Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse sedan utfärdandet (t.om. SFS 1976:479). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1082


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  För allmän försäkringskassa utses två personalföreträdare samt för var och en av dem en suppleant att i styrelsen företräda dem som är anställda hos kassan. Därvid äger lagen (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet motsvarande tillämpning.

Arbetstagarorganisation skall tillställa allmän försäkringskassa avskrift av beslut om att utse eller entlediga personalföreträdare eller suppleant. Kassan skall underrätta riksförsäkringsverket om beslutet.
Förordning (1976:479)

Whoops, looks like something went wrong.