Vägtrafikkungörelse (1974:98) för civilförsvaret

19 av 21 paragrafer (90 %) har ändrats i vägtrafikkungörelse (1974:98) för civilförsvaret sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:664). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Vägtrafikkungörelse (1974:98) för civilförsvaret upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:137


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-27


1 §

  Denna kungörelse innehåller särskilda bestämmelser om

trafik på väg eller i terräng med fordon som brukas av civilförsvarsorganisa- tionen,
beskaffenhet och utrustning av fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen,
behörighet att föra motorfordon som brukas av civilförsvarsorganisationen.
Förordning (1986:1054)

2 §

  I denna kungörelse avses med

civilförsvarsoperation, civilförsvarsorganisationens verksamhet under höjd beredskap med syfte att förebygga skador på människor och egendom eller undsätta människor som nödställts genom krigshandlingar,
övning, utbildningsverksamhet inom civilförsvarsorganisationen,
kronskylt, skylt utvisande att fordon brukas av civilförsvarsorganisationen.

Annan beteckning i denna kungörelse har samma betydelse som motsvarande beteckning i terrängtrafikkungörelsen (1972:594), fordonskungörelsen (1972:595) och vägtrafikkungörelsen (1972:603). Förordning (1993:249)

3 §

  Åsidosättes med stöd av denna kungörelse bestämmelse i terräng- körningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594), vägtrafikkungörelsen (1972:603), fordonskungörelsen (1972:595), terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller lokal trafikföreskrift skall den särskilda omsorg och varsamhet iakttagas och de särskilda åtgärder vidtagas som betingas av omständigheterna för att förekomma trafikolycka eller skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta framkomligheten för övrig trafik. Förordning (1978:596)

4 §

  Lagen (1979:561) om biluthyrning och förordningen (1988:1505) om biluthyrning gäller inte i fråga om uthyrning av bil eller traktortåg till civilförsvarsmyndighet eller i fråga om tillhandahållande av bil och förare mot ersättning vid civilförsvarsorganisationens övningar.
Förordning (1989:946)

5 §

  Bilregisterkungörelsen (1972:599) gäller ej släpfordon som äges av civilförsvarsorganisationen. Förordning (1986:1054)

6 §

  Utan hinder av vägtrafikkungörelsen (1972:603), terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594) och terrängtrafik- kungörelsen (1972:594) får under civilförsvarsoperation fordon, som brukas av civilförsvarsorganisationen, föras, stannas eller parkeras på sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

Fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen får om det oundgängligen behövs för att genomföra övning föras, stannas eller parkeras utan hinder av 22--27, 30, 32, 34, 69, 71--74, 90, 91, 93, 95 eller 96 §, 99 § andra stycket, 103 § andra stycket eller 104 § vägtrafikkungörelsen, 51 § terräng- trafikkungörelsen eller lokala trafikföreskrifter.

I fråga om körning i terräng med fordon som brukas av civilförsvarsorganisa- tionen under övning meddelas föreskrifter av statens räddningsverk efter samråd med statens naturvårdsverk. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan, skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1986:1054)

7 §

  Statens räddningsverk fastställer efter samråd med Vägverket den högsta hastighet som i stället för vad som anges i 66 § första och andra styckena och 67 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) skall gälla för färd med fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen under civilförsvarsoperation.
Förordning (1992:1296)

8 §

  Statens räddningsverk får efter samråd med Vägverket föreskriva att fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen under civilförsvars- operation eller övning får föras på väg som inte är enskild med högre maximilast, axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än vad som är tillåtet enligt 106 eller 114 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) eller 54 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller lokala trafikföreskrifter eller att till ett motordrivet fordon kopplas fordon till större antal eller med högre bruttovikt eller högre släpvagnsvikt än vad som är tillåtet enligt 111 § vägtrafikkungörelsen eller 55 § terrängtrafikkungörelsen.

