Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:480). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1992:881


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-30


1 §

  Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt utgår på bränsle, som användes för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, efter en skattesats som svarar mot 15 procent av den skattesats som enligt lagen gäller för ifrågavarande bränsle. Detsamma gäller skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag. Lag (1992:882)

2 §

  Beskattningsmyndigheten får på ansökan medge att skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt tas ut på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag och som förbrukas vid industriell tillverkning med sådant belopp att skatten för den som bedriver den industriella tillverkningen inte överstiger 1,2 % av de tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik. Lag (1993:480)

2 a §

  har upphävts genom lag (1992:881)

4 §

  har upphävts genom lag (1988:528)

5 §

  Har, på grund av oriktig uppgift från sökanden eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, ett felaktigt belopp fastställts med tillämpning av 2 § eller av beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, är sökanden skyldig att till staten inbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit.

En åtgärd i syfte att ta ut ett oriktigt erhållet belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har fastställts. Lag (1992:881)