Lag (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond

8 av 18 paragrafer (44 %) har ändrats i lag (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1326). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


4 §

  Företaget skall senast den dag då det enligt 34 § taxeringslagen (1956:623) senast skall avlämna allmän självdeklaration för beskattningsåret inbetala minst hälften av det belopp som enligt denna lag skall avsättas till särskild investeringsfond. Återstående belopp skall inbetalas senast den 30 juni 1975. På detta belopp skall företaget erlägga ränta enligt 5 § första stycket. Räntan skall inbetalas till riksbanken senast den 30 juni 1975.

Skall företaget ej taxeras år 1975, är företaget skyldigt att göra preliminär inbetalning till riksbanken med belopp, som motsvarar femton procent av den årsvinst, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det eller de beskattningsår varför taxering skett år 1974. Av detta belopp skall minst hälften inbetalas senast den 31 mars 1975.
Återstående belopp skall inbetalas senast den 30 juni 1975. På sistnämnda belopp skall företaget erlägga ränta enligt 5 § första stycket. Räntan skall inbetalas till riksbanken senast den 30 juni 1975. Finner företaget, vid avlämnandet av sin allmänna självdeklaration till 1976 års taxering, att avsättning till särskild investeringsfond på grund av bestämmelserna i denna lag skall ske med större belopp än vad som preliminärt inbetalats, skall företaget inbetala vad som fattas senast den dag då deklarationen skall avlämnas.

Företaget skall senast den dag då det först skall göra inbetalning enligt första eller andra stycket till länsstyrelsen i det län där företaget skall taxeras till statlig inkomstskatt lämna skriftlig uppgift om den beräkning som ligger till grund för inbetalningen.
Uppgift lämnas på blankett enligt formulär som riksskatteverket fastställer. Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) om självdeklaration äger motsvarande tillämpning på uppgift som här avses.

Länsstyrelsen fastställer så snart det kan ske storleken av det belopp varmed inbetalning skall göras. Meddelas icke beslut innefattande sådan fastställelse inom två år efter utgången av det kalenderår då inbetalningen skolat ske, anses skyldigheten att göra inbetalning fastställd i enlighet med uppgift, som företaget lämnat enligt tredje stycket.

Är det belopp som företaget inbetalat till särskilt investeringskonto eller i ränta enligt 5 § första stycket för lågt beräknat med hänsyn till bestämmelserna i 2 §, förelägger länsstyrelsen så snart det kan ske företaget att inom den tid länsstyrelsen bestämmer inbetala det belopp som fattas. Är det belopp som företaget inbetalat till särskilt investeringskonto eller i ränta enligt 5 § första stycket för högt, och föreligger ej anledning till antagande att ökad inbetalningsskyldighet skall uppkomma för företaget till följd av ändring av företagets taxering, förordnar länsstyrelsen om återbetalning av överskjutande belopp. Lag (1975:24)

5 §

  Ränta som avses i 4 § första eller andra stycket utgår med två procent.

På belopp, som skall inbetalas enligt 4 § femte stycket, skall företaget erlägga ränta för år räknat med tolv procent från och med månaden efter den då inbetalning skolat ske enligt 4 § första eller andra stycket till och med den månad då inbetalning skall ske enligt länsstyrelsens beslut, dock ej i något fall för längre tid än två år.
Räntan skall inbetalas inom den tid som anges i länsstyrelsens beslut.

Ränta enligt första och andra styckena tillfaller statsverket. Ränta enligt första stycket anses inbetalad den dag då den kommit riksbanken tillhanda.

På belopp, som återbetalas enligt 4 § femte stycket, utgår ränta för år räknat med sju procent från och med månaden efter den då inbetalning skett till och med den månad då förordnande om återbetalning meddelades. Ränta utgår dock ej för tid före april månad 1975.

Har beslut, som föranlett ränta enligt första eller andra stycket, ändrats på sådant sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp om ändringsbeslutet beaktats vid ränteberäkningen, skall ny beräkning av ränta göras och för mycket påförd ränta återbetalas. Lag (1975:24)

6 §

  Riksbanken lämnar företaget bevis om inbetalning till särskilt investeringskonto samt inbetalning av ränta enligt 5 § första stycket.
Vidare skall riksbanken lämna uppgift om inbetalningen till länsstyrelsen och statens industriverk. I fråga om sådan uppgift äger bestämmelserna i 7 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning motsvarande tillämpning. Uppgiften skall innehålla upplysning om tidpunkten för inbetalningen.

