Lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1983:988). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m. upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:1230


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 §

  Har aktiebolag, vars aktiekapital icke uppgått till 50 000 kronor, trätt i likvidation under tiden den 1 januari 1975-den 31 december 1981 eller upplösts enligt punkt 4 eller 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag, skall denna lag gälla vid taxering till kommunal och statlig inkomstskatt samt till utskiftningsskatt. Lag (1977:321)

3 §

  Har aktiebolaget gjort avsättning till investeringsfond enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller enligt förordningen (1947:174) om investeringsfonder eller till arbetsmiljöfond enligt lagen (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond eller till särskild investeringsfond enligt lagen (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond, skall fonden återföras till beskattning hos aktiebolaget för det beskattningsår under vilket beslutet om likvidation fattats eller ansökan om avregistrering gjorts enligt punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag. Fond hos aktiebolag, som upplöses enligt punkt 4 av nämnda övergångsbestämmelser, skall återföras till beskattning det år för vilket taxering i första instans sker år 1982. I fråga om medel, som avsatts enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning, gäller 19 § andra stycket nämnda lag och i fråga om medel, som avsatts enligt förordningen (1947:174) om investeringsfonder, gäller 10 § andra stycket nämnda förordning. Ränta eller tillägg skall icke utgå vid återföring enligt detta stycke.

Länsstyrelsen skall, på framställning av aktiebolaget eller övertagaren, förordna om återbetalning av vad som återstår på konto i riksbanken av medel, som aktiebolaget inbetalat. Lag (1977:321)

8 §

  Övertagaren äger samma rätt till förlustavdrag enligt lagen (1960:63) om förlustavdrag eller för avdrag för underskott enligt 46 § 1 mom. tredje stycket kommunalskattelagen (1928:370), som skulle ha tillkommit aktiebolaget, om verksamheten icke övertagits. Avdraget får därvid icke överstiga inkomsten av den förvärvskälla vari den från aktiebolaget övertagna verksamheten ingår. Lag (1983:988)