preliminära beslutet och sökanden fått eller med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit med en ränta som är bunden för en tid av minst fem år i sänder och på sådana villkor i övrigt som plan- och bostadsverket kan föreskriva med hänsyn till villkoren på den allmänna lånemarknaden.
Amorteringsfrihet för längre tid än två år får i fråga om underliggande kredit godtas endast om det finns särskilda skäl. Som underliggande kredit godtas endast lån från ett kreditaktiebolag eller från lands- eller stadshypoteksinstitutionerna.

I slutligt beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.
Förordning (1988:301)

56 §

  När bostadslån beviljas för småhus som skall bebos av sökanden, meddelas endast ett beslut. I beslutet skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

Lån enligt första stycket får helt eller delvis betalas ut i förskott.
Bestämmelserna i 18 § gäller även i fråga om förskott.

Plan- och bostadsverket skall lämna förskottet till förmedlingsorganet som bestämmer hur det skall betalas ut. På förskott skall betalas ränta från utbetalningsdagen efter en räntesats som med två procentenheter överstiger den räntesats (bostadslåneränta) som regeringen fastställer för ett kalenderår i sänder. Förordning (1988:301)

57 §

  har upphävts genom förordning (1977:333)

58 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

59 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

60 §

  Under byggnadstiden skall i den omfattning och på det sätt länsbostadsnämnden föreskriver utövas sådan kontroll över byggnadsföretagets utförande som betingas av bostadslånet. När företaget färdigställts, skall huset besiktigas genom förmedlingsorganets försorg.
Kontroll och besiktning får utföras även av länsbostadsnämnden.
Förordning (1986:695)

61 §

  Föreligger avsevärd brist i förmedlingsorganets besiktning enligt 60 §, kan länsbostadsnämnden låta utföra besiktning på kommunens bekostnad till dess bristen har avhjälpts. Förordning (1976:258)

62 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

63 §

  har upphävts genom förordning (1986:695)

64 §

  har upphävts genom förordning (1987:1267)

65 §

  har upphävts genom förordning (1987:1267)

66 §

  har upphävts genom förordning (1987:1267)

68 §

  Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos plan- och bostadsverket genom besvär.

Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1988:301)

69 §

  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket.

Verket får även meddela föreskrifter för tillämpningen i ärenden om bostadslån av bestämmelserna om lägsta godtagbara standard i 2 b § första, andra och fjärde styckena bostadssaneringslagen (1973:531).
Förordning (1988:301)