Statens räddningsverk får efter samråd med Vägverket föreskriva sådant undantag från 117 a § första stycket eller 117 b § första stycket vägtrafikkungörelsen som behövs inom civilförsvarsorganisationen.
Förordning (1992:1296)

9 §

  Utan hinder av 107 § första stycket vägtrafikkungörelsen (1972:603) eller lokal trafikföreskrift får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen under civilförsvars- operation föras på väg som ej är enskild även om fordonets last skjuter mer än 20 centimeter utanför fordonet eller fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter. Förordning (1986:1054)

10 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av 6 § första och andra styckena samt 7--9 §§ meddelas av Statens räddningsverk efter samråd med Vägverket. Förordning (1992:1296)

12 §

  Civilförsvarschef får meddela lokala trafikföreskrifter som avses i 147 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) om det behövs för att genomföra en civilförsvarsoperation. Föreskrifter får inte meddelas i strid mot lokala trafikföreskrifter som har meddelats av militär myndighet.

I fråga om föreskrifter för en enskild väg som inte i större utsträckning används av allmänheten för trafik gäller 149 § vägtrafikkungörelsen.

Den som meddelar lokal trafikföreskrift enligt första stycket skall underrätta länsstyrelsen om föreskriften. Rör föreskriften trafiken under längre tid eller eljest i större omfattning, skall samråd ske med länsstyrelsen innan föreskriften meddelas. Förordning (1986:15)

14 §

  Särskilda trafikanvisningsmärken för civilförsvarsorganisationen får anbringas vid väg som ej är enskild om det behövs för att genomföra övning eller civilförsvarsoperation. Bestämmelser om sådana märken meddelas av statens räddningsverk efter samråd med Vägverket. Förordning (1992:1296)

15 §

  Om det behövs för att genomföra övning eller civilförsvarsoperation får, utan hinder av 22 och 24 §§, 26 § andra stycket och 27 § fordonskun- görelsen (1972:595),
   1. efterfordon brukas trots att det ej är försett med baklyktor,
   2. släpfordon brukas trots att det ej är försett med bromsar, lyktor, stänkskydd och underkörningsskydd som uppfyller kraven enligt fordonskungörelsen.

Utan hinder av 70 § första stycket 4 och 5 fordonskungörelsen får lastbil eller fordon som kopplats till motordrivet fordon brukas av civilförsvars- organisationen under civilförsvarsoperation för personbefordran.

Närmare föreskrifter för tillämpning av första och andra styckena meddelas av statens räddningsverk efter samråd med Vägverket. Förordning (1992:1296)

16 §

  Släpfordon som brukas av civilförsvarsorganisation skall vara försett med kronskylt. Närmare föreskrifter om utformning av kronskylt meddelas av statens räddningsverk efter samråd med Försvarsmakten.

I fråga om kronskylt äger 19 § och 20 § första och andra styckena bilregisterkungörelsen (1972:599) motsvarande tillämpning.
Förordning (1994:664)

17 §

  Utan hinder av bestämmelserna i körkortslagen (1977:477) och

körkortsförordningen (1977:722) om behörighet att föra tung lastbil, buss eller släpfordon får sådant fordon, när det brukas av civilförsvars- organisation, föras av den som har körkort med behörigheten B, om det är oundgängligen nödvändigt för att genomföra civilförsvarsoperation.
Förordning (1986:1054)

18 §

  I fråga om fordon som brukas av civilförsvarsorganisationen under en civilförsvarsoperation tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i terrängtrafikkungörelsen (1972:594), fordonskungörelsen (1972:595), bilavgasförordningen (1991:1481), bilregisterkungörelsen (1972:599) och vägtrafikkungörelsen (1972:603) på den eller de befattnings- havare med tjänsteställning som civilförsvarschef eller verkskyddschef som utsetts att ansvara för de fordon som tilldelats dem.

I fråga om fordon som brukas vid övning äger första stycket tillämpning på den som utsetts till övningsledare.

Har befattningshavare som avses i första eller andra stycket gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.
Förordning (1991:1533)

19 §

  Beslut av befattningshavare vid civilförsvarsorganisationen i fråga som avses i 12 § överklagas hos länsstyrelse. Förordning (1989:946)

20 §

  Beslut av statens räddningsverk eller länsstyrelse enligt denna kungörelse överklagas hos regeringen. Förordning (1989:946)

21 §

  Vägverket får överklaga beslut i fråga som avses i 12 §. Överklagande av Vägverket är inte inskränkt till viss tid. Förordning (1992:1296)