Lag (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i lag (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1327). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1986:486


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-08


7 §

  Kungl. Maj:t eller den myndighet Kungl. Maj:t förordnar får efter ansökan medge att medel, som inbetalats till investeringskonto för skog, under tid och under de villkor i övrigt som därvid bestämmes får tagas i anspråk för investeringar i jordbruk eller skogsbruk ävensom för kostnader för arbeten som är avsedda att främja jordbruket eller skogsbruket.

Beslut att medel, som inbetalats till investeringskonto för skog, får tagas i anspråk tillställes den skattskyldige, länsskattemyndigheten och riksbanken. Efter framställning av den skattskyldige skall riksbanken utbetala belopp i enlighet med beslutet från den skattskyldiges investeringskonto för skog. Vid utbetalning skall tidigare gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord inbetalning.

Sedan fem år förflutit från den dag då inbetalning till investeringskonto för skog skett äger den skattskyldige efter uppsägning hos riksbanken utfå vad som återstår på kontot av denna inbetalning.

Om utbetalning enligt andra och tredje styckena underrättar riksbanken länsskattemyndigheten. Lag (1986:1327)

16 §

  Hos länsskattemyndighet föres register över investeringskonton för skog. Lag (1986:1327)