Hos riksbankens huvudkontor i Stockholm föres register över samtliga särskilda investeringskonton. Lag (1983:667)

7 §

  Regeringen eller, efter regeringens förordnande, statens industriverk får efter ansökan medge att medel, som inbetalats till särskilt investeringskonto, under tid och under de villkor i övrigt som därvid bestämmes får tagas i anspråk för ändamål som avses i 11 och 14 §§ förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning samt för anskaffning av råvaror liksom anskaffning eller tillverkning av hel- och halvfabrikat. Ansökningen skall vara åtföljd av yttrande från arbetstagarsidans ledamöter i det sökande företagets företagsnämnd.

Beslut att medel, som inbetalats till särskilt investeringskonto, får tagas i anspråk tillställes företaget, länsskattemyndigheten och riksbanken. Efter framställning av företaget skall riksbanken utbetala belopp i enlighet med beslutet från företagets särskilda investeringsfond. Vid utbetalning skall tidigare gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord inbetalning.

Sedan fem år förflutit från den dag då inbetalning till särskilt investeringskonto skett äger företaget efter uppsägning hos riksbanken utfå vad som återstår på kontot av denna inbetalning.

Om utbetalning enligt andra och tredje styckena underrättar riksbanken statens industriverk och länsskattemyndigheten. Lag (1986:1326)

9 §

  Har aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera aktiebolag, kan regeringen eller, efter regeringens förordnande, statens industriverk medge att särskild investeringsfond hos ett av bolagen vid tillämpningen av denna lag helt eller delvis övertages av ett annat av bolagen. Därvid anses fondens medel avsatta i det övertagande bolaget på tid då det överlåtande bolaget avsatte medlen.

Har beslut om övertagande av särskild investeringsfond meddelats, skall den myndighet som meddelat beslutet lämna underrättelse härom till länsskattemyndigheten och riksbanken. Efter framställning av det överlåtande bolaget skall riksbanken överföra medel som innestår på särskilt investeringskonto för bolaget till ett motsvarande konto för det övertagande bolaget. Därvid skall tidigare av det överlåtande bolaget gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord inbetalning.
Om överförandet skall riksbanken underrätta de bolag varom fråga är samt länsskattemyndigheten och statens industriverk. Lag (1986:1326)

10 §

  Medel, som utbetalats från särskilt investeringskonto i enlighet med medgivande, skall företaget återbetala till riksbanken i den mån medlen icke använts enligt medgivandet eller därmed förenat villkor.

Statens industriverk meddelar beslut om återbetalning och den tid inom vilken återbetalning skall ske. Beslutet tillställes, förutom företaget, länsskattemyndigheten och riksbanken. För det beskattningsår, varunder beslut om återbetalning meddelas, skall till beskattning upptas ett belopp motsvarande en tiondel av vad som enligt beslutet skall återbetalas. Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge befrielse från denna beskattningsåtgärd. Lag (1986:1326)

12 §

  Mot beslut av länsstyrelsen enligt denna lag som icke rör anstånd med inbetalning föres talan hos kammarrätten genom besvär.
Besvärshandlingen skall vara inkommen inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Mot kammarrättens beslut får talan icke föras. Har talan förts mot länsstyrelsens beslut, får länsstyrelsen, efter hörande av skattechefen, medge anstånd med inbetalningen helt eller delvis. Mot länsstyrelsens beslut i fråga om anstånd får talan icke föras.

Talan mot statens industriverks beslut enligt denna lag föres hos regeringen genom besvär. Är beslut om återbetalning enligt 10 § andra stycket föremål för regeringens prövning, skall statens industriverk medge anstånd med återbetalningen. Lag (1983:667)

18 §

  Hos statens industriverk och länsskattemyndighet skall föras register över särskilda investeringsfonder. Lag (1986:1